Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1593742497
  [sort] => 0
  [title] => 我市财政收入向好 重点支出保障有力
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zzcckjyq/p/693154.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 预算
      [1] => 公共
      [2] => 支出
      [3] => 收窄
      [4] => 亿元
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1026
      [1] => 2510
      [2] => 22371
      [3] => 8773
      [4] => 210729
      [5] => 10213
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2080,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 693154
  [tran_published] => 07-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 0
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张燕青
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张燕青
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 预算
          [1] => 公共
          [2] => 支出
          [3] => 收窄
          [4] => 亿元
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>           
  [recommend] => 0
  [published] => 1589765025
  [sort] => 0
  [title] => 优化营商环境 昆都仑区硬核“出招”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zzcckjyq/p/686435.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 政务
      [1] => 昆区
      [2] => 园区
      [3] => 精简
      [4] => 服务
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3213
      [1] => 70927
      [2] => 137
      [3] => 540
      [4] => 44919
      [5] => 181
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2080,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 686435
  [tran_published] => 05-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 政务
          [1] => 昆区
          [2] => 园区
          [3] => 精简
          [4] => 服务
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张建芳
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张建芳
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>             
  [recommend] => 0
  [published] => 1589159051
  [sort] => 0
  [title] => “云招聘”催生就业新生态
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zzcckjyq/p/685934.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 企业
      [1] => 人力资源
      [2] => 人才
      [3] => 面试
      [4] => 服务
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 59
      [1] => 107521
      [2] => 7338
      [3] => 3496
      [4] => 15300
      [5] => 181
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2080,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 685934
  [tran_published] => 05-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 226
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 企业
          [1] => 人力资源
          [2] => 人才
          [3] => 面试
          [4] => 服务
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 贾婷婷
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 贾婷婷
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 推动北方稀土医疗产业园项目建设,加快高端医疗装备研发,打造有核心竞争力的产业集群
  [recommend] => 0
  [published] => 1588730573
  [sort] => 0
  [title] => 高新区 推动项目建设提速增效
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zzcckjyq/p/685561.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 项目
      [1] => 建设
      [2] => 产业
      [3] => 推动
      [4] => 高新区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 205
      [1] => 380
      [2] => 691
      [3] => 37421
      [4] => 695
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,5,38,2080,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 685561
  [tran_published] => 05-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 490
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 项目
          [1] => 建设
          [2] => 产业
          [3] => 推动
          [4] => 高新区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 在4月29日我市召开的推进高质量发展重大项目建设动员会上,全市各旗县区云聚集,89个重大项目齐开工。
  [recommend] => 0
  [published] => 1588729339
  [sort] => 0
  [title] => 各旗县区云聚集 包头市89个重大项目齐开工 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zzcckjyq/p/685553.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 项目
      [1] => 重大项目
      [2] => 开工
      [3] => 我市
      [4] => 高质量
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 205
      [1] => 10832
      [2] => 10690
      [3] => 29130
      [4] => 28272
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2080,5,35,38,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 685553
  [tran_published] => 05-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 401
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 项目
          [1] => 重大项目
          [2] => 开工
          [3] => 我市
          [4] => 高质量
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1588207789
  [sort] => 0
  [title] => 包头市:重大项目引领经济高质量发展
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zzcckjyq/p/685347.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 项目
      [1] => 亿元
      [2] => 开工
      [3] => 重点项目
      [4] => 投资
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 205
      [1] => 10213
      [2] => 10690
      [3] => 2311
      [4] => 659
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2080,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 685347
  [tran_published] => 04-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 212
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 项目
          [1] => 亿元
          [2] => 开工
          [3] => 重点项目
          [4] => 投资
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1588121195
  [sort] => 0
  [title] => 包头市东河区:党建引领推进非公企业复工复产
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zzcckjyq/p/685247.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 党员
      [1] => 企业
      [2] => 复工
      [3] => 复产
      [4] => 党组织
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 626
      [1] => 59
      [2] => 14202
      [3] => 221516
      [4] => 6887
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2080,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 685247
  [tran_published] => 04-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 310
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 党员
          [1] => 企业
          [2] => 复工
          [3] => 复产
          [4] => 党组织
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1588121187
  [sort] => 0
  [title] => 包头市东河区:党建引领推进非公企业复工复产
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zzcckjyq/p/685245.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 党员
      [1] => 企业
      [2] => 复工
      [3] => 复产
      [4] => 党组织
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 626
      [1] => 59
      [2] => 14202
      [3] => 221516
      [4] => 6887
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2080,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 685245
  [tran_published] => 04-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 党员
          [1] => 企业
          [2] => 复工
          [3] => 复产
          [4] => 党组织
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多