Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1279915
          [url] => /a/10001/201807/5d36e0c174f9c0c2ae99a60fa4a8b1de.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 中央
      [1] => 环境保护督察
      [2] => 边督边改
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 505
      [1] => 137519
      [2] => 139011
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1637,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zyhbdchtk/p/611285.html
  [title] => 中央环境保护督察“回头看”交办包头市群众信访举报和边督边改公开情况一览表
  [description] => 中央环境保护督察“回头看”交办包头市群众信访举报和边督边改公开情况一览表(第三十二批2018年7月12日)
  [sourceurl] => 
  [published] => 1531473090
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1279915
      [url] => /a/10001/201807/5d36e0c174f9c0c2ae99a60fa4a8b1de.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 611285
  [tran_published] => 2018-07-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 255
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 2
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中央
          [1] => 环境保护督察
          [2] => 边督边改
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1279915
          [url] => /a/10001/201807/5d36e0c174f9c0c2ae99a60fa4a8b1de.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 中央
      [1] => 环境保护督察
      [2] => 边督边改
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 505
      [1] => 137519
      [2] => 139011
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1637,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zyhbdchtk/p/611283.html
  [title] => 中央环境保护督察“回头看”交办包头市群众信访举报和边督边改公开情况一览表
  [description] => 中央环境保护督察“回头看”交办包头市群众信访举报和边督边改公开情况一览表(第三十一批2018年7月12日)
  [sourceurl] => 
  [published] => 1531472986
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1279915
      [url] => /a/10001/201807/5d36e0c174f9c0c2ae99a60fa4a8b1de.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 611283
  [tran_published] => 2018-07-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 275
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 2
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中央
          [1] => 环境保护督察
          [2] => 边督边改
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1279915
          [url] => /a/10001/201807/5d36e0c174f9c0c2ae99a60fa4a8b1de.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 中央
      [1] => 环境保护督察
      [2] => “回头看”
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 505
      [1] => 137519
      [2] => 138993
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1637,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zyhbdchtk/p/611279.html
  [title] => 中央环境保护督察“回头看”交办群众举报案件办理情况公示 
  [description] => 中央环境保护督察“回头看”交办群众举报案件办理情况公示 2018年7月7日交办的第三十一批6件案件(其中昆都仑区1件、青山区1件、东河区1件、九原区1件、固阳县1件、稀土高新区1件),截至7月12日,已全部办理,其中属实6件,已办结1件。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1531472677
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1279915
      [url] => /a/10001/201807/5d36e0c174f9c0c2ae99a60fa4a8b1de.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 611279
  [tran_published] => 2018-07-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 244
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中央
          [1] => 环境保护督察
          [2] => “回头看”
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1279691
          [url] => /a/10001/201807/8b5d86068e9d7cc9322c5aba9d7e6d03.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 环境
      [1] => 专项
      [2] => 督查
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 10400
      [1] => 72979
      [2] => 58
      [3] => 930
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,1637,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zyhbdchtk/p/611205.html
  [title] => 全市环境综合治理督查确定22个重点区域
  [description] => 专项督查根据《环境保护法》及四个配套办法等法律法规,坚持“重点区域与重点问题相结合”的原则,以污染排放量较大、环境问题突出、群众环境信访举报频繁等突出问题为基准,以街道、公路、河道和村镇为边界,科学研判。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1531439871
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1279691
      [url] => /a/10001/201807/8b5d86068e9d7cc9322c5aba9d7e6d03.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 611205
  [tran_published] => 2018-07-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 418
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 督查
          [1] => 环境
          [2] => 专项
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1273967
      [url] => /a/10001/201807/7f26025fb4fe1a5da0a83b8c8a509cbb.jpg
    )

  [description] => 2018年7月6日交办的第三十批7件案件(其中昆都仑区3件、青山区1件、东河区1件、土右旗1件、稀土高新区1件),截至7月11日,已全部办理,其中属实7件,已办结4件。
  [recommend] => 0
  [published] => 1531385625
  [sort] => 0
  [title] => 中央环境保护督察“回头看”交办群众举报案件办理情况公示
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zyhbdchtk/p/611197.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 7月12日
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 142245
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1637,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1273967
          [url] => /a/10001/201807/7f26025fb4fe1a5da0a83b8c8a509cbb.jpg
        )

    )

  [id] => 611197
  [tran_published] => 2018-07-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 316
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 7月12日
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1273969
          [url] => /a/10001/201807/c77ff4181283df643db2497e1584114f.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 第三十批2018年7月11日
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 142241
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1637,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zyhbdchtk/p/611195.html
  [title] => 中央环境保护督察“回头看”交办包头市群众信访举报和边督边改公开情况一览表
  [description] => 中央环境保护督察“回头看”交办包头市群众信访举报和边督边改公开情况一览表
  [sourceurl] => 
  [published] => 1531385534
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1273969
      [url] => /a/10001/201807/c77ff4181283df643db2497e1584114f.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 611195
  [tran_published] => 2018-07-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 291
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 第三十批2018年7月11日
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1273717
          [url] => /a/10001/201807/cd73139e80e3ee3da78f4575ec2876cb.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 园区
      [2] => 铝业
      [3] => 粉煤灰
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 78880
      [1] => 540
      [2] => 2721
      [3] => 45
      [4] => 57625
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1637,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zyhbdchtk/p/611029.html
  [title] => 包铝产业园区公共渣场力争将园区工业废渣“吃净榨干”
  [description] => 按照生态环境保护大检查反馈问题,内蒙古包头铝业产业园区认真落实固体废物监管责任。。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1531352242
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1273717
      [url] => /a/10001/201807/cd73139e80e3ee3da78f4575ec2876cb.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 611029
  [tran_published] => 2018-07-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 314
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张婷婷
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张婷婷
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 园区
          [1] => 铝业
          [2] => 包头
          [3] => 粉煤灰
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1267803
      [url] => /a/10001/201807/84ae1d650601c1c4f779668e7cd99a23.jpg
    )

  [description] => 中央环境保护督察“回头看”交办包头市群众信访举报和边督边改公开情况一览表(2018年7月10日)
  [recommend] => 0
  [published] => 1531284031
  [sort] => 0
  [title] => 中央环境保护督察“回头看”交办包头市群众信访举报和边督边改公开情况一览表(2018年7月10日)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zyhbdchtk/p/610991.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 中央环境保护督察
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 137781
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,1637,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1267803
          [url] => /a/10001/201807/84ae1d650601c1c4f779668e7cd99a23.jpg
        )

    )

  [id] => 610991
  [tran_published] => 2018-07-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 369
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中央环境保护督察
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多