Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 757510
      [url] => /a/10001/201801/62ce032155752a0aea8604a35836e197.jpeg
    )

  [description] => 自2012年9月入职以来,工作认真负责,服从分配,团结同事,工作能力得到公司及业主的一致好评,在2017年8月晚上10点新四楼跑水,他得到讯息后不故休息时间到达第一现场,主动与同事一起抽水,经过3个小进的工作终于处理完,保证了小区的正常运行。
  [recommend] => 0
  [published] => 1516680310
  [sort] => 0
  [title] => 最美维修张栋梁事迹材料
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zmwyr/p/585343.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 同事
      [1] => 得到
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 142
      [1] => 115582
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1237,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 757510
          [url] => /a/10001/201801/62ce032155752a0aea8604a35836e197.jpeg
        )

    )

  [id] => 585343
  [tran_published] => 2018-01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 330
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 同事
          [1] => 得到
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 757078
      [url] => /a/10001/201801/aba5a7f2e5c3b56bc17bb5ccaef98ef9.jpg
    )

  [description] => 吃苦耐劳、扎实肯干
  [recommend] => 0
  [published] => 1516674593
  [sort] => 0
  [title] => 最美保洁赵丽女事迹材料
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zmwyr/p/585265.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 保洁
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4331
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1237,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 757078
          [url] => /a/10001/201801/aba5a7f2e5c3b56bc17bb5ccaef98ef9.jpg
        )

    )

  [id] => 585265
  [tran_published] => 2018-01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 337
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 保洁
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 757033
      [url] => /a/10001/201801/fb699ec6ea0c65d9a1bd245a70894f5f.jpg
    )

  [description] => 不怕苦、不怕累
  [recommend] => 0
  [published] => 1516674295
  [sort] => 0
  [title] => 最美维修李式振事迹材料
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zmwyr/p/585262.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 维修
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1115
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1237,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 757033
          [url] => /a/10001/201801/fb699ec6ea0c65d9a1bd245a70894f5f.jpg
        )

    )

  [id] => 585262
  [tran_published] => 2018-01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 241
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 维修
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 756988
      [url] => /a/10001/201801/3d28582a604d5d03ca8bd24c4b9ecf72.jpg
    )

  [description] => 保安岗位上已经工作了近两年时间
  [recommend] => 0
  [published] => 1516673997
  [sort] => 0
  [title] => 最美保安赵连杰事迹材料
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zmwyr/p/585244.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 保安
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 586
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1237,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 756988
          [url] => /a/10001/201801/3d28582a604d5d03ca8bd24c4b9ecf72.jpg
        )

    )

  [id] => 585244
  [tran_published] => 2018-01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 450
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 保安
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 757486
      [url] => /a/10001/201801/51278f37b9d09bdd15718eb9544ff441.jpg
    )

  [description] => 其中在2017年10月居然新城2号楼904业主因自行清洗滤网,造成跑水,暖气压力大跑水严重,该同志为了不使电梯受损,在没有电梯情况下,几次跑上跑下,关闭阀门,通知泵站停泵,用最短的时间处理完成跑水情况,避免造成的严重损失。
  [recommend] => 0
  [published] => 1516593360
  [sort] => 0
  [title] => 最美维修姜廷贵事迹材料
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zmwyr/p/585340.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 业主
      [1] => 电梯
      [2] => 跑上跑下
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3340
      [1] => 115579
      [2] => 1814
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1237,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 757486
          [url] => /a/10001/201801/51278f37b9d09bdd15718eb9544ff441.jpg
        )

    )

  [id] => 585340
  [tran_published] => 2018-01-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 428
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 电梯
          [1] => 跑上跑下
          [2] => 业主
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 730069
      [url] => /a/10001/201801/6a55d39530f99b516a9cc7f5291d7e18.jpg
    )

  [description] => 郭兆岐同志2011年7月入职6年以来,工作认真负责,服从领导,团结同事,能带领维修部全体人员完成领导安排的维护服务工作,特别在2017年10月供电线路经常故障停电给小区为主成了很大不便,该同志无时间点的随叫随到,在小区遇停电的能及时出现在现场,解决问题。
  [recommend] => 0
  [published] => 1515553758
  [sort] => 0
  [title] => 最美维修郭兆岐事迹材料
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zmwyr/p/582532.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 供电
      [1] => 小区
      [2] => 停电
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 10917
      [1] => 1480
      [2] => 257
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1237,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 730069
          [url] => /a/10001/201801/6a55d39530f99b516a9cc7f5291d7e18.jpg
        )

    )

  [id] => 582532
  [tran_published] => 2018-01-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 431
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 停电
          [1] => 小区
          [2] => 供电
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 在业主冬季入住初期,由于小区是采暖方式,大部分业主私改地暖,户内暖气不热问题较多,客服前台每天接到业主来电来访很多,有时候业主情绪激动,面对巨大的压力,客服主管王秀珍积极向业主耐心解释并联系相关单位协调处理,点点滴滴见真情,在她39度的高烧下坚持在...
  [recommend] => 0
  [published] => 1515553295
  [sort] => 0
  [title] => 最美客服王秀珍事迹材料
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zmwyr/p/582511.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 业主
      [1] => 客服
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1814
      [1] => 30249
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1237,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 582511
  [tran_published] => 2018-01-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 457
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 3
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 业主
          [1] => 客服
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 总之一个高素质的物业人,能以激情燃烧激情,以智慧启迪智慧,以责任心滋养责任心,一个高素质的物业人,能以激情感染行业,促进行业的成长,促进行业的发展,以责任心感动行业,促进行业的完善,做个完美的物业人。
  [recommend] => 0
  [published] => 1515553068
  [sort] => 0
  [title] => 最美主管解建平事迹材料
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zmwyr/p/582505.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 维修
      [1] => 业主
      [2] => 物业
      [3] => 责任心
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2236
      [1] => 31261
      [2] => 1814
      [3] => 1115
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1237,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 582505
  [tran_published] => 2018-01-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 408
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 物业
          [1] => 责任心
          [2] => 业主
          [3] => 维修
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多