Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4956433
      [url] => /a/10001/202009/e9015ff62c968ddd88c123f6e53d5aea.jpg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1600787987
  [sort] => 0
  [title] => 【铸牢中华民族共同体意识】王旭军:坚决把这项利于长远、利于发展的政策推进下去
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zlzhmzgttys/p/706465.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 王旭军
      [1] => 利于
      [2] => 自治区
      [3] => 法院
      [4] => 政策
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 148987
      [1] => 240875
      [2] => 138531
      [3] => 215
      [4] => 553
      [5] => 1637
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2147,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4956433
          [url] => /a/10001/202009/e9015ff62c968ddd88c123f6e53d5aea.jpg
        )

    )

  [id] => 706465
  [tran_published] => 09-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 18
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [source] => 腾格里新闻
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 腾格里新闻
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 王旭军
          [1] => 利于
          [2] => 自治区
          [3] => 法院
          [4] => 政策
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4956428
      [url] => /a/10001/202009/b6f76ff72a9e4cedde3f02d96ddf3bcd.jpg
    )

  [description] =>   
  [recommend] => 0
  [published] => 1600787918
  [sort] => 0
  [title] => 【铸牢中华民族共同体意识】乌日达:发挥好劳动模范带头作用 不信谣 不传谣
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zlzhmzgttys/p/706464.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 乌日
      [1] => 蒙古族
      [2] => 国家
      [3] => 通用
      [4] => 专业知识
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 51296
      [1] => 148987
      [2] => 788
      [3] => 958
      [4] => 8716
      [5] => 240874
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2147,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4956428
          [url] => /a/10001/202009/b6f76ff72a9e4cedde3f02d96ddf3bcd.jpg
        )

    )

  [id] => 706464
  [tran_published] => 09-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 10
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 乌日
          [1] => 蒙古族
          [2] => 国家
          [3] => 通用
          [4] => 专业知识
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 腾格里新闻
        )

    )

  [source] => 腾格里新闻
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4956428
      [url] => /a/10001/202009/b6f76ff72a9e4cedde3f02d96ddf3bcd.jpg
    )

  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1600787837
  [sort] => 0
  [title] => 【铸牢中华民族共同体意识】包文荣:要把两种语言文字传播到每个家、庭每个孩子心里
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zlzhmzgttys/p/706463.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包文荣
      [1] => 通用
      [2] => 语言文字
      [3] => 蒙古语
      [4] => 联合国儿童基金会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 148987
      [1] => 240873
      [2] => 8716
      [3] => 33745
      [4] => 28511
      [5] => 36020
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2147,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4956428
          [url] => /a/10001/202009/b6f76ff72a9e4cedde3f02d96ddf3bcd.jpg
        )

    )

  [id] => 706463
  [tran_published] => 09-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 45
  [shares] => 15
  [digg] => 45
  [all_pv] => 0
  [source] => 腾格里新闻
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 腾格里新闻
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 包文荣
          [1] => 通用
          [2] => 语言文字
          [3] => 蒙古语
          [4] => 联合国儿童基金会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600651923
  [sort] => 0
  [title] => 学好用好国家通用语言文字 铸牢中华民族共同体意识
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zlzhmzgttys/p/706092.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 中华民族
      [1] => 共同体
      [2] => 铸牢
      [3] => 语言文字
      [4] => 意识
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23313
      [1] => 23748
      [2] => 224729
      [3] => 33745
      [4] => 6413
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2147,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 706092
  [tran_published] => 09-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 0
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中华民族
          [1] => 共同体
          [2] => 铸牢
          [3] => 语言文字
          [4] => 意识
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4913341
      [url] => /a/10001/202009/1f88922620c00513d2edd98b35c1160c.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600315427
  [sort] => 0
  [title] => 金秋庆丰收,大美新农村!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zlzhmzgttys/p/705646.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 青山区
      [1] => 活动
      [2] => 篝火
      [3] => 丰收
      [4] => 余份
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 15
      [1] => 73516
      [2] => 314
      [3] => 55400
      [4] => 38601
      [5] => 209803
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2147,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4913341
          [url] => /a/10001/202009/1f88922620c00513d2edd98b35c1160c.jpeg
        )

    )

  [id] => 705646
  [tran_published] => 09-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 青山区
          [1] => 活动
          [2] => 篝火
          [3] => 丰收
          [4] => 余份
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 梁晶晶
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 梁晶晶
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600131255
  [sort] => 0
  [title] => 青山区:万千“石榴籽” 同根共呼吸 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zlzhmzgttys/p/705203.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 73516
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2147,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705203
  [tran_published] => 09-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 梁晶晶
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 梁晶晶
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600131205
  [sort] => 0
  [title] => “六个强化”让民族团结之花更绚烂 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zlzhmzgttys/p/705201.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 73516
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2147,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705201
  [tran_published] => 09-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 0
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 梁晶晶
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 梁晶晶
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600045995
  [sort] => 0
  [title] => 用好“三个三”举措 我市加强少数民族干部队伍建设
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zlzhmzgttys/p/705051.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 73516
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2147,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705051
  [tran_published] => 09-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 46
  [shares] => 0
  [digg] => 46
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 梁晶晶
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 梁晶晶
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多