Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3725521
          [url] => /a/10001/202003/84f222433be42c165d664bbf01d27ce5.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 武汉
      [1] => 同行
      [2] => 弟兄
      [3] => 印痕
      [4] => 身影
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1689
      [1] => 223840
      [2] => 223841
      [3] => 223842
      [4] => 6799
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2061,2085,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zjxx/p/681897.html
  [title] => 鹿城文艺时间|《武汉,我们与你同行》
  [description] => 作者:纯贵、马磊
  [sourceurl] => 
  [published] => 1584692145
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3725521
      [url] => /a/10001/202003/84f222433be42c165d664bbf01d27ce5.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 681897
  [tran_published] => 03-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 401
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 武汉
          [1] => 同行
          [2] => 弟兄
          [3] => 印痕
          [4] => 身影
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1584522836
  [sort] => 0
  [title] => 鹿城文艺时间|艺爱无疆,一起来看包头人在书法中展现的艺术力量
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zjxx/p/681643.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2061,2085,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 681643
  [tran_published] => 03-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 366
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3470546
          [url] => /a/10001/202002/a34a07b552a22a852b9075b88d767ab1.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 瘟疫
      [1] => 医疗
      [2] => 生命
      [3] => 疫情
      [4] => 2020
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 20908
      [1] => 6133
      [2] => 168
      [3] => 26258
      [4] => 206365
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2061,2085,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zjxx/p/679748.html
  [title] => 《用生命的定义呼唤春天的希冀》|| 作者:老宽
  [description] => 纸船明烛照天烧!”2020年元月29日于海流图
  [sourceurl] => 
  [published] => 1582531417
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3470546
      [url] => /a/10001/202002/a34a07b552a22a852b9075b88d767ab1.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 679748
  [tran_published] => 02-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 390
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 瘟疫
          [1] => 医疗
          [2] => 生命
          [3] => 疫情
          [4] => 2020
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3470533
          [url] => /a/10001/202002/1590568c0583828a68deaeeb4cdc06ea.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 2020
      [1] => 郭继堂
      [2] => 除妖
      [3] => 庚子
      [4] => 七律
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 206365
      [1] => 222458
      [2] => 222459
      [3] => 222460
      [4] => 38308
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2061,2085,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zjxx/p/679747.html
  [title] => 《守家》 || 作者:郭继堂
  [description] => 七律•同战疫情2020/1/30郭继堂庚子初元毒虐殃,惊心动魄暗传强
  [sourceurl] => 
  [published] => 1582531320
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3470533
      [url] => /a/10001/202002/1590568c0583828a68deaeeb4cdc06ea.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 679747
  [tran_published] => 02-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 463
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 2020
          [1] => 郭继堂
          [2] => 除妖
          [3] => 庚子
          [4] => 七律
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3470531
      [url] => /a/10001/202002/83f2012feb038a14c1e4281b2f68fde6.jpeg
    )

  [description] => 最美“逆行者”枫树林这是一个不平凡的季节阴霾和灰蒙笼罩着大地新型冠状病毒肆虐横行面对来势汹汹的灾难大地在颤抖、长江在哀嚎人们在迷茫和害怕中煎熬湖北告急、武汉告急为了保障人民群众的身心健康和生命安全国家卫健委、解放军支援医疗队、各省市医疗机构呼吸科、感...
  [recommend] => 0
  [published] => 1582531189
  [sort] => 0
  [title] => 《最美“逆行者”》 || 作者:枫树林
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zjxx/p/679746.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 告别
      [1] => 冲锋在前
      [2] => 病魔
      [3] => 最美
      [4] => 告急
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8979
      [1] => 222453
      [2] => 72175
      [3] => 30864
      [4] => 134731
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2061,2085,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3470531
          [url] => /a/10001/202002/83f2012feb038a14c1e4281b2f68fde6.jpeg
        )

    )

  [id] => 679746
  [tran_published] => 02-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 321
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 告别
          [1] => 冲锋在前
          [2] => 病魔
          [3] => 最美
          [4] => 告急
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3470527
          [url] => /a/10001/202002/3960f6c474af5c172c9cd55b576b9dc5.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 冲锋
      [1] => 病毒
      [2] => 非典
      [3] => 一次
      [4] => 硝烟
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 222448
      [1] => 895
      [2] => 23716
      [3] => 48787
      [4] => 37054
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2061,2085,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zjxx/p/679745.html
  [title] => 《冲锋的背影》《钟南山》
  [description] => 冲锋的背影 郭强狞笑的病毒换上新冠潜伏进充满阳光的生活突然爆发的战争 屠杀着毫无设防的生命中华民族 又一次到了最危险的时候一群迅速集结的勇士冒着病毒肆虐的攻击从四面八方向疫情高地发起了义无反顾的反击只把冲锋的背影留给了后面的我们他们的身份各异是儿子丈...
  [sourceurl] => 
  [published] => 1582531134
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3470527
      [url] => /a/10001/202002/3960f6c474af5c172c9cd55b576b9dc5.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 679745
  [tran_published] => 02-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 377
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 冲锋
          [1] => 病毒
          [2] => 非典
          [3] => 一次
          [4] => 硝烟
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 疫情
      [1] => 众志成城
      [2] => 春天
      [3] => 初心
      [4] => 阻击战
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26258
      [1] => 221030
      [2] => 14014
      [3] => 463
      [4] => 220614
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2061,2085,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zjxx/p/679744.html
  [title] => 《这个春天,我该怎样靠近你》|| 作者:张钟涛
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1582531029
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 679744
  [tran_published] => 02-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 211
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 疫情
          [1] => 众志成城
          [2] => 春天
          [3] => 初心
          [4] => 阻击战
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 2017年9月在内蒙古包头市青山区东达山艺术区建立创作基地
  [recommend] => 0
  [published] => 1582530863
  [sort] => 0
  [title] => 《我愿》 || 作者:任慧
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zjxx/p/679743.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 我愿
      [1] => 文字
      [2] => 美丽
      [3] => 能够
      [4] => 若干年
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 222440
      [1] => 15927
      [2] => 43010
      [3] => 222441
      [4] => 222442
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2061,2085,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 679743
  [tran_published] => 02-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 335
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 我愿
          [1] => 文字
          [2] => 美丽
          [3] => 能够
          [4] => 若干年
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多