Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1062661
      [url] => /a/10001/201806/2a06781aa38e02574ad4924c192ffb71.jpeg
    )

  [description] => 做法是争取在感受上和孩子保持同频状态,孩子着急你也认同这份着急,孩子紧张你告诉他“爸爸妈妈面对高考时也紧张”。
  [recommend] => 0
  [published] => 1528073825
  [sort] => 0
  [title] => 高考在即,家长如何帮孩子解压,北重三中这位心理老师如此支招
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zaixianzhiku/p/605027.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 孩子
      [1] => 情绪
      [2] => 减压
      [3] => 应考
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 87664
      [1] => 275
      [2] => 43585
      [3] => 28393
      [4] => 7583
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,302,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1062661
          [url] => /a/10001/201806/2a06781aa38e02574ad4924c192ffb71.jpeg
        )

    )

  [id] => 605027
  [tran_published] => 2018-06-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 236
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 7
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 包头青山区教育局
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 包头青山区教育局
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 孩子
          [1] => 应考
          [2] => 减压
          [3] => 情绪
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427039
      [url] => /a/10001/2015/0402/1427944213973.jpg
    )

  [description] => 通过此项活动,全体师幼树立了安全第一的思想。
  [recommend] => 0
  [published] => 1427944239
  [sort] => 0
  [title] => 包钢十园开展安全教育活动
  [url] => /p/418009.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 幼儿园
      [1] => 活动
      [2] => 包钢
      [3] => 教育
      [4] => 第十
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 316
      [1] => 314
      [2] => 276
      [3] => 780
      [4] => 8082
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,302,29,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427039
          [url] => /a/10001/2015/0402/1427944213973.jpg
        )

    )

  [id] => 418009
  [tran_published] => 2015-04-02
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包钢
          [1] => 活动
          [2] => 幼儿园
          [3] => 教育
          [4] => 第十
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427040
      [url] => /a/10001/2015/0402/1427939238900.jpg
    )

  [description] => 教材以《语文课程标准》总目标为依据,分年段编排,循序渐进。
  [recommend] => 0
  [published] => 1427939485
  [sort] => 0
  [title] => 私人订制!昆北小学出校本教材
  [url] => /p/418010.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 私人
      [1] => 小学
      [2] => 教材
      [3] => 校本
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1682
      [1] => 8066
      [2] => 5659
      [3] => 2097
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,302,29,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427040
          [url] => /a/10001/2015/0402/1427939238900.jpg
        )

    )

  [id] => 418010
  [tran_published] => 2015-04-02
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 私人
          [1] => 校本
          [2] => 教材
          [3] => 小学
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多