Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 玉米
      [1] => 试验
      [2] => 育种
      [3] => 抗性
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8347
      [1] => 8590
      [2] => 43346
      [3] => 101644
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,569,566,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zaitipingtai/p/572138.html
  [title] => 包头市玉米工程技术院士工作站
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1470014689
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 572138
  [tran_published] => 2016-08-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 玉米
          [1] => 试验
          [2] => 育种
          [3] => 抗性
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620787
      [url] => /a/10001/2016/0801/1470014543544.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1470014548
  [sort] => 0
  [title] => 包头市稀土新材料院士专家工作站工作总结
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zaitipingtai/p/572137.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 稀土
      [1] => 院士
      [2] => 包头稀土研究院
      [3] => 磁致
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 694
      [1] => 3856
      [2] => 101642
      [3] => 101643
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,569,566,551,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620787
          [url] => /a/10001/2016/0801/1470014543544.jpg
        )

    )

  [id] => 572137
  [tran_published] => 2016-08-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 稀土
          [1] => 院士
          [2] => 包头稀土研究院
          [3] => 磁致
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620745
          [url] => /a/10001/2016/0728/1469694661886.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 工作室
      [1] => 焊工
      [2] => 焊接
      [3] => 王文山
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 44913
      [1] => 101641
      [2] => 19619
      [3] => 5305
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,578,566,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zaitipingtai/p/572125.html
  [title] => 王文山技能大师工作室产学研平台简介及成果展示
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1469694665
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620745
      [url] => /a/10001/2016/0728/1469694661886.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 572125
  [tran_published] => 2016-07-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 焊接
          [1] => 王文山
          [2] => 焊工
          [3] => 工作室
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620742
      [url] => /a/10001/2016/0728/1469694401955.jpg
    )

  [description] => 由于贡献突出,2013年自治区人社厅和国家人社部的批准,先后成立内蒙古自治区级和国家级“技能大师工作室”,通过一年的运行“技能大师工作室”提出合理化建议50项,解决各生产现场技术问题21项,根据现场实际加工情况,对存在问题的加工工艺进行技术创新,对现有设备的加工能力进行技...
  [recommend] => 0
  [published] => 1469694402
  [sort] => 0
  [title] => 张学海主要事迹材料
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zaitipingtai/p/572124.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 技能
      [1] => 集团公司
      [2] => 荣获
      [3] => 试制
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4301
      [1] => 6245
      [2] => 36378
      [3] => 40965
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,578,566,551,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620742
          [url] => /a/10001/2016/0728/1469694401955.jpg
        )

    )

  [id] => 572124
  [tran_published] => 2016-07-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 技能
          [1] => 集团公司
          [2] => 荣获
          [3] => 试制
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620740
          [url] => /a/10001/2016/0728/1469694338567.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包钢
      [1] => 电工
      [2] => 班组
      [3] => 焦化厂
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 316
      [1] => 19056
      [2] => 36801
      [3] => 101640
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,578,566,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zaitipingtai/p/572123.html
  [title] => 邢岗事迹材料
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1469694342
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620740
      [url] => /a/10001/2016/0728/1469694338567.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 572123
  [tran_published] => 2016-07-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包钢
          [1] => 电工
          [2] => 班组
          [3] => 焦化厂
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 加工
      [1] => 管体
      [2] => 身管
      [3] => 小口径
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 31741
      [1] => 43975
      [2] => 76363
      [3] => 101639
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,578,566,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zaitipingtai/p/572122.html
  [title] => 关于推荐戎鹏强同志为全国技术能手先进事迹材料
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1469694285
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 572122
  [tran_published] => 2016-07-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 加工
          [1] => 管体
          [2] => 身管
          [3] => 小口径
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620737
      [url] => /a/10001/2016/0728/1469694206608.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1469694210
  [sort] => 0
  [title] => 戎鹏强自治区级技能大师工作室简介
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zaitipingtai/p/572121.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 机床
      [1] => 关重
      [2] => 聘为
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18698
      [1] => 101637
      [2] => 101638
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,578,566,551,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620737
          [url] => /a/10001/2016/0728/1469694206608.jpg
        )

    )

  [id] => 572121
  [tran_published] => 2016-07-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 机床
          [1] => 关重
          [2] => 聘为
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620735
          [url] => /a/10001/2016/0728/1469694044868.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 数控
      [1] => 李学飞
      [2] => 切丝机
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 101636
      [1] => 101635
      [2] => 25428
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,578,566,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/zaitipingtai/p/572120.html
  [title] => 包头轻工职业技术学院李学飞个人事迹
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1469694047
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620735
      [url] => /a/10001/2016/0728/1469694044868.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 572120
  [tran_published] => 2016-07-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 切丝机
          [1] => 李学飞
          [2] => 数控
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多