Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3934569
      [url] => /a/10001/202004/d42cf76b66905449b7a5aabce36365f1.jpeg
    )

  [description] => 武汉自4月8日“解封”以来,一周内核酸检测225999人,仅发现无症状感染者130例,检出率0.0575%
  [recommend] => 0
  [published] => 1586913204
  [sort] => 0
  [title] => 武汉“解封”一周,无一例无症状感染者转确诊
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yxdcsyxdrm/p/684012.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 感染者
      [1] => 无症状
      [2] => 一例
      [3] => 确诊
      [4] => 检出率
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 37022
      [1] => 91231
      [2] => 49013
      [3] => 220587
      [4] => 35792
      [5] => 198631
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2082,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3934569
          [url] => /a/10001/202004/d42cf76b66905449b7a5aabce36365f1.jpeg
        )

    )

  [id] => 684012
  [tran_published] => 04-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 263
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 感染者
          [1] => 无症状
          [2] => 一例
          [3] => 确诊
          [4] => 检出率
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 长江日报
        )

    )

  [source] => 长江日报
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3934541
      [url] => /a/10001/202004/da9156d077a9dd972d97f412601698f9.jpeg
    )

  [description] => 夜幕中,一辆辆灯光闪烁的出租车疾驰而过,东湖边的巨幅字幕格外醒目,汉秀剧场显示屏上不断转动着“武汉加油!我爱中国!”
  [recommend] => 0
  [published] => 1586826731
  [sort] => 0
  [title] => 武汉街头“的哥”复工
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yxdcsyxdrm/p/684008.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 出租车
      [1] => 武汉
      [2] => 光明日报
      [3] => 师傅
      [4] => 记者
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2409
      [1] => 1689
      [2] => 208812
      [3] => 24542
      [4] => 2581
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2082,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3934541
          [url] => /a/10001/202004/da9156d077a9dd972d97f412601698f9.jpeg
        )

    )

  [id] => 684008
  [tran_published] => 04-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 414
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 出租车
          [1] => 武汉
          [2] => 光明日报
          [3] => 师傅
          [4] => 记者
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3912467
      [url] => /a/10001/202004/37020ee69044cbdcd8505e13cdd1668a.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1586658395
  [sort] => 0
  [title] => 武汉,包头援汉抗疫英雄有话对你说...
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yxdcsyxdrm/p/683748.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 武汉
      [1] => 包头市
      [2] => 医院
      [3] => 祝福
      [4] => 第四
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1689
      [1] => 12
      [2] => 329
      [3] => 3052
      [4] => 1136
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2005,2082,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3912467
          [url] => /a/10001/202004/37020ee69044cbdcd8505e13cdd1668a.jpeg
        )

    )

  [id] => 683748
  [tran_published] => 04-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 322
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 6865
  [shares] => 0
  [digg] => 6865
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 武汉
          [1] => 包头市
          [2] => 医院
          [3] => 祝福
          [4] => 第四
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3897676
      [url] => /a/10001/202004/b456d471d0b882bf02a4f7f2528c4d11.jpg
    )

  [description] => 英雄城!8分钟回顾武汉重生历程
  [recommend] => 0
  [published] => 1586485810
  [sort] => 0
  [title] => 英雄城!8分钟回顾武汉重生历程
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yxdcsyxdrm/p/683656.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 英雄城!8分钟回顾武汉重生历程
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 71959
      [1] => 224830
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,5,17,2082,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3897676
          [url] => /a/10001/202004/b456d471d0b882bf02a4f7f2528c4d11.jpg
        )

    )

  [id] => 683656
  [tran_published] => 04-10
  [model] => 视频
  [playtime] => 08:19
  [video] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 2
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [source] => 人民日报
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 人民日报
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 英雄城!8分钟回顾武汉重生历程
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3879799
      [url] => /a/10001/202004/e3911f2a8c900d8b018e1ce66b7b7c83.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1586313013
  [sort] => 0
  [title] => 武汉,通了!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yxdcsyxdrm/p/683458.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66869
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,200,2082,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3879799
          [url] => /a/10001/202004/e3911f2a8c900d8b018e1ce66b7b7c83.jpeg
        )

    )

  [id] => 683458
  [tran_published] => 04-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 358
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 新华社
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3879468
      [url] => /a/10001/202004/9ffbba4f4c6f3c9bc43e688a5d1936d2.jpeg
    )

  [description] => 2020年4月8日 这是寻常的一天但这又是不寻常的一天76天的等待武汉回来了4月8日零时起,武汉市正式解除离汉离鄂通道管控措施,全市景观照明开启(无人机拍摄)
  [recommend] => 0
  [published] => 1586310159
  [sort] => 0
  [title] => 这就是今天早上的武汉!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yxdcsyxdrm/p/683437.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 武汉
      [1] => 阳逻港
      [2] => 火车站
      [3] => 东湖
      [4] => 武昌
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1689
      [1] => 224677
      [2] => 1679
      [3] => 94648
      [4] => 16072
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2080,2082,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3879468
          [url] => /a/10001/202004/9ffbba4f4c6f3c9bc43e688a5d1936d2.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3879477
          [url] => /a/10001/202004/a288381b85ce00457fdf40708313e038.png
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3879476
          [url] => /a/10001/202004/87a0b279cb8d1d08f94ecb784431e825.png
        )

    )

  [id] => 683437
  [tran_published] => 04-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 454
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 武汉
          [1] => 阳逻港
          [2] => 火车站
          [3] => 东湖
          [4] => 武昌
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3879609
      [url] => /a/10001/202004/36db3a1562a900af2208ef41abbcdc87.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1586310097
  [sort] => 0
  [title] => 武汉开出“解封”后经停的首趟旅客列车
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yxdcsyxdrm/p/683435.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => K81
      [1] => 次列车
      [2] => 火车站
      [3] => 武昌
      [4] => 武汉
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 224676
      [1] => 213997
      [2] => 1679
      [3] => 16072
      [4] => 1689
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,200,197,2082,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3879609
          [url] => /a/10001/202004/36db3a1562a900af2208ef41abbcdc87.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3879606
          [url] => /a/10001/202004/6a987aebd711579b74defafa00a62ee8.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3879607
          [url] => /a/10001/202004/eb75c37ac4b4ff0f0274642ba12e5360.jpeg
        )

    )

  [id] => 683435
  [tran_published] => 04-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 332
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => K81
          [1] => 次列车
          [2] => 火车站
          [3] => 武昌
          [4] => 武汉
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3766702
      [url] => /a/10001/202003/24b2a677725aab5a8c2d019553b935d4.jpeg
    )

  [description] =>           
  [recommend] => 0
  [published] => 1585121415
  [sort] => 0
  [title] => 湖北除武汉外铁路客运站恢复运营
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yxdcsyxdrm/p/682283.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 25
      [1] => 荆门
      [2] => 火车站
      [3] => 旅客
      [4] => 乘车
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 58447
      [1] => 17785
      [2] => 1679
      [3] => 3246
      [4] => 34680
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,200,2082,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3766702
          [url] => /a/10001/202003/24b2a677725aab5a8c2d019553b935d4.jpeg
        )

    )

  [id] => 682283
  [tran_published] => 03-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 316
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 25
          [1] => 荆门
          [2] => 火车站
          [3] => 旅客
          [4] => 乘车
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多