Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3847100
          [url] => /a/10001/202004/f40adde456b8d7e158ee27b6bf43f188.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 医疗队
      [1] => 病区
      [2] => 援鄂
      [3] => 医护人员
      [4] => 武汉
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3273
      [1] => 129389
      [2] => 222999
      [3] => 12405
      [4] => 1689
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,952,2059,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqrj/p/683178.html
  [title] => 包头援鄂医疗队:白衣执甲别时无畏 归来无恙
  [description] => 史占华领队说,在队员们离开时,三病区的医护人员向援卾医疗队员们深深鞠躬以表感谢
  [sourceurl] => 
  [published] => 1585880753
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3847100
      [url] => /a/10001/202004/f40adde456b8d7e158ee27b6bf43f188.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 683178
  [tran_published] => 04-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 329
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 4
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 医疗队
          [1] => 病区
          [2] => 援鄂
          [3] => 医护人员
          [4] => 武汉
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3817966
      [url] => /a/10001/202003/11004128ac3359ff809c5295e08e90be.jpeg
    )

  [description] => 瞒着父母,坐上飞机去武汉3月26日晚,岳文娟小夜班,她像往常一样“武装”起来后进入隔离病区,用消毒液擦地,照料患者的生活
  [recommend] => 0
  [published] => 1585624042
  [sort] => 0
  [title] => 包头援鄂医护人员:坚守武汉 等待这座"樱花城"苏醒
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqrj/p/682840.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 岳文娟
      [1] => 医护人员
      [2] => 患者
      [3] => 武汉
      [4] => 医疗队
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 224328
      [1] => 12405
      [2] => 410
      [3] => 1689
      [4] => 3273
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,952,2059,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3817966
          [url] => /a/10001/202003/11004128ac3359ff809c5295e08e90be.jpeg
        )

    )

  [id] => 682840
  [tran_published] => 03-31
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 394
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 岳文娟
          [1] => 医护人员
          [2] => 患者
          [3] => 武汉
          [4] => 医疗队
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3481553
      [url] => /a/10001/202002/f4249cffe971c1a51913c1db10a7a611.jpeg
    )

  [description] => 回到住地,从新闻里了解到,全国的疫情都在好转,各地的工厂纷纷开始复工,神州大地重新苏醒了过来,满心欢喜
  [recommend] => 0
  [published] => 1582595700
  [sort] => 0
  [title] => 我们在湖北|内蒙赴武汉医生的战疫人日记
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqrj/p/679803.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 钟祥市
      [1] => 疫情
      [2] => 湖北
      [3] => 加油
      [4] => 防护服
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 220750
      [1] => 26258
      [2] => 2564
      [3] => 11363
      [4] => 221012
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2073,35,44,2059,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3481553
          [url] => /a/10001/202002/f4249cffe971c1a51913c1db10a7a611.jpeg
        )

    )

  [id] => 679803
  [tran_published] => 02-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 458
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 钟祥市
          [1] => 疫情
          [2] => 湖北
          [3] => 加油
          [4] => 防护服
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3440105
          [url] => /a/10001/202002/e49b9994db86abf71bb09a68f20abf50.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 开心
      [1] => 方舱
      [2] => 患者
      [3] => 阿姨
      [4] => 07
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 72751
      [1] => 221251
      [2] => 410
      [3] => 3824
      [4] => 29339
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2058,35,5,2059,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqrj/p/679514.html
  [title] => 包头援鄂护士“开心”的战地日记,刷爆朋友圈!
  [description] => …“哈哈,开心…”…… 帮07床阿姨领取她的CT报告单开始拉开了我和快乐今天的工作序幕
  [sourceurl] => 
  [published] => 1582253898
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3440105
      [url] => /a/10001/202002/e49b9994db86abf71bb09a68f20abf50.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 679514
  [tran_published] => 02-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 217
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 开心
          [1] => 方舱
          [2] => 患者
          [3] => 阿姨
          [4] => 07
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3440059
          [url] => /a/10001/202002/26f455624c5ac9f653bef0443d256456.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 41
      [1] => 尔汉
      [2] => 航海
      [3] => 患者
      [4] => 病区
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 64124
      [1] => 220898
      [2] => 38863
      [3] => 410
      [4] => 129389
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,2059,2082,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqrj/p/679507.html
  [title] => 我们在湖北|“谢谢你,内蒙古女孩!”
  [description] => 41床患者是航海尔汉进入隔离病区接触的第一个患者
  [sourceurl] => 
  [published] => 1582253601
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3440059
      [url] => /a/10001/202002/26f455624c5ac9f653bef0443d256456.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 679507
  [tran_published] => 02-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 323
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 41
          [1] => 尔汉
          [2] => 航海
          [3] => 患者
          [4] => 病区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3439972
          [url] => /a/10001/202002/3fc95adfba65a407a452d83613029d4e.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3439924
          [url] => /a/10001/202002/fa6b3b26a962b66a8240f006e779a4ec.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3439923
          [url] => /a/10001/202002/b81cd1da3c24831a243e8d89ea3dc92c.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 白衣天使
      [1] => 疫情
      [2] => 逆行
      [3] => 胜则
      [4] => 35
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 24535
      [1] => 59377
      [2] => 23909
      [3] => 26258
      [4] => 9082
      [5] => 27875
      [6] => 222259
      [7] => 26148
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,5,2059,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqrj/p/679484.html
  [title] => 必胜!致敬包头110名赴湖北抗疫英雄……
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1582252366
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3439972
      [url] => /a/10001/202002/3fc95adfba65a407a452d83613029d4e.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 679484
  [tran_published] => 02-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 285
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 王璐
      [1] => 吴莎
      [2] => 李世元
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 王璐
          [1] => 吴莎
          [2] => 李世元
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 白衣天使
          [1] => 疫情
          [2] => 逆行
          [3] => 胜则
          [4] => 35
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 90后的马娇,是国药北方医院神经外科的一名护士,在接到出征湖北的任务后,她剪掉了齐腰的长发
  [recommend] => 0
  [published] => 1582248176
  [sort] => 0
  [title] => 我市第四批援鄂医疗队出征
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqrj/p/679469.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 医院
      [1] => 包头市
      [2] => 医疗队
      [3] => 防护
      [4] => 小分队
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 329
      [1] => 66612
      [2] => 12
      [3] => 3273
      [4] => 23432
      [5] => 6511
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2058,1999,35,2059,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 679469
  [tran_published] => 02-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 310
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 医院
          [1] => 包头市
          [2] => 医疗队
          [3] => 防护
          [4] => 小分队
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 包头日报
        )

    )

  [source] => 包头日报
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3428642
          [url] => /a/10001/202002/41ca2095c38d4c162062a7695a4e01a0.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 医疗队
      [1] => 医院
      [2] => 包头市
      [3] => 湖北
      [4] => 派出
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3273
      [1] => 329
      [2] => 12
      [3] => 2564
      [4] => 222195
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,2059,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yqrj/p/679401.html
  [title] => 再出征!今天,包头第四批医疗队驰援湖北
  [description] => 这是继1月28日派出第一批29人医疗队,2月4日派出第二批10人医疗队,2月16日派出第三批35人医疗队之后,包头市驰援湖北的第四批医疗队,他们由来自包头市第四医院11人、包钢三医院9人、国药北方医院12人、包头市九原区医院1人、一机医院2人,共35人组成
  [sourceurl] => 
  [published] => 1582182497
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3428642
      [url] => /a/10001/202002/41ca2095c38d4c162062a7695a4e01a0.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 679401
  [tran_published] => 02-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 243
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 医疗队
          [1] => 医院
          [2] => 包头市
          [3] => 湖北
          [4] => 派出
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多