Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4784458
          [url] => /a/10001/202009/82f1c2a7748d7c2703197a9d6b7eef9c.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 应急
      [1] => 包头市
      [2] => 管理局
      [3] => 引进
      [4] => 面试
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4561
      [1] => 12
      [2] => 22641
      [3] => 29638
      [4] => 15300
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2142,596,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yincaizhaopin/p/703408.html
  [title] => 无笔试,有编制!包头这个单位招15人
  [description] => 通过资格初审的报考人员在指定时间内携带《包头市应急管理局人才引进报名登记表》及佐证材料的原件及复印件到包头市应急管理局(包头市昆都仑区青年路7号粮贸服务大厦8楼8011室)进行资格复审
  [sourceurl] => 
  [published] => 1599014059
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4784458
      [url] => /a/10001/202009/82f1c2a7748d7c2703197a9d6b7eef9c.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 703408
  [tran_published] => 09-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 48
  [shares] => 11
  [digg] => 48
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 应急
          [1] => 包头市
          [2] => 管理局
          [3] => 引进
          [4] => 面试
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4775348
          [url] => /a/10001/202009/b52e7074f24c0d7f5fccbe8cf295916b.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 土默特右旗
      [1] => 人员
      [2] => 报名
      [3] => 报考
      [4] => 岗位
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 31068
      [1] => 292
      [2] => 13138
      [3] => 9085
      [4] => 1315
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2142,596,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yincaizhaopin/p/703264.html
  [title] => 29人!事业编 !包头这个地方招人
  [description] => 在土默特右旗服务期满且考核合格的“六类项目”人员和土默特右旗政府购买服务人员不受户籍限制
  [sourceurl] => 
  [published] => 1598946859
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4775348
      [url] => /a/10001/202009/b52e7074f24c0d7f5fccbe8cf295916b.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 703264
  [tran_published] => 09-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 5
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 土默特右旗
          [1] => 人员
          [2] => 报名
          [3] => 报考
          [4] => 岗位
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 待遇
      [1] => 招聘
      [2] => 稀土
      [3] => 薪酬
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 291
      [1] => 428
      [2] => 694
      [3] => 24103
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,596,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yincaizhaopin/p/573394.html
  [title] => 包钢(集团)公司2018年高校毕业生招聘简章
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1508398999
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 573394
  [tran_published] => 2017-10-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 待遇
          [1] => 招聘
          [2] => 稀土
          [3] => 薪酬
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 岗位
      [1] => 专业
      [2] => 学历
      [3] => 本科
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1315
      [1] => 3360
      [2] => 8540
      [3] => 24153
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,596,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yincaizhaopin/p/573268.html
  [title] => 中冶华天包头设计研究总院有限公司2017年度高端人才招聘公告  
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1502334917
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 573268
  [tran_published] => 2017-08-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 岗位
          [1] => 专业
          [2] => 学历
          [3] => 本科
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 材料
      [1] => 招聘
      [2] => 浙江大学
      [3] => 应聘
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 428
      [1] => 1935
      [2] => 29512
      [3] => 57
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,596,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yincaizhaopin/p/573208.html
  [title] => 浙江大学包头工业技术研究院硕士研究生及以上学历人才招聘
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1500539423
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 573208
  [tran_published] => 2017-07-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 招聘
          [1] => 浙江大学
          [2] => 应聘
          [3] => 材料
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1496887751
  [sort] => 0
  [title] => 浙江大学包头工业技术研究院招聘
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yincaizhaopin/p/573090.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 岗位
      [1] => 职能
      [2] => 操工
      [3] => 保管员
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1315
      [1] => 3608
      [2] => 101959
      [3] => 101960
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,596,551,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573090
  [tran_published] => 2017-06-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 岗位
          [1] => 职能
          [2] => 操工
          [3] => 保管员
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1494569100
  [sort] => 0
  [title] => 包头市2017年高层次创新创业和紧缺急需人才需求计划(二)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yincaizhaopin/p/573019.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 附件
      [1] => 人才需求
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 16406
      [1] => 28235
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,596,551,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573019
  [tran_published] => 2017-05-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 附件
          [1] => 人才需求
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 高层次
      [2] => 人才需求
      [3] => 急需
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 317
      [2] => 28235
      [3] => 101847
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,596,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yincaizhaopin/p/573002.html
  [title] => 包头市2017年高层次创新创业和紧缺急需人才需求计划
  [description] => 为进一步做好2017年人才引进工作,为用人单位和各类人才提供服务,市人社局组织开展了高层次创新创业和紧缺急需人才需求调查工作,经各地区、单位申报,我们编制了《包头市2017年高层次创新创业和紧缺急需人才需求计划》,现面向社会发布。请各类人才与各用人单位直接联系;
  [sourceurl] => 
  [published] => 1493968260
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 573002
  [tran_published] => 2017-05-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 高层次
          [2] => 人才需求
          [3] => 急需
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多