Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4923075
      [url] => /a/10001/202009/8d00f3eb901a53297d2d318c9ff5053b.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600394140
  [sort] => 0
  [title] => 智志双扶让贫困户活出“硬气” 达茂旗西河乡前河村驻村工作队队员段有
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yaowen4010/p/705854.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8814
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2084,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4923075
          [url] => /a/10001/202009/8d00f3eb901a53297d2d318c9ff5053b.jpeg
        )

    )

  [id] => 705854
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 32
  [shares] => 0
  [digg] => 32
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张海芳
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张海芳
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 147130
      [url] => /a/10009/202009/8101f08a7c424d237846bd249ade9d1d.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600394052
  [sort] => 0
  [title] => 白云矿区推行承诺制优化营商环境
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yaowen4010/p/705853.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 82948
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2084,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 147130
          [url] => /a/10009/202009/8101f08a7c424d237846bd249ade9d1d.jpg
        )

    )

  [id] => 705853
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 王舒
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 王舒
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 147131
      [url] => /a/10009/202009/fdaf1b386696a910c84d23b6b462b914.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600394039
  [sort] => 0
  [title] => 政府网站和政务新媒体接受“体检”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yaowen4010/p/705852.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1026
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2084,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 147131
          [url] => /a/10009/202009/fdaf1b386696a910c84d23b6b462b914.jpg
        )

    )

  [id] => 705852
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 0
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张燕青
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张燕青
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 147124
      [url] => /a/10009/202009/8eafc1bf2401519c7683afdff1e7989f.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600394027
  [sort] => 0
  [title] => 购买爱心土豆助力脱贫攻坚
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yaowen4010/p/705851.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 73516
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2084,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 147124
          [url] => /a/10009/202009/8eafc1bf2401519c7683afdff1e7989f.png
        )

    )

  [id] => 705851
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 0
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 梁晶晶
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 梁晶晶
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 147135
      [url] => /a/10009/202009/7abdd3a3bb2ffbd412ff21775ea769ec.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600394014
  [sort] => 0
  [title] => 九原区举办法治文艺专场演出
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yaowen4010/p/705850.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 72979
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2084,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 147135
          [url] => /a/10009/202009/7abdd3a3bb2ffbd412ff21775ea769ec.jpeg
        )

    )

  [id] => 705850
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 0
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 147138
      [url] => /a/10009/202009/1a8d061389b9e91530e8eefe0da18a7b.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600394001
  [sort] => 0
  [title] => 逆风而上 我拥有了“开挂”的人生 达茂旗西河乡前河村哈达图自然村村民史建强
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yaowen4010/p/705849.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8814
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2084,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 147138
          [url] => /a/10009/202009/1a8d061389b9e91530e8eefe0da18a7b.png
        )

    )

  [id] => 705849
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 0
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张海芳
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张海芳
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 147139
      [url] => /a/10009/202009/bae0b66bc659260136609170e5a90987.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600393990
  [sort] => 0
  [title] => 向心而行 九原志愿服务有所成
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yaowen4010/p/705848.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1026
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2084,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 147139
          [url] => /a/10009/202009/bae0b66bc659260136609170e5a90987.jpeg
        )

    )

  [id] => 705848
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 0
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张燕青
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张燕青
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 147140
      [url] => /a/10009/202009/5b80c2201322bf076e0218e1e2d22cf3.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600393979
  [sort] => 0
  [title] => 贺明伟的“杂粮梦”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yaowen4010/p/705847.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 72979
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2084,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 147140
          [url] => /a/10009/202009/5b80c2201322bf076e0218e1e2d22cf3.png
        )

    )

  [id] => 705847
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多