Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3135432
      [url] => /a/10001/202001/a37d4642096eb322a98a133468893f97.jpeg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1579395312
  [sort] => 0
  [title] => 鄂伦春人爱玩“不充气的足球”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xyssd lnmg/p/677010.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 布利
      [1] => 足球
      [2] => 毛球
      [3] => 鄂伦春自治旗
      [4] => 踢球
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 208158
      [1] => 1812
      [2] => 8268
      [3] => 59964
      [4] => 48085
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2050,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3135432
          [url] => /a/10001/202001/a37d4642096eb322a98a133468893f97.jpeg
        )

    )

  [id] => 677010
  [tran_published] => 01-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 341
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 布利
          [1] => 足球
          [2] => 毛球
          [3] => 鄂伦春自治旗
          [4] => 踢球
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3105750
      [url] => /a/10001/202001/29bb47b72ff04400b162de293d4f9967.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1579048153
  [sort] => 0
  [title] => “十四冬”冰舟赛汇聚“万里茶道”冰雪健儿
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xyssd lnmg/p/676673.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 龙舟
      [1] => 冰上
      [2] => 茶道
      [3] => 万里
      [4] => 多伦县
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 19423
      [1] => 55454
      [2] => 574
      [3] => 573
      [4] => 30885
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2050,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3105750
          [url] => /a/10001/202001/29bb47b72ff04400b162de293d4f9967.jpeg
        )

    )

  [id] => 676673
  [tran_published] => 01-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 452
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 龙舟
          [1] => 冰上
          [2] => 茶道
          [3] => 万里
          [4] => 多伦县
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3105748
      [url] => /a/10001/202001/a290e0c6239cb1e0a94922933379d8bd.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1579048118
  [sort] => 0
  [title] => “十四冬”上海代表团成立
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xyssd lnmg/p/676672.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 败不馁
      [1] => 胜不骄
      [2] => 赛风
      [3] => 赛纪
      [4] => 全冬会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 219810
      [1] => 219811
      [2] => 219812
      [3] => 219813
      [4] => 219814
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2050,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3105748
          [url] => /a/10001/202001/a290e0c6239cb1e0a94922933379d8bd.jpeg
        )

    )

  [id] => 676672
  [tran_published] => 01-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 389
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 败不馁
          [1] => 胜不骄
          [2] => 赛风
          [3] => 赛纪
          [4] => 全冬会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3105650
      [url] => /a/10001/202001/d5c23e66f5851f8c498ac1ea611aa82b.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1579048085
  [sort] => 0
  [title] => 智慧 “ 十四冬 ” 手机应用让服务更贴心
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xyssd lnmg/p/676671.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 版块
      [1] => 志愿者
      [2] => 信息
      [3] => 应用
      [4] => 十四
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 54245
      [1] => 3894
      [2] => 72
      [3] => 2462
      [4] => 96517
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2050,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3105650
          [url] => /a/10001/202001/d5c23e66f5851f8c498ac1ea611aa82b.jpeg
        )

    )

  [id] => 676671
  [tran_published] => 01-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 256
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 版块
          [1] => 志愿者
          [2] => 信息
          [3] => 应用
          [4] => 十四
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3097979
      [url] => /a/10001/202001/dd801dc9b34b32ad65946458fda41494.jpeg
    )

  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1578963627
  [sort] => 0
  [title] => 冰上龙舟回到“玉龙的故乡”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xyssd lnmg/p/676583.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 龙舟
      [1] => 玉龙
      [2] => 冰上
      [3] => 红山
      [4] => 形象
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 19423
      [1] => 14814
      [2] => 55454
      [3] => 26700
      [4] => 8550
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2050,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3097979
          [url] => /a/10001/202001/dd801dc9b34b32ad65946458fda41494.jpeg
        )

    )

  [id] => 676583
  [tran_published] => 01-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 236
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 龙舟
          [1] => 玉龙
          [2] => 冰上
          [3] => 红山
          [4] => 形象
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1578627640
  [sort] => 0
  [title] => “十四冬”主题灯光秀即将在呼伦贝尔上演
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xyssd lnmg/p/676451.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 十四
      [1] => 海拉尔区
      [2] => 灯光
      [3] => 照明
      [4] => 冬运
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 86473
      [1] => 96517
      [2] => 188866
      [3] => 8488
      [4] => 5043
      [5] => 202171
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,206,2050,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 676451
  [tran_published] => 01-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 336
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 正北方网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 正北方网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 十四
          [1] => 海拉尔区
          [2] => 灯光
          [3] => 照明
          [4] => 冬运
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3066323
      [url] => /a/10001/202001/95c7e5b7964b432d65077cd7d3cbb4ca.jpeg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1578531359
  [sort] => 0
  [title] => 冰雪运动激发鹿城志愿者热情
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xyssd lnmg/p/676296.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 志愿者
      [1] => 冰雪
      [2] => 滑冰
      [3] => 运动
      [4] => 系列赛
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3894
      [1] => 23634
      [2] => 1655
      [3] => 20831
      [4] => 2404
      [5] => 141767
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2050,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3066323
          [url] => /a/10001/202001/95c7e5b7964b432d65077cd7d3cbb4ca.jpeg
        )

    )

  [id] => 676296
  [tran_published] => 01-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 211
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 志愿者
          [1] => 冰雪
          [2] => 滑冰
          [3] => 运动
          [4] => 系列赛
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3053176
      [url] => /a/10001/202001/505bb5340b28ecd96a579551e2824306.jpeg
    )

  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1578358344
  [sort] => 0
  [title] => 十万平方米冰雪场施工进入收尾阶段
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xyssd lnmg/p/676163.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 大众
      [1] => 滑冰
      [2] => 冰雪
      [3] => 系列赛
      [4] => 比赛
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 720
      [1] => 23634
      [2] => 20831
      [3] => 1655
      [4] => 141767
      [5] => 2342
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2005,2050,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3053176
          [url] => /a/10001/202001/505bb5340b28ecd96a579551e2824306.jpeg
        )

    )

  [id] => 676163
  [tran_published] => 01-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 344
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 大众
          [1] => 滑冰
          [2] => 冰雪
          [3] => 系列赛
          [4] => 比赛
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    

查看更多