Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4923513
      [url] => /a/10001/202009/8b8586e6a9e1f795a699421ec98600fd.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600400724
  [sort] => 0
  [title] => 最新!新增确诊病例32例,在这五个地方
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/705890.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4923513
          [url] => /a/10001/202009/8b8586e6a9e1f795a699421ec98600fd.jpg
        )

    )

  [id] => 705890
  [tran_published] => 2小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 0
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4923376
      [url] => /a/10001/202009/176ac7c7fc13a85f5036f1c20e427f5f.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600398587
  [sort] => 0
  [title] => 阳性!立刻采取紧急措施! 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/705882.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4923376
          [url] => /a/10001/202009/176ac7c7fc13a85f5036f1c20e427f5f.jpeg
        )

    )

  [id] => 705882
  [tran_published] => 3小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 50
  [shares] => 0
  [digg] => 50
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4923351
      [url] => /a/10001/202009/c6ce75bb7cc02c783044c74925160c9e.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600398243
  [sort] => 0
  [title] => 坐火车也能吃上外卖?包头这几趟列车可以!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/705880.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 订餐
      [1] => 餐食
      [2] => 列车
      [3] => 普速
      [4] => 配送
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35862
      [1] => 40301
      [2] => 1133
      [3] => 42419
      [4] => 34147
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4923351
          [url] => /a/10001/202009/c6ce75bb7cc02c783044c74925160c9e.jpeg
        )

    )

  [id] => 705880
  [tran_published] => 3小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 16
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 订餐
          [1] => 餐食
          [2] => 列车
          [3] => 普速
          [4] => 配送
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4922927
      [url] => /a/10001/202009/4cf852d2b0597ed7ed97a866bc1a845f.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600397607
  [sort] => 0
  [title] => 老有所依!昆区首个老少康育园揭牌! 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/705877.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4922927
          [url] => /a/10001/202009/4cf852d2b0597ed7ed97a866bc1a845f.jpg
        )

    )

  [id] => 705877
  [tran_published] => 3小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 20
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4923260
      [url] => /a/10001/202009/1efb910dd4eb7d722c60c7cfc9c86bb7.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600397018
  [sort] => 0
  [title] => 我国消费市场人气回升,商业秩序全面恢复
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/705873.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4923260
          [url] => /a/10001/202009/1efb910dd4eb7d722c60c7cfc9c86bb7.png
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4923262
          [url] => /a/10001/202009/cb00bb3941273cc206322b284a4f201f.png
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4923280
          [url] => /a/10001/202009/a66a4e80060719375a67b9b5cdc3feeb.png
        )

    )

  [id] => 705873
  [tran_published] => 3小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 6
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4923221
      [url] => /a/10001/202009/54b20eb061a0f99e5899f28892e843a4.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600396331
  [sort] => 0
  [title] => “地表最可爱”满月啦!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/705869.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4923221
          [url] => /a/10001/202009/54b20eb061a0f99e5899f28892e843a4.png
        )

    )

  [id] => 705869
  [tran_published] => 3小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 50
  [shares] => 8
  [digg] => 50
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4923219
      [url] => /a/10001/202009/5f7581d74fe7f2a221c6675596044576.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600396178
  [sort] => 0
  [title] => 好消息!包头人线上提取公积金,这些材料不用交了
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/705868.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 要件
      [1] => 精简
      [2] => 影印件
      [3] => 职工
      [4] => 录入
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 41333
      [1] => 89776
      [2] => 44919
      [3] => 146479
      [4] => 1113
      [5] => 41516
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4923219
          [url] => /a/10001/202009/5f7581d74fe7f2a221c6675596044576.png
        )

    )

  [id] => 705868
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 21
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 要件
          [1] => 精简
          [2] => 影印件
          [3] => 职工
          [4] => 录入
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李硕
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李硕
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4923125
      [url] => /a/10001/202009/acbe36140b55c3d554f9517ac13250a5.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600395067
  [sort] => 0
  [title] => @包头人!发现这些违法行为?请打举报电话!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/705860.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4923125
          [url] => /a/10001/202009/acbe36140b55c3d554f9517ac13250a5.jpg
        )

    )

  [id] => 705860
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 12
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多