Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4306427
      [url] => /a/10001/202007/aae58c646c19e321b47820c20d688306.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594170332
  [sort] => 0
  [title] => 北京7月7日无新增报告新冠肺炎确诊病例 治愈出院13例
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/693843.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 街道
      [1] => 病例
      [2] => 24
      [3] => 地区
      [4] => 确诊
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2822
      [1] => 17004
      [2] => 64114
      [3] => 689
      [4] => 35792
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4306427
          [url] => /a/10001/202007/aae58c646c19e321b47820c20d688306.jpg
        )

    )

  [id] => 693843
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 街道
          [1] => 病例
          [2] => 24
          [3] => 地区
          [4] => 确诊
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4306383
          [url] => /a/10001/202007/ba03510c164fc7b4aca0d311366134b4.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 2020
      [1] => 内蒙古自治区
      [2] => 隔离
      [3] => 确诊
      [4] => 病例
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 206365
      [1] => 2317
      [2] => 25350
      [3] => 35792
      [4] => 17004
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/693822.html
  [title] => 内蒙古新增境外输入确诊病例4例
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594168572
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4306383
      [url] => /a/10001/202007/ba03510c164fc7b4aca0d311366134b4.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 693822
  [tran_published] => 6小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 48
  [shares] => 0
  [digg] => 48
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 2020
          [1] => 内蒙古自治区
          [2] => 隔离
          [3] => 确诊
          [4] => 病例
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304994
      [url] => /a/10001/202007/6b68d3da836c7712574378a70cce4830.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594083245
  [sort] => 0
  [title] => 北京昨日无新增报告新冠肺炎确诊病例 治愈出院4例
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/693673.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 街道
      [1] => 病例
      [2] => 地区
      [3] => 24
      [4] => 确诊
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2822
      [1] => 17004
      [2] => 689
      [3] => 64114
      [4] => 35792
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304994
          [url] => /a/10001/202007/6b68d3da836c7712574378a70cce4830.jpg
        )

    )

  [id] => 693673
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 街道
          [1] => 病例
          [2] => 地区
          [3] => 24
          [4] => 确诊
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304986
      [url] => /a/10001/202007/8833fff5619917a0f0cd422c302161a4.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594082944
  [sort] => 0
  [title] => 高考加油!祝福每一位考生!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/693669.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 永不言弃
      [1] => 1071
      [2] => 朝气蓬勃
      [3] => 风风雨雨
      [4] => 拼搏
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 232185
      [1] => 232186
      [2] => 232187
      [3] => 232188
      [4] => 34113
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304986
          [url] => /a/10001/202007/8833fff5619917a0f0cd422c302161a4.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4304987
          [url] => /a/10001/202007/b6018bc0dbda24c6c258f58d982a9d7e.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4304988
          [url] => /a/10001/202007/e443dfabeff2d6e6f728a119906b5523.jpeg
        )

    )

  [id] => 693669
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 0
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 永不言弃
          [1] => 1071
          [2] => 朝气蓬勃
          [3] => 风风雨雨
          [4] => 拼搏
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304924
          [url] => /a/10001/202007/9f040c793db1582dc4c85f7fbf697f43.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 2020
      [1] => 内蒙古自治区
      [2] => 疑似病例
      [3] => 隔离
      [4] => 确诊
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 206365
      [1] => 2317
      [2] => 220536
      [3] => 25350
      [4] => 35792
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/693657.html
  [title] => 内蒙古新增境外输入确诊病例1例、疑似病例1例
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594082200
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304924
      [url] => /a/10001/202007/9f040c793db1582dc4c85f7fbf697f43.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 693657
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 2020
          [1] => 内蒙古自治区
          [2] => 疑似病例
          [3] => 隔离
          [4] => 确诊
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304634
          [url] => /a/10001/202007/aa9d9d53287a022700c9a78449c455df.png
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4304635
          [url] => /a/10001/202007/41142366dab6de136a2a5748e9c71ce3.png
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4304633
          [url] => /a/10001/202007/4b05c493629252387b771adc1c668982.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 北沙
      [1] => 昆区
      [2] => 建局
      [3] => 北路
      [4] => 路面
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2649
      [1] => 137
      [2] => 206509
      [3] => 7828
      [4] => 3562
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/693621.html
  [title] => 方便!包头再增3条新路, 预计8月中旬通车
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594027445
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304634
      [url] => /a/10001/202007/aa9d9d53287a022700c9a78449c455df.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 693621
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 38
  [shares] => 0
  [digg] => 38
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 北沙
          [1] => 昆区
          [2] => 建局
          [3] => 北路
          [4] => 路面
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304626
      [url] => /a/10001/202007/ead81a8b423fdb38457f60011a25d21d.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594027085
  [sort] => 0
  [title] => @包头人,重要内容!事关用水...
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/693616.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 高考
      [1] => 用水
      [2] => 水质
      [3] => 期间
      [4] => 各考点
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 920
      [1] => 30377
      [2] => 5105
      [3] => 27366
      [4] => 48771
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304626
          [url] => /a/10001/202007/ead81a8b423fdb38457f60011a25d21d.png
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4304624
          [url] => /a/10001/202007/1d9f61ad5d9289bef4f9ce4ab126ccd6.png
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4304628
          [url] => /a/10001/202007/413b915e12b76a64bf592e5c4f76a928.png
        )

    )

  [id] => 693616
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 29
  [shares] => 0
  [digg] => 29
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 高考
          [1] => 用水
          [2] => 水质
          [3] => 期间
          [4] => 各考点
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304549
      [url] => /a/10001/202007/03a375c5bdbb21aa2abc027de3ad5169.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594026101
  [sort] => 0
  [title] => 过度索取权限,私自搜集个人信息,15款APP被通报,你用过吗?
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xsylb/p/693609.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304549
          [url] => /a/10001/202007/03a375c5bdbb21aa2abc027de3ad5169.jpg
        )

    )

  [id] => 693609
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多