Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3775466
      [url] => /a/10001/202003/d772f018da6597e5a86b0ca9282fb532.jpg
    )

  [description] => 2月21日-3月21日由包头新闻网联合“内蒙古慈雨爱心协会”共同推出的《传染病防治法》有奖问答活动圆满结束,获奖名单新鲜出炉,看看有没有你吧
  [recommend] => 0
  [published] => 1584947440
  [sort] => 0
  [title] => 获奖名单 | “慈雨爱心杯”《传染病防治法》有奖问答获奖名单新鲜出炉!快看看有没有你吧
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xldnxcrbfzf/p/682397.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 奖品
      [1] => 包头
      [2] => 新闻网
      [3] => 获奖
      [4] => 21
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 17833
      [1] => 45
      [2] => 741
      [3] => 2775
      [4] => 8999
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,5,2075,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3775466
          [url] => /a/10001/202003/d772f018da6597e5a86b0ca9282fb532.jpg
        )

    )

  [id] => 682397
  [tran_published] => 03-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 340
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 奖品
          [1] => 包头
          [2] => 新闻网
          [3] => 获奖
          [4] => 21
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3642137
      [url] => /a/10001/202003/2b1c0744bd378bd626edd335e3715590.jpeg
    )

  [description] => 全民战“疫”,请你闯关!
  [recommend] => 0
  [published] => 1583911375
  [sort] => 0
  [title] => 上新啦!《传染病防治法》有奖问答第三期,期待你的参与!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xldnxcrbfzf/p/681047.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 防治法
      [1] => 传染病
      [2] => 慈雨
      [3] => 爱心
      [4] => 慈善
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 27001
      [1] => 8741
      [2] => 92725
      [3] => 1453
      [4] => 3930
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,35,2075,44,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3642137
          [url] => /a/10001/202003/2b1c0744bd378bd626edd335e3715590.jpeg
        )

    )

  [id] => 681047
  [tran_published] => 03-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 229
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 防治法
          [1] => 传染病
          [2] => 慈雨
          [3] => 爱心
          [4] => 慈善
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202002/9622a96d584c30f3818c2df818a47e7c.jpg
    )

  [description] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
  [recommend] => 0
  [published] => 1583801222
  [sort] => 0
  [title] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》(二十六)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xldnxcrbfzf/p/680880.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 222471
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,44,5,35,2075,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202002/9622a96d584c30f3818c2df818a47e7c.jpg
        )

    )

  [id] => 680880
  [tran_published] => 03-10
  [model] => 视频
  [playtime] => 02:37
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200224/3bb/13828_1582516793_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202002/d08e9e400a70f7642502a04c209d4ab7.jpg
    )

  [description] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
  [recommend] => 0
  [published] => 1583714822
  [sort] => 0
  [title] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》(二十五)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xldnxcrbfzf/p/680775.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 222471
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,5,35,2075,44,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202002/d08e9e400a70f7642502a04c209d4ab7.jpg
        )

    )

  [id] => 680775
  [tran_published] => 03-09
  [model] => 视频
  [playtime] => 01:06
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200224/9f2/13836_1582516938_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202002/38faeabdba4034d13e420814fe08260e.jpg
    )

  [description] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
  [recommend] => 0
  [published] => 1583628243
  [sort] => 0
  [title] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》(二十四)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xldnxcrbfzf/p/680727.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 222471
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,35,2075,44,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202002/38faeabdba4034d13e420814fe08260e.jpg
        )

    )

  [id] => 680727
  [tran_published] => 03-08
  [model] => 视频
  [playtime] => 02:07
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200224/c5e/13834_1582516925_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202002/b6b52389939634671494881813d5193d.jpg
    )

  [description] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
  [recommend] => 0
  [published] => 1583541902
  [sort] => 0
  [title] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》(二十三)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xldnxcrbfzf/p/680691.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 222471
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,2075,44,5,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202002/b6b52389939634671494881813d5193d.jpg
        )

    )

  [id] => 680691
  [tran_published] => 03-07
  [model] => 视频
  [playtime] => 01:46
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200224/ad0/13832_1582516893_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202002/a5127df0138481bee7ecaa97c524babb.jpg
    )

  [description] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
  [recommend] => 0
  [published] => 1583455382
  [sort] => 0
  [title] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》(二十二)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xldnxcrbfzf/p/680641.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 222471
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,44,5,35,2075,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202002/a5127df0138481bee7ecaa97c524babb.jpg
        )

    )

  [id] => 680641
  [tran_published] => 03-06
  [model] => 视频
  [playtime] => 01:31
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200224/cfa/13840_1582516994_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 小鹿主播带你学《传染病防治法》
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3577619
      [url] => /a/10001/202003/254c215c478e52734188bc8fa7e85393.jpeg
    )

  [description] => 关于《传染病防治法》 本期的主题是: 对擅自脱离隔离治疗的病人应如何处理?
  [recommend] => 0
  [published] => 1583313188
  [sort] => 0
  [title] => 全民战“疫”,请你闯关!《传染病防治法》有奖问答第二期来了
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xldnxcrbfzf/p/680510.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 防治法
      [1] => 点击
      [2] => 传染病
      [3] => 知识
      [4] => 慈雨
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 27001
      [1] => 57901
      [2] => 8741
      [3] => 2617
      [4] => 92725
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2075,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3577619
          [url] => /a/10001/202003/254c215c478e52734188bc8fa7e85393.jpeg
        )

    )

  [id] => 680510
  [tran_published] => 03-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 413
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 2
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 防治法
          [1] => 点击
          [2] => 传染病
          [3] => 知识
          [4] => 慈雨
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多