Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4903382
      [url] => /a/10001/202009/04faccc71d2ef94d0ff27c23e802c931.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600246328
  [sort] => 0
  [title] => 教育聚焦|牛桥街小学:做班级主人 展文化特色
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xjz/p/705492.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2103,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4903382
          [url] => /a/10001/202009/04faccc71d2ef94d0ff27c23e802c931.jpg
        )

    )

  [id] => 705492
  [tran_published] => 09-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 3
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4902081
      [url] => /a/10001/202009/e4c4f75f3309b446e8e301304f6c78e7.jpeg
    )

  [description] => 包头市小记者协会携手CGV影城包头茂业店影城特别举办了金秋九月包头公益电影观影活动。
  [recommend] => 0
  [published] => 1600220979
  [sort] => 0
  [title] => 金秋观影 | 金秋九月观影季 教育影厅立新意
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xjz/p/705384.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 影城
      [1] => 观影
      [2] => 中小学生
      [3] => 包头
      [4] => CGV
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6139
      [1] => 226691
      [2] => 41527
      [3] => 4878
      [4] => 45
      [5] => 240328
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2103,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4902081
          [url] => /a/10001/202009/e4c4f75f3309b446e8e301304f6c78e7.jpeg
        )

    )

  [id] => 705384
  [tran_published] => 09-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 3
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 影城
          [1] => 观影
          [2] => 中小学生
          [3] => 包头
          [4] => CGV
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李若琳
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李若琳
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4883650
      [url] => /a/10001/202009/92d00be7a2eb5ae3b93d07f2bf03bb1a.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600140042
  [sort] => 0
  [title] => 教育聚焦|公园路小学富力校区:家校共建连心桥
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xjz/p/705239.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 家长
      [1] => 家长会
      [2] => 孩子
      [3] => 一年级
      [4] => 班级
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 277
      [1] => 228224
      [2] => 46225
      [3] => 275
      [4] => 148513
      [5] => 5000
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2103,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4883650
          [url] => /a/10001/202009/92d00be7a2eb5ae3b93d07f2bf03bb1a.jpg
        )

    )

  [id] => 705239
  [tran_published] => 09-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 3
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 家长
          [1] => 家长会
          [2] => 孩子
          [3] => 一年级
          [4] => 班级
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 田乐 康宇
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 田乐 康宇
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4877260
      [url] => /a/10001/202009/1d1ca6531643039ca70fc7ff20ddd9b9.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599985581
  [sort] => 0
  [title] => 教育聚焦|闪亮的名字,他们让四十八中星光熠熠
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xjz/p/705017.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 青山区
      [1] => 四十八中
      [2] => 教师
      [3] => 师恩
      [4] => 教师节
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 15
      [1] => 229808
      [2] => 9891
      [3] => 3351
      [4] => 140291
      [5] => 16427
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2103,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4877260
          [url] => /a/10001/202009/1d1ca6531643039ca70fc7ff20ddd9b9.jpg
        )

    )

  [id] => 705017
  [tran_published] => 09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 0
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 青山区
          [1] => 四十八中
          [2] => 教师
          [3] => 师恩
          [4] => 教师节
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 实习生 孙慧伶
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 实习生 孙慧伶
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4877239
      [url] => /a/10001/202009/a3d8e403b4c47b96caf300a78f03414d.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599984780
  [sort] => 0
  [title] => 教育聚焦|开笔启智,入学明理,文学道小学举行入学开笔礼
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xjz/p/705013.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 父母
      [1] => 入学
      [2] => 开笔
      [3] => 典礼
      [4] => 孩子
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2727
      [1] => 229808
      [2] => 14487
      [3] => 33209
      [4] => 1853
      [5] => 275
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2103,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4877239
          [url] => /a/10001/202009/a3d8e403b4c47b96caf300a78f03414d.jpg
        )

    )

  [id] => 705013
  [tran_published] => 09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 父母
          [1] => 入学
          [2] => 开笔
          [3] => 典礼
          [4] => 孩子
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 实习生 孙慧伶
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 实习生 孙慧伶
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4862401
      [url] => /a/10001/202009/9b76b65e2bb47d92d9949b9c680924fd.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599818284
  [sort] => 0
  [title] => 精彩回顾 | 迎接新起点 追梦再起航
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xjz/p/704935.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 小学
      [1] => 级新生
      [2] => 田乐
      [3] => 康宇
      [4] => 开学典礼
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2097
      [1] => 227003
      [2] => 214464
      [3] => 224320
      [4] => 240179
      [5] => 41549
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2103,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4862401
          [url] => /a/10001/202009/9b76b65e2bb47d92d9949b9c680924fd.png
        )

    )

  [id] => 704935
  [tran_published] => 09-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 1
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 小学
          [1] => 级新生
          [2] => 田乐
          [3] => 康宇
          [4] => 开学典礼
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 窦雅欣
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 窦雅欣
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4784089
      [url] => /a/10001/202009/68d2114daac1bdfdd515c8a60cca3f89.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599818246
  [sort] => 0
  [title] => 摄影采风|“我”眼中的美好——包头日报小记者暑期摄影采风作品展(四)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xjz/p/704934.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 三年级
      [1] => 二年级
      [2] => 小学
      [3] => 包钢
      [4] => 二十五
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 227003
      [1] => 227604
      [2] => 233508
      [3] => 2097
      [4] => 316
      [5] => 56381
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2103,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4784089
          [url] => /a/10001/202009/68d2114daac1bdfdd515c8a60cca3f89.jpeg
        )

    )

  [id] => 704934
  [tran_published] => 09-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 1
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 窦雅欣
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 窦雅欣
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 三年级
          [1] => 二年级
          [2] => 小学
          [3] => 包钢
          [4] => 二十五
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4851508
      [url] => /a/10001/202009/b26a44786b9aa6bb0ce66fced3e079ec.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599705704
  [sort] => 0
  [title] => 教育聚焦|包钢实验二小:豆丁刚入学 习字正当时
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xjz/p/704674.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 229349
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2103,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4851508
          [url] => /a/10001/202009/b26a44786b9aa6bb0ce66fced3e079ec.jpeg
        )

    )

  [id] => 704674
  [tran_published] => 09-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 3
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 王星 通讯员 张珂
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 王星 通讯员 张珂
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多