Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4292541
      [url] => /a/10001/202006/6fc947a417004f1705d25bbca27d832a.jpeg
    )

  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1593305468
  [sort] => 0
  [title] => 让绿于民 万亩城中草原造福一城百姓
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xinwen3841/p/692025.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 塔拉
      [1] => 赛汗
      [2] => 草原
      [3] => 城市
      [4] => 城中
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 636
      [1] => 231015
      [2] => 5268
      [3] => 638
      [4] => 670
      [5] => 29523
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1999,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4292541
          [url] => /a/10001/202006/6fc947a417004f1705d25bbca27d832a.jpeg
        )

    )

  [id] => 692025
  [tran_published] => 06-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 42
  [shares] => 0
  [digg] => 42
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 塔拉
          [1] => 赛汗
          [2] => 草原
          [3] => 城市
          [4] => 城中
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张鹿园 宫伟恩
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张鹿园 宫伟恩
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592378627
  [sort] => 0
  [title] => “乌兰牧骑月·一切为了人民”主题活动在全区火热开展!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xinwen3841/p/690604.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1999,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690604
  [tran_published] => 06-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 42
  [shares] => 0
  [digg] => 42
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4281462
      [url] => /a/10001/202006/0e537ab8b5fedbe081f73302a1be65ff.png
    )

  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1592377960
  [sort] => 0
  [title] => “乌兰牧骑月·一切为了人民”主题活动在全区火热开展!
  [url] => /p/690598.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 乌兰牧骑月
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 230045
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,1999,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4281462
          [url] => /a/10001/202006/0e537ab8b5fedbe081f73302a1be65ff.png
        )

    )

  [id] => 690598
  [tran_published] => 06-17
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 乌兰牧骑月
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4281453
      [url] => /a/10001/202006/46e3fda293daac464a4716da74a43100.jpg
    )

  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1592377850
  [sort] => 0
  [title] => 唱起草原的歌 唱响乌兰牧骑!
  [url] => /p/690596.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 乌兰牧骑
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 30929
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,1999,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4281453
          [url] => /a/10001/202006/46e3fda293daac464a4716da74a43100.jpg
        )

    )

  [id] => 690596
  [tran_published] => 06-17
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 乌兰牧骑
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4111039
      [url] => /a/10001/202005/bfbf9ec7905e447d61f7a5f5609786d9.png
    )

  [description] => “五一”小长假期间交通、消费、旅游和疫情防控有关情况
  [recommend] => 0
  [published] => 1588931185
  [sort] => 0
  [title] => 国务院联防联控机制5月8日10时举行新闻发布会
  [url] => /p/685807.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => “五一”小长假期间交通、消费、旅游和疫情防控有关情况
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 226292
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,1999,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4111039
          [url] => /a/10001/202005/bfbf9ec7905e447d61f7a5f5609786d9.png
        )

    )

  [id] => 685807
  [tran_published] => 05-08
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => “五一”小长假期间交通、消费、旅游和疫情防控有关情况
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1586684410
  [sort] => 0
  [title] => 关于征集“自治区成立73周年——抗击疫情 致敬英雄 健康内蒙古专题展”相关实物和资料的公告
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xinwen3841/p/683754.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 征集
      [1] => 疫情
      [2] => 自治区
      [3] => 防控
      [4] => 1.
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2748
      [1] => 26258
      [2] => 215
      [3] => 20157
      [4] => 66608
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1999,200,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 683754
  [tran_published] => 04-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 464
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 征集
          [1] => 疫情
          [2] => 自治区
          [3] => 防控
          [4] => 1.
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1586684148
  [sort] => 0
  [title] => 2020年内蒙古自治区重点经济合作项目 (第一批)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xinwen3841/p/683753.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 内蒙古
      [1] => 合作
      [2] => 内蒙古自治区
      [3] => 投资
      [4] => 企业家
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 30
      [1] => 419
      [2] => 2317
      [3] => 659
      [4] => 3678
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,200,1999,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 683753
  [tran_published] => 04-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 457
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 内蒙古
          [1] => 合作
          [2] => 内蒙古自治区
          [3] => 投资
          [4] => 企业家
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3748807
      [url] => /a/10001/202003/3aea8faf26fb23f4e3a6de325a485e1a.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1584951796
  [sort] => 0
  [title] => 这段视频首次流出,看哭包头人……
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xinwen3841/p/682043.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 艳丽
      [1] => 患者
      [2] => 护理
      [3] => 危重症
      [4] => 第四批
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 223263
      [1] => 410
      [2] => 25648
      [3] => 47308
      [4] => 205700
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2005,41,35,1999,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3748807
          [url] => /a/10001/202003/3aea8faf26fb23f4e3a6de325a485e1a.png
        )

    )

  [id] => 682043
  [tran_published] => 03-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 357
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 艳丽
          [1] => 患者
          [2] => 护理
          [3] => 危重症
          [4] => 第四批
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多