Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2502592
          [url] => /a/thumb/10001/201902/eb4e41eef172b3b6edeb621677c82738.png@w277_h156.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 苏宁
      [1] => 空调
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7609
      [1] => 7834
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,113,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeizixun/p/651697.html
  [title] => 各大品牌助力  内蒙古苏宁启动三月空调旺销季
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1551343459
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2502592
      [url] => /a/thumb/10001/201902/eb4e41eef172b3b6edeb621677c82738.png@w277_h156.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 651697
  [tran_published] => 2019-02-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 399
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 苏宁
          [1] => 空调
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2502592
          [url] => /a/10001/201902/eb4e41eef172b3b6edeb621677c82738.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 消费者
      [1] => 品质
      [2] => 苏宁
      [3] => 苏宁易
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7609
      [1] => 3065
      [2] => 26748
      [3] => 5620
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,113,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeizixun/p/651694.html
  [title] => 开年大促,内蒙古苏宁推出“全民焕新节”
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1551343352
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2502592
      [url] => /a/10001/201902/eb4e41eef172b3b6edeb621677c82738.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 651694
  [tran_published] => 2019-02-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 282
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 2
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 苏宁
          [1] => 消费者
          [2] => 苏宁易
          [3] => 品质
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2502586
          [url] => /a/10001/201902/800e3b0d22304e6b1b60446a1bb598cc.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 大战
      [1] => 苏宁
      [2] => 空调
      [3] => 安装
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7609
      [1] => 7834
      [2] => 1532
      [3] => 17533
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,113,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeizixun/p/651688.html
  [title] => 内蒙古苏宁发布空调服务攻略,提前启动3月大战
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1551343290
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2502586
      [url] => /a/10001/201902/800e3b0d22304e6b1b60446a1bb598cc.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 651688
  [tran_published] => 2019-02-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 360
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 苏宁
          [1] => 空调
          [2] => 大战
          [3] => 安装
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2502262
          [url] => /a/10001/201902/bb0b6f9b515df7bd242b8e4f61d25ad7.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 厨房
      [1] => 厨卫
      [2] => 装修
      [3] => 洗碗机
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 10038
      [1] => 5803
      [2] => 1106
      [3] => 107368
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,113,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeizixun/p/651604.html
  [title] => 苏宁春装节开幕 “三好一站”成厨卫装修新标配
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1551321621
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2502262
      [url] => /a/10001/201902/bb0b6f9b515df7bd242b8e4f61d25ad7.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 651604
  [tran_published] => 2019-02-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 439
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 4
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 装修
          [1] => 厨卫
          [2] => 厨房
          [3] => 洗碗机
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2502235
          [url] => /a/10001/201902/2711ee31d24e4b34d277b975abc2d6fb.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 苏宁
      [1] => 小店
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7609
      [1] => 28077
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,113,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeizixun/p/651601.html
  [title] => 内蒙古苏宁小店大规模“招兵买马” 启动2019线下新一轮布局
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1551321532
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2502235
      [url] => /a/10001/201902/2711ee31d24e4b34d277b975abc2d6fb.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 651601
  [tran_published] => 2019-02-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 255
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 苏宁
          [1] => 小店
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 青山区
      [1] => 饭桌
      [2] => 备案
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6036
      [1] => 15
      [2] => 16191
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,113,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeizixun/p/596717.html
  [title] => 这份已备案的“小饭桌”名单对孩子很重要,马上收藏!
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1523350440
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 596717
  [tran_published] => 2018-04-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 304
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 3
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 饭桌
          [1] => 青山区
          [2] => 备案
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 904825
          [url] => /a/10001/201804/02b962c432742d79c33a96f4058c9005.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 食品
      [1] => 食品安全
      [2] => 食堂
      [3] => 学校食堂
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7287
      [1] => 756
      [2] => 46270
      [3] => 7662
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,113,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeizixun/p/596715.html
  [title] => 市食品药品监督管理局多措并举保障校园食品安全
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1522914720
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 904825
      [url] => /a/10001/201804/02b962c432742d79c33a96f4058c9005.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 596715
  [tran_published] => 2018-04-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 479
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 4
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 食品安全
          [1] => 食品
          [2] => 学校食堂
          [3] => 食堂
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 说明书
      [1] => 莫德
      [2] => 冀连梅
      [3] => 偶见
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 114040
      [1] => 114043
      [2] => 125623
      [3] => 2603
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,113,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/xiaofeizixun/p/594421.html
  [title] => 紧急通知!这款儿科“神药”3岁以下儿童禁用!
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1522048875
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 594421
  [tran_published] => 2018-03-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 271
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 7
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 莫德
          [1] => 冀连梅
          [2] => 偶见
          [3] => 说明书
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多