Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1593742734
  [sort] => 0
  [title] => 白云鄂博“无废城市”建设助力高质量发展
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wfcssdjsjxs/p/693159.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 白云矿区
      [1] => 建设
      [2] => 城市
      [3] => 白云
      [4] => 鄂博矿
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 729
      [1] => 380
      [2] => 670
      [3] => 3687
      [4] => 52714
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2112,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 693159
  [tran_published] => 07-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 0
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 白云矿区
          [1] => 建设
          [2] => 城市
          [3] => 白云
          [4] => 鄂博矿
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 粪污
      [1] => 畜禽
      [2] => 绿色
      [3] => 餐饮
      [4] => 辖区
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 70927
      [1] => 205664
      [2] => 21532
      [3] => 1225
      [4] => 1864
      [5] => 32686
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2112,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wfcssdjsjxs/p/692464.html
  [title] => 昆都仑区持续推动“无废城市”试点建设
  [description] =>       
  [sourceurl] => 
  [published] => 1593477989
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 692464
  [tran_published] => 06-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 46
  [shares] => 0
  [digg] => 46
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张建芳
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张建芳
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 粪污
          [1] => 畜禽
          [2] => 绿色
          [3] => 餐饮
          [4] => 辖区
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4287541
      [url] => /a/10001/202006/1754601c3aac8e293bfcd619943c049d.jpeg
    )

  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1592873797
  [sort] => 0
  [title] => 无废在路上 用心靓鹿城
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wfcssdjsjxs/p/691480.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 绿色
      [1] => 垃圾
      [2] => 小站
      [3] => 我市
      [4] => 包头
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1225
      [1] => 23219
      [2] => 1861
      [3] => 1701
      [4] => 29130
      [5] => 45
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2112,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4287541
          [url] => /a/10001/202006/1754601c3aac8e293bfcd619943c049d.jpeg
        )

    )

  [id] => 691480
  [tran_published] => 06-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 35
  [shares] => 0
  [digg] => 35
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 绿色
          [1] => 垃圾
          [2] => 小站
          [3] => 我市
          [4] => 包头
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 姬卉春
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 姬卉春
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4287541
      [url] => /a/10001/202006/1754601c3aac8e293bfcd619943c049d.jpeg
    )

  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1592873789
  [sort] => 0
  [title] => 无废在路上 用心靓鹿城
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wfcssdjsjxs/p/691479.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 绿色
      [1] => 垃圾
      [2] => 小站
      [3] => 我市
      [4] => 包头
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1225
      [1] => 23219
      [2] => 1861
      [3] => 1701
      [4] => 29130
      [5] => 45
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2112,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4287541
          [url] => /a/10001/202006/1754601c3aac8e293bfcd619943c049d.jpeg
        )

    )

  [id] => 691479
  [tran_published] => 06-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 绿色
          [1] => 垃圾
          [2] => 小站
          [3] => 我市
          [4] => 包头
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 姬卉春
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 姬卉春
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4284036
          [url] => /a/10001/202006/15885a1d0eec31e5430d79b6d6f4746b.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 贯彻落实全国两会精神 人民至上 奋进包头
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 230309
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,209,2083,2112,
  [url] => /p/690931.html
  [title] => 【贯彻落实全国两会精神 人民至上 奋进包头】生活在“无废城市”,是一种什么体验?让包头人告诉你
  [description] =>       
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592533864
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4284036
      [url] => /a/10001/202006/15885a1d0eec31e5430d79b6d6f4746b.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 690931
  [tran_published] => 06-19
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 2
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 贯彻落实全国两会精神 人民至上 奋进包头
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4280611
          [url] => /a/10001/202006/ff08ec05db17e781eb45bb68a9898cbf.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 希铝
      [1] => 加气
      [2] => 粉煤灰砖
      [3] => 包头
      [4] => 脱硫
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 51918
      [1] => 229973
      [2] => 204512
      [3] => 229974
      [4] => 45
      [5] => 35681
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2112,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wfcssdjsjxs/p/690505.html
  [title] => 固体废物变身高附加值产品
  [description] =>         
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592357114
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4280611
      [url] => /a/10001/202006/ff08ec05db17e781eb45bb68a9898cbf.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 690505
  [tran_published] => 06-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 0
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 吴艾霞
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 吴艾霞
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 希铝
          [1] => 加气
          [2] => 粉煤灰砖
          [3] => 包头
          [4] => 脱硫
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4275590
          [url] => /a/10001/202006/8fcdb12f32c45256f291f920c7c84484.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包铝
      [1] => 热电厂
      [2] => 固废
      [3] => 环保
      [4] => 系统
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 10468
      [1] => 5224
      [2] => 205329
      [3] => 8683
      [4] => 271
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2112,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wfcssdjsjxs/p/689857.html
  [title] => 建设无废电厂 扮靓绿色鹿城
  [description] =>         
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591934423
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4275590
      [url] => /a/10001/202006/8fcdb12f32c45256f291f920c7c84484.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 689857
  [tran_published] => 06-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包铝
          [1] => 热电厂
          [2] => 固废
          [3] => 环保
          [4] => 系统
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4275329
      [url] => /a/10001/202006/5606d799d8f819733a6719b3a688bb98.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1591926017
  [sort] => 0
  [title] => 城市“轻”起来 生活“美”起来
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/wfcssdjsjxs/p/689816.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 51918
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2112,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4275329
          [url] => /a/10001/202006/5606d799d8f819733a6719b3a688bb98.jpg
        )

    )

  [id] => 689816
  [tran_published] => 06-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 吴艾霞
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 吴艾霞
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多