Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4903294
      [url] => /a/10001/202009/1e5e52d95a593ffa1dbf329ec03c758e.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600242552
  [sort] => 0
  [title] => 脱贫印记|阳湾村里来了“喜羊羊”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tpgj/p/705464.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2074,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4903294
          [url] => /a/10001/202009/1e5e52d95a593ffa1dbf329ec03c758e.jpeg
        )

    )

  [id] => 705464
  [tran_published] => 09-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 5
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3416862
      [url] => /a/10001/202002/9b55057507cb3fa4d659dbec739d4ccc.jpg
    )

  [description] => 我也要献出一份自己的力量“我也要献出一份自己的力量”,达茂旗满都拉镇贫困户额尔德尼如是说
  [recommend] => 0
  [published] => 1582100627
  [sort] => 0
  [title] => 我也要献出一份自己的力量
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tpgj/p/679321.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 额尔德尼
      [1] => 贫困户
      [2] => 献出
      [3] => 达茂旗
      [4] => 一份
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 222125
      [1] => 222127
      [2] => 1028
      [3] => 222126
      [4] => 9392
      [5] => 215262
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2058,41,2070,5,35,2073,2074,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3416862
          [url] => /a/10001/202002/9b55057507cb3fa4d659dbec739d4ccc.jpg
        )

    )

  [id] => 679321
  [tran_published] => 02-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 309
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 额尔德尼
          [1] => 贫困户
          [2] => 献出
          [3] => 达茂旗
          [4] => 一份
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 达茂旗扶贫办
        )

    )

  [source] => 达茂旗扶贫办
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3416858
      [url] => /a/10001/202002/93bd623eac40ae4cbf1ec5dea7734a29.jpg
    )

  [description] => “身为第一书记,就应该担起第一责任,这是责任所在,更是使命所系!”得知疫情信息后,吕斌始终放心不下村里的群众,在疫情防控战役打响的第一时间,积极投身疫情防控工作
  [recommend] => 0
  [published] => 1582100379
  [sort] => 0
  [title] => 第一书记吕斌的抗疫故事
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tpgj/p/679320.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 疫情
      [1] => 吕斌
      [2] => 防控
      [3] => 防疫
      [4] => 村委
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26258
      [1] => 111298
      [2] => 222124
      [3] => 20157
      [4] => 16685
      [5] => 16729
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2074,5,2073,41,2058,2070,2066,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3416858
          [url] => /a/10001/202002/93bd623eac40ae4cbf1ec5dea7734a29.jpg
        )

    )

  [id] => 679320
  [tran_published] => 02-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 359
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 疫情
          [1] => 吕斌
          [2] => 防控
          [3] => 防疫
          [4] => 村委
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 多彩固阳
        )

    )

  [source] => 多彩固阳
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3416813
      [url] => /a/10001/202002/511bc6a54dfad03c1d9e8709dcca2825.jpeg
    )

  [description] => 她是镇里工作忘我的“工作狂”,也是特殊时期里的“逆行者”
  [recommend] => 0
  [published] => 1582100075
  [sort] => 0
  [title] => 贫困户张丽逆行一线工作以谢党恩
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tpgj/p/679319.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 疫情
      [1] => 张丽
      [2] => 工作
      [3] => 贫困户
      [4] => 爷爷
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26258
      [1] => 222120
      [2] => 31142
      [3] => 174
      [4] => 1028
      [5] => 4333
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,35,2074,41,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3416813
          [url] => /a/10001/202002/511bc6a54dfad03c1d9e8709dcca2825.jpeg
        )

    )

  [id] => 679319
  [tran_published] => 02-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 381
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 疫情
          [1] => 张丽
          [2] => 工作
          [3] => 贫困户
          [4] => 爷爷
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 包头市扶贫办
        )

    )

  [source] => 包头市扶贫办
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多