Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4284036
      [url] => /a/10001/202006/15885a1d0eec31e5430d79b6d6f4746b.jpg
    )

  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1592533864
  [sort] => 0
  [title] => 【贯彻落实全国两会精神 人民至上 奋进包头】生活在“无废城市”,是一种什么体验?让包头人告诉你
  [url] => /p/690931.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 贯彻落实全国两会精神 人民至上 奋进包头
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 230309
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,209,2083,2112,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4284036
          [url] => /a/10001/202006/15885a1d0eec31e5430d79b6d6f4746b.jpg
        )

    )

  [id] => 690931
  [tran_published] => 06-19
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 2
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 贯彻落实全国两会精神 人民至上 奋进包头
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4277191
      [url] => /a/10001/202006/c3d99583fef90247702f387b9f42de48.png
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1592099377
  [sort] => 0
  [title] => 重磅微视频:决战
  [url] => /p/690024.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 决战
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 17910
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,209,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4277191
          [url] => /a/10001/202006/c3d99583fef90247702f387b9f42de48.png
        )

    )

  [id] => 690024
  [tran_published] => 06-14
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 决战
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4276996
      [url] => /a/10001/202006/148ab732163e1988e847942eb8ec20c8.png
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1592062424
  [sort] => 0
  [title] => 微纪录片|情牵“塞上江南”
  [url] => /p/689991.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 塞上江南
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 227790
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,209,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4276996
          [url] => /a/10001/202006/148ab732163e1988e847942eb8ec20c8.png
        )

    )

  [id] => 689991
  [tran_published] => 06-13
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 塞上江南
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4276819
          [url] => /a/10001/202006/e32b12790771d972c7e08d85a74a6a37.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 特殊
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 217685
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,209,
  [url] => /p/689982.html
  [title] => 微视频:特殊的客人
  [description] =>     
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592038600
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4276819
      [url] => /a/10001/202006/e32b12790771d972c7e08d85a74a6a37.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 689982
  [tran_published] => 06-13
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 特殊
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4276653
          [url] => /a/10001/202006/9e97e28b3d78d857a2f8c114e9f11109.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 牵挂
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 57740
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,209,
  [url] => /p/689970.html
  [title] => 时政微纪录丨跨越24年的牵挂
  [description] =>   
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592014976
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4276653
      [url] => /a/10001/202006/9e97e28b3d78d857a2f8c114e9f11109.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 689970
  [tran_published] => 06-13
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 牵挂
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1591956065
  [sort] => 0
  [title] => 联播+|从习近平六个考察瞬间 感受脱贫攻坚的决胜信心
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/toutiao/p/689917.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 脱贫
      [1] => 攻坚
      [2] => 习近平
      [3] => 考察
      [4] => 总书记
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35828
      [1] => 400
      [2] => 305
      [3] => 8714
      [4] => 3385
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,209,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 689917
  [tran_published] => 06-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 5
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 攻坚
          [2] => 习近平
          [3] => 考察
          [4] => 总书记
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4275603
          [url] => /a/10001/202006/71ecaea8eb3f7e16291dd475a0483d76.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 民族
      [1] => 脱贫
      [2] => 中华民族
      [3] => 习近平
      [4] => 伟大
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4589
      [1] => 66869
      [2] => 35828
      [3] => 23313
      [4] => 305
      [5] => 205045
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,209,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/toutiao/p/689858.html
  [title] => 第一观察 | “一个少数民族也不能少”,深情中有深意
  [description] =>          
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591938222
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4275603
      [url] => /a/10001/202006/71ecaea8eb3f7e16291dd475a0483d76.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 689858
  [tran_published] => 06-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民族
          [1] => 脱贫
          [2] => 中华民族
          [3] => 习近平
          [4] => 伟大
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1591882010
  [sort] => 0
  [title] => 第一观察丨总书记为何赋予宁夏这项重任?
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/toutiao/p/689744.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 宁夏
      [1] => 黄河
      [2] => 生态
      [3] => 习近平
      [4] => 总书记
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3103
      [1] => 151966
      [2] => 871
      [3] => 1162
      [4] => 305
      [5] => 3385
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,209,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 689744
  [tran_published] => 06-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 宁夏
          [1] => 黄河
          [2] => 生态
          [3] => 习近平
          [4] => 总书记
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社“新华视点”微博
        )

    )

  [source] => 新华社“新华视点”微博
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多