Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4307693
      [url] => /a/10001/202007/74cd95c87bee2422f0d21550d03439d2.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594195308
  [sort] => 0
  [title] => 中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署在香港揭牌
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/693956.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 国安
      [1] => 驻港
      [2] => 公署
      [3] => 安全
      [4] => 香港
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3763
      [1] => 232438
      [2] => 14935
      [3] => 3282
      [4] => 942
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4307693
          [url] => /a/10001/202007/74cd95c87bee2422f0d21550d03439d2.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4307692
          [url] => /a/10001/202007/262c1a38911621c48849e0e2c1cfbfce.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4307689
          [url] => /a/10001/202007/67d045f0b7b601416b50d604cccc6f19.jpeg
        )

    )

  [id] => 693956
  [tran_published] => 4分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 45
  [shares] => 0
  [digg] => 45
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 国安
          [1] => 驻港
          [2] => 公署
          [3] => 安全
          [4] => 香港
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4307312
      [url] => /a/10001/202007/b7773c291e515f4b87853c5592eed406.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594194867
  [sort] => 0
  [title] => 别眨眼!世界人工智能大会八大镇馆“黑科技”来袭,你爱(AI)了吗?
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/693950.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => AI
      [1] => NO
      [2] => 机器人
      [3] => 人工智能
      [4] => 亮相
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 208602
      [1] => 217481
      [2] => 765
      [3] => 38746
      [4] => 5075
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4307312
          [url] => /a/10001/202007/b7773c291e515f4b87853c5592eed406.png
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4307302
          [url] => /a/10001/202007/06b132d3b9cd1d35305f1b4ae8262129.png
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4307321
          [url] => /a/10001/202007/ace93dd9bbe3a338f6c668733b0a8954.png
        )

    )

  [id] => 693950
  [tran_published] => 11分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => AI
          [1] => NO
          [2] => 机器人
          [3] => 人工智能
          [4] => 亮相
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4307176
          [url] => /a/10001/202007/93734ac7d9775c1a701bc3ae7326c3e6.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4307177
          [url] => /a/10001/202007/9f19b82762c469320c9a61aa722fafe0.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4307175
          [url] => /a/10001/202007/df671396b024991fd8db95ee8ce775c8.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 面额
      [1] => 数字
      [2] => 图案
      [3] => 2020
      [4] => 调整
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 34783
      [1] => 6761
      [2] => 569
      [3] => 206365
      [4] => 718
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2108,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/693921.html
  [title] => 新版5元纸币要来了!
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594191327
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4307176
      [url] => /a/10001/202007/93734ac7d9775c1a701bc3ae7326c3e6.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 693921
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 0
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 面额
          [1] => 数字
          [2] => 图案
          [3] => 2020
          [4] => 调整
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4307173
      [url] => /a/10001/202007/53d1b188afffa6ad128d4c6c3e5b8733.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594191094
  [sort] => 0
  [title] => 女排开启第二期集训 郎平确认东京奥运会后隐退
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/693919.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 中国女排
      [1] => 郎平
      [2] => 集训
      [3] => 联赛
      [4] => 女排
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 29209
      [1] => 51091
      [2] => 9172
      [3] => 2863
      [4] => 12599
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4307173
          [url] => /a/10001/202007/53d1b188afffa6ad128d4c6c3e5b8733.png
        )

    )

  [id] => 693919
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 29
  [shares] => 0
  [digg] => 29
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中国女排
          [1] => 郎平
          [2] => 集训
          [3] => 联赛
          [4] => 女排
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4307140
          [url] => /a/10001/202007/3fc5975cc77ed7791daf100cdfc3616a.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 特鲁多
      [1] => 墨西哥
      [2] => 洛佩斯
      [3] => 特朗普
      [4] => 加拿大
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 43164
      [1] => 1288
      [2] => 205056
      [3] => 40272
      [4] => 237
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2108,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/693911.html
  [title] => 白宫邀请加墨领导人赴美庆祝 加总理特鲁多表示拒绝
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594190174
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4307140
      [url] => /a/10001/202007/3fc5975cc77ed7791daf100cdfc3616a.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 693911
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 0
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 特鲁多
          [1] => 墨西哥
          [2] => 洛佩斯
          [3] => 特朗普
          [4] => 加拿大
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4307043
          [url] => /a/10001/202007/a8e7c177c9f2a8b60c1286b29aa375d5.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 病毒
      [1] => 新冠
      [2] => 传播
      [3] => 杰斐逊
      [4] => 证据
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 895
      [1] => 220621
      [2] => 2393
      [3] => 169816
      [4] => 2051
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2108,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/693898.html
  [title] => 英学者:新冠病毒可能早已“休眠”于全球多地
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594180668
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4307043
      [url] => /a/10001/202007/a8e7c177c9f2a8b60c1286b29aa375d5.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 693898
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 0
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 病毒
          [1] => 新冠
          [2] => 传播
          [3] => 杰斐逊
          [4] => 证据
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/48ee8631e9a13cb89bc5a6bc719b4695.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 得克萨斯州
      [1] => 必须佩戴口罩
      [2] => 否则罚款
      [3] => 民众不戴口罩
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 43950
      [1] => 78904
      [2] => 232394
      [3] => 232395
      [4] => 232396
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2108,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/693897.html
  [title] => 拒戴口罩,还反问记者不热吗?热晕了我可不帮你!
  [description] => 美国得克萨斯州州从7月3日开始,要求州内新冠确诊病例多余20例的县的居民,在公共场所必须佩戴口罩,否则将处以罚款。但是仍然有一些得州的民众表示:不想戴口罩。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594180653
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/48ee8631e9a13cb89bc5a6bc719b4695.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 693897
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 01:48
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200708/777/26823_1594180265_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 0
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 得克萨斯州
          [1] => 必须佩戴口罩
          [2] => 否则罚款
          [3] => 民众不戴口罩
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 央视网
        )

    )

  [source] => 央视网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4306946
          [url] => /a/10001/202007/9a86610ade186ac4f0d4d1f6675e426f.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 三大
      [1] => 订单
      [2] => 韩国
      [3] => 新接
      [4] => 全球
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1076
      [1] => 4972
      [2] => 578
      [3] => 232393
      [4] => 1139
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2108,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/693894.html
  [title] => 全球造船业三大指标公布 中国继续保持世界第一
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594179428
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4306946
      [url] => /a/10001/202007/9a86610ade186ac4f0d4d1f6675e426f.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 693894
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 三大
          [1] => 订单
          [2] => 韩国
          [3] => 新接
          [4] => 全球
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多