Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>  
  [recommend] => 0
  [published] => 1596889992
  [sort] => 0
  [title] => 香港特区政府指美国所谓制裁无耻 严厉谴责公开个人资料
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szyw/p/699440.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 特区政府
      [1] => 郑月
      [2] => 官员
      [3] => 制裁
      [4] => 发言人
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 76417
      [1] => 172696
      [2] => 207211
      [3] => 859
      [4] => 8560
      [5] => 21641
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 699440
  [tran_published] => 51分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [source] => 央视新闻客户端
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 央视新闻客户端
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 特区政府
          [1] => 郑月
          [2] => 官员
          [3] => 制裁
          [4] => 发言人
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>   
  [recommend] => 0
  [published] => 1596889963
  [sort] => 0
  [title] => 香港中联办发言人:严厉谴责美国粗暴干预香港事务 我们绝不畏惧任何外部势力的蛮横霸道
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szyw/p/699439.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 香港
      [1] => 发言人
      [2] => 制裁
      [3] => 中国
      [4] => 一国两制
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 942
      [1] => 66869
      [2] => 21641
      [3] => 8560
      [4] => 39
      [5] => 58531
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 699439
  [tran_published] => 51分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 42
  [shares] => 0
  [digg] => 42
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 香港
          [1] => 发言人
          [2] => 制裁
          [3] => 中国
          [4] => 一国两制
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 香港
      [1] => 发言人
      [2] => 制裁
      [3] => 中国
      [4] => 一国两制
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 942
      [1] => 66869
      [2] => 21641
      [3] => 8560
      [4] => 39
      [5] => 58531
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2002,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szyw/p/699438.html
  [title] => 香港中联办发言人:严厉谴责美国粗暴干预香港事务 我们绝不畏惧任何外部势力的蛮横霸道
  [description] =>   
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596889944
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699438
  [tran_published] => 52分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 香港
          [1] => 发言人
          [2] => 制裁
          [3] => 中国
          [4] => 一国两制
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4579839
      [url] => /a/10001/202008/24287e867f318b9543bc943c8a556601.png
    )

  [description] =>   
  [recommend] => 0
  [published] => 1596878624
  [sort] => 0
  [title] => 8个场景,回顾习近平总书记的“全民健身”寄语
  [url] => /p/699433.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 8个场景回顾习近平总书记的“全民健身”寄语
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 236671
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4579839
          [url] => /a/10001/202008/24287e867f318b9543bc943c8a556601.png
        )

    )

  [id] => 699433
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 8个场景回顾习近平总书记的“全民健身”寄语
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4579837
          [url] => /a/10001/202008/3b31c28f41e407d2ff0bde7115fe9601.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 新影像
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 236670
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2002,
  [url] => /p/699432.html
  [title] => 新影像丨全民健身的时代记忆——广播体操现在开始,原地踏步走!
  [description] =>   
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596878531
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4579837
      [url] => /a/10001/202008/3b31c28f41e407d2ff0bde7115fe9601.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699432
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 新影像
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66869
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2002,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szyw/p/699431.html
  [title] => 关于健康体魄,总书记这样说
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596878461
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699431
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 1
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [source] => 新华社
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 乌兰牧骑
      [1] => 文艺
      [2] => 内蒙古
      [3] => 人民
      [4] => 草原
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 30929
      [1] => 69529
      [2] => 785
      [3] => 30
      [4] => 21549
      [5] => 638
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2002,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/szyw/p/699427.html
  [title] => 唱响时代旋律 坚守为民初心
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596865445
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699427
  [tran_published] => 7小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 28
  [shares] => 0
  [digg] => 28
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 乌兰牧骑
          [1] => 文艺
          [2] => 内蒙古
          [3] => 人民
          [4] => 草原
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古日报
        )

    )

  [source] => 内蒙古日报
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4579624
          [url] => /a/10001/202008/d2566cee6a2873c8cf7759d23789974d.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 习近平的冬奥足迹
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 236668
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2002,
  [url] => /p/699425.html
  [title] => 习近平的冬奥足迹
  [description] =>   
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596864544
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4579624
      [url] => /a/10001/202008/d2566cee6a2873c8cf7759d23789974d.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699425
  [tran_published] => 7小时前
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 习近平的冬奥足迹
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多