Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4560371
          [url] => /a/10001/202008/474cc4bde72db38a7fac9887f851bda6.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 莲蓬
      [1] => 文明
      [2] => 并蒂
      [3] => 旅游
      [4] => 行为
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 236300
      [1] => 506
      [2] => 236301
      [3] => 938
      [4] => 244
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shehui/p/698924.html
  [title] => 不仅被罚200元!偷摘并蒂莲蓬游客被“记录在案”,两年内这些活动将受限
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596678725
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4560371
      [url] => /a/10001/202008/474cc4bde72db38a7fac9887f851bda6.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 698924
  [tran_published] => 1分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 46
  [shares] => 0
  [digg] => 46
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 莲蓬
          [1] => 文明
          [2] => 并蒂
          [3] => 旅游
          [4] => 行为
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4560300
      [url] => /a/10001/202008/7c8995c6f96aff864eacfa6db1b3a2be.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596678310
  [sort] => 0
  [title] => 教育| 高分留守女生选择引热议,考古学真的很“冷”吗?
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/698922.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 考古
      [1] => 考古学
      [2] => 专业
      [3] => 吉林大学
      [4] => 文物
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22470
      [1] => 236291
      [2] => 3360
      [3] => 46337
      [4] => 1909
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2108,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4560300
          [url] => /a/10001/202008/7c8995c6f96aff864eacfa6db1b3a2be.jpeg
        )

    )

  [id] => 698922
  [tran_published] => 8分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 42
  [shares] => 0
  [digg] => 42
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 考古
          [1] => 考古学
          [2] => 专业
          [3] => 吉林大学
          [4] => 文物
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4560273
          [url] => /a/10001/202008/b679947277501fc05ee110c7a0952f99.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shehui/p/698921.html
  [title] => 尹艳红等7人生产、销售有毒、有害食品案在包头中院二审开庭
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596677948
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4560273
      [url] => /a/10001/202008/b679947277501fc05ee110c7a0952f99.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 698921
  [tran_published] => 14分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4560260
          [url] => /a/10001/202008/6df0f0dbefa8f41804817878199a1238.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4560261
          [url] => /a/10001/202008/592cb54b664a71d2edd22e7396c41bc9.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4560255
          [url] => /a/10001/202008/e1e13547602908902a3179fd07cde10e.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 呼伦贝尔
      [1] => 体验
      [2] => 游客
      [3] => 呼伦贝尔市
      [4] => 阿尔山
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 16021
      [1] => 2233
      [2] => 2266
      [3] => 24410
      [4] => 12641
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,1987,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/lyms/p/698920.html
  [title] => 8月新玩法!“呼伦贝尔号”草原森林旅游列车再出发
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596677937
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4560260
      [url] => /a/10001/202008/6df0f0dbefa8f41804817878199a1238.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 698920
  [tran_published] => 14分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 0
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 呼伦贝尔
          [1] => 体验
          [2] => 游客
          [3] => 呼伦贝尔市
          [4] => 阿尔山
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4560249
          [url] => /a/10001/202008/422d20a7edab7e823d2499703bfdbb30.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 施皓天
      [1] => 耳蜗
      [2] => 大陆
      [3] => 台商
      [4] => 人工
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 236296
      [1] => 35382
      [2] => 3078
      [3] => 24552
      [4] => 1725
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2108,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/tianxia4062/p/698919.html
  [title] => 广州台商投入大陆东西部扶贫协作
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596677728
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4560249
      [url] => /a/10001/202008/422d20a7edab7e823d2499703bfdbb30.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 698919
  [tran_published] => 17分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 32
  [shares] => 0
  [digg] => 32
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 施皓天
          [1] => 耳蜗
          [2] => 大陆
          [3] => 台商
          [4] => 人工
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4560254
      [url] => /a/10001/202008/77e64e792fc70dcfe8c5be84a10abf2e.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596677686
  [sort] => 0
  [title] => 我市政法监督平台上线
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yaowen4010/p/698918.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 73516
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2084,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4560254
          [url] => /a/10001/202008/77e64e792fc70dcfe8c5be84a10abf2e.jpg
        )

    )

  [id] => 698918
  [tran_published] => 18分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 41
  [shares] => 0
  [digg] => 41
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 梁晶晶
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 梁晶晶
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 143945
          [url] => /a/10009/202008/4a85042ec22ab86101db72d76e9f8343.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23701
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2084,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/yaowen4010/p/698917.html
  [title] => 多项惠民惠企政策稳定就业 我市真金白银为企业减负
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596677633
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 143945
      [url] => /a/10009/202008/4a85042ec22ab86101db72d76e9f8343.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 698917
  [tran_published] => 19分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 0
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张富博
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张富博
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4560175
          [url] => /a/10001/202008/cc9e100934cdfd100723494016a01f6c.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/698916.html
  [title] => 转需!“弯道超车”的机会来了,包头“后浪”请收下这些暑假名师视界直播地址
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596677495
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4560175
      [url] => /a/10001/202008/cc9e100934cdfd100723494016a01f6c.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 698916
  [tran_published] => 21分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 1
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多