Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5234961
      [url] => /a/10001/202010/8bfc29e8db11410398abd3f09a93001b.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603850607
  [sort] => 0
  [title] => 加快建设稀土研发中心,着力打造稀土产学研协同创新平台
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shms/p/711474.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 153580
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5234961
          [url] => /a/10001/202010/8bfc29e8db11410398abd3f09a93001b.jpeg
        )

    )

  [id] => 711474
  [tran_published] => 50分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 0
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 武志强
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 武志强
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603848364
  [sort] => 0
  [title] => “鬼秤”作弊短斤缺两,查!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shms/p/711461.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 107521
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 711461
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 0
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 贾婷婷
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 贾婷婷
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5226993
          [url] => /a/10001/202010/4e401c7e431285cc43d6452e7f0adb52.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 是否
      [2] => 供暖
      [3] => 广洁源
      [4] => 03
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 209392
      [2] => 15646
      [3] => 36600
      [4] => 223299
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1957,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shms/p/711228.html
  [title] => 问政包头市供暖问题,上线单位这样回复......
  [description] => 取暖无小事!在线直击包头市这些“热问题”!行风热线今天和您继续关注本市供暖工作,您家暖气温度是否达标
  [sourceurl] => 
  [published] => 1603767340
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5226993
      [url] => /a/10001/202010/4e401c7e431285cc43d6452e7f0adb52.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 711228
  [tran_published] => 23小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 5
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 是否
          [2] => 供暖
          [3] => 广洁源
          [4] => 03
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5226874
          [url] => /a/10001/202010/4eb653db10918fec5a7a5a8064f46554.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 243080
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1957,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shms/p/711218.html
  [title] => 徒手挖炸弹,他说不后悔
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1603765523
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5226874
      [url] => /a/10001/202010/4eb653db10918fec5a7a5a8064f46554.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 711218
  [tran_published] => 10-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 46
  [shares] => 0
  [digg] => 46
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 宋美慧 摄影 李强 实习生 王赫韬
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 宋美慧 摄影 李强 实习生 王赫韬
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5226874
      [url] => /a/10001/202010/4eb653db10918fec5a7a5a8064f46554.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603765392
  [sort] => 0
  [title] => 上甘岭战役,他是见证者
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shms/p/711217.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 王大禄
      [1] => 老人
      [2] => 部队
      [3] => 石拐区
      [4] => 石拐
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 243079
      [1] => 243081
      [2] => 301
      [3] => 1911
      [4] => 44
      [5] => 1274
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5226874
          [url] => /a/10001/202010/4eb653db10918fec5a7a5a8064f46554.png
        )

    )

  [id] => 711217
  [tran_published] => 10-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 王大禄
          [1] => 老人
          [2] => 部队
          [3] => 石拐区
          [4] => 石拐
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 万菲、摄影 李强
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 万菲、摄影 李强
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603765076
  [sort] => 0
  [title] => 社区好闺女,敬业又孝老
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shms/p/711214.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 224960
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 711214
  [tran_published] => 10-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 45
  [shares] => 0
  [digg] => 45
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 孔韦唯
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 孔韦唯
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 224960
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1957,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shms/p/711213.html
  [title] => 社区好闺女,敬业又孝老
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1603765045
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 711213
  [tran_published] => 10-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 孔韦唯
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 孔韦唯
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 242501
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1957,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shms/p/711212.html
  [title] => 老人买秋储菜,他们帮忙搬到家
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1603764955
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 711212
  [tran_published] => 10-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 0
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 霍晓霞 实习生 孙颖
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 霍晓霞 实习生 孙颖
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多