Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5234993
      [url] => /a/10001/202010/415cdf2835ea30836a51fdcc4e8e86b8.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603850838
  [sort] => 0
  [title] => 土右旗:优化营商环境 聚集招商引资澎湃动能
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shizheng/p/711476.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66612
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5234993
          [url] => /a/10001/202010/415cdf2835ea30836a51fdcc4e8e86b8.jpeg
        )

    )

  [id] => 711476
  [tran_published] => 35分钟前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 41
  [shares] => 0
  [digg] => 41
  [all_pv] => 0
  [source] => 包头日报
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 包头日报
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 107878
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,38,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shizheng/p/711465.html
  [title] => 行政处罚实务培训夯实执法基础知识
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1603848551
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 711465
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李岸
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李岸
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 107878
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,38,2171,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shizheng/p/711462.html
  [title] => 东河区专项审计优化营商环境
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1603848438
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 711462
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 0
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李岸
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李岸
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603844228
  [sort] => 0
  [title] => 乘势而上 为包头高质量发展积聚强大能量
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shizheng/p/711403.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 73516
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 711403
  [tran_published] => 2小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 42
  [shares] => 0
  [digg] => 42
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 梁晶晶
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 梁晶晶
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 区委
      [1] => 学员
      [2] => 同安区
      [3] => 昆都仑区
      [4] => 青年干部
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6882
      [1] => 221530
      [2] => 4390
      [3] => 243174
      [4] => 26849
      [5] => 35015
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,38,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shizheng/p/711454.html
  [title] => 昆都仑区第十五期青年干部培训班正式开班
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1603844007
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 711454
  [tran_published] => 2小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 0
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 区委
          [1] => 学员
          [2] => 同安区
          [3] => 昆都仑区
          [4] => 青年干部
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 爱我昆都仑
        )

    )

  [source] => 爱我昆都仑
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8814
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,38,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shizheng/p/711182.html
  [title] => 高新区发放知识产权能力提升扶持资金
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1603761737
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 711182
  [tran_published] => 10-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 31
  [shares] => 0
  [digg] => 31
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张海芳
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张海芳
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 高新区
      [1] => 数据
      [2] => 有限公司
      [3] => 内蒙古
      [4] => 升级
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 695
      [1] => 8814
      [2] => 2132
      [3] => 3280
      [4] => 30
      [5] => 498
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,38,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shizheng/p/711181.html
  [title] => 高新区百万资金奖励双创优秀项目
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1603761699
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 711181
  [tran_published] => 10-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 0
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 高新区
          [1] => 数据
          [2] => 有限公司
          [3] => 内蒙古
          [4] => 升级
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张海芳
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张海芳
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1603761623
  [sort] => 0
  [title] => 我市全力推进科技兴农人才强农
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shizheng/p/711176.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 242560
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 711176
  [tran_published] => 10-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 0
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张建芳 实习生 张芷恒
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张建芳 实习生 张芷恒
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多