Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202006/234a1be8e7adc3d7bb868327eec74831.jpg
    )

  [description] => 大连甘井子区一电缆掉落后悬挂在半空,严重影响过往车辆以及行人通行
  [recommend] => 0
  [published] => 1591167190
  [sort] => 0
  [title] => 暖心!交警“托举”电缆40分钟,只为……
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shipin/p/688509.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 电缆
      [1] => 交警
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 19302
      [1] => 228234
      [2] => 9727
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,17,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202006/234a1be8e7adc3d7bb868327eec74831.jpg
        )

    )

  [id] => 688509
  [tran_published] => 7小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 01:14
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200603/33b/21734_1591166150_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 电缆
          [1] => 交警
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 来源: 新华社
        )

    )

  [source] => 来源: 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202006/7d90859d04fc8e6a9f84351cdb6ffc82.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 农产品
      [1] => 合格率
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5141
      [1] => 228218
      [2] => 4336
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,17,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shipin/p/688507.html
  [title] => 一季度我国农产品质量合格率达97%!
  [description] => 一季度我国农产品质量合格率达97%
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591167062
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202006/7d90859d04fc8e6a9f84351cdb6ffc82.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688507
  [tran_published] => 7小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:17
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200603/38d/21738_1591166218_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 农产品
          [1] => 合格率
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 来源: CCTV
        )

    )

  [source] => 来源: CCTV
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264220
      [url] => /a/10001/202006/8225af71ac7ac52a5c026fa12f23e82d.png
    )

  [description] => 连片的小麦遍地金黄,收割机器隆隆作响,饱满的小麦颗粒归仓……又到一年麦收时,连日来,山西运城的小麦进入成熟期,夏收工作全面展开。
  [recommend] => 0
  [published] => 1591166931
  [sort] => 0
  [title] => 换个姿势看夏收!夏麦遍地黄,田间收获忙
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shipin/p/688506.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 夏收
      [1] => 田间
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 133108
      [1] => 228269
      [2] => 32855
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,17,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264220
          [url] => /a/10001/202006/8225af71ac7ac52a5c026fa12f23e82d.png
        )

    )

  [id] => 688506
  [tran_published] => 7小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 01:33
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200603/c67/21736_1591166160_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [source] => 来源:新华网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 来源:新华网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 夏收
          [1] => 田间
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264195
          [url] => /a/10001/202006/7470d5fa77e02a14628fe8b44664f9c7.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 水泥搅拌
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 228268
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,17,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shipin/p/688504.html
  [title] => 轰隆一声!一辆水泥搅拌车侧翻在地!
  [description] => 一辆水泥搅拌车陷入小区区间道上的松软泥土里,并发生倾斜侧翻。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591166690
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264195
      [url] => /a/10001/202006/7470d5fa77e02a14628fe8b44664f9c7.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688504
  [tran_published] => 7小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:53
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200603/84d/21663_1591145386_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 水泥搅拌
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4263966
      [url] => /a/10001/202006/8277fb0231fa0e002d0b1c9f0e9675c2.jpg
    )

  [description] => 10岁的孩子认真起来是什么样子?双手紧握跳绳,目光坚定,屏气凝神,汗水滑过脸颊,手中的绳子在空中急速飞舞……
  [recommend] => 0
  [published] => 1591153005
  [sort] => 0
  [title] => 听!绳子会说话……
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shipin/p/688490.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 孩子
      [1] => 跳绳
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 275
      [1] => 228234
      [2] => 19227
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,17,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4263966
          [url] => /a/10001/202006/8277fb0231fa0e002d0b1c9f0e9675c2.jpg
        )

    )

  [id] => 688490
  [tran_published] => 11小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 07:14
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200603/c19/21707_1591152066_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 孩子
          [1] => 跳绳
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 来源: 新华社
        )

    )

  [source] => 来源: 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202006/ec0082fc0296388db7a7fca6733d8d80.jpg
    )

  [description] => 新疆吐鲁番的金杏成熟
  [recommend] => 0
  [published] => 1591152806
  [sort] => 0
  [title] => 金杏丰收!快来迎接你的“杏”运时刻!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shipin/p/688489.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 新疆吐鲁番
      [1] => 金杏
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 228233
      [1] => 228234
      [2] => 27500
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,17,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202006/ec0082fc0296388db7a7fca6733d8d80.jpg
        )

    )

  [id] => 688489
  [tran_published] => 11小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 02:13
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200603/5ba/21706_1591152064_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 新疆吐鲁番
          [1] => 金杏
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 来源: 新华社
        )

    )

  [source] => 来源: 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4263950
          [url] => /a/10001/202006/7cb80aca9b8289ff02251c4d9ce3c305.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 民警
      [1] => 小牛
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 456
      [1] => 228223
      [2] => 46055
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,17,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shipin/p/688487.html
  [title] => 当迷路小牛遇到下乡民警,一次特殊的行动开始了……
  [description] => 包头边境管理支队民警下乡走访时,偶遇两只迷路小牛,众人合力帮助牛宝宝回到妈妈身边。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591152649
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4263950
      [url] => /a/10001/202006/7cb80aca9b8289ff02251c4d9ce3c305.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688487
  [tran_published] => 11小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 02:34
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200603/63c/21712_1591152233_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民警
          [1] => 小牛
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 来源:包头广播电视台
        )

    )

  [source] => 来源:包头广播电视台
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4263875
          [url] => /a/10001/202006/293736dedb939af786aeb6b0ab58d476.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 一盔一带
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 133108
      [1] => 228225
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,17,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shipin/p/688481.html
  [title] => “一盔一带”要走起,这些细节更重要!
  [description] => 6月1日起在全国开展“一盔一带”(即骑车带头盔,开车系安全带)安全守护行动。除了不戴头盔,还有哪些行为会给我们造成安全隐患?
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591151567
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4263875
      [url] => /a/10001/202006/293736dedb939af786aeb6b0ab58d476.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688481
  [tran_published] => 11小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 01:43
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200603/e8b/21694_1591151089_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [source] => 来源:新华网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 来源:新华网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 一盔一带
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多