Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571523
      [url] => /a/10001/202008/2c58d631d11c40d21f62f324bf5f8deb.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596789554
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古自治区人民政府近期任免一批领导干部
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shehui/p/699348.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 2020
      [1] => 任字
      [2] => 内政
      [3] => 森林工业
      [4] => 内蒙古
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 206365
      [1] => 223116
      [2] => 21464
      [3] => 235596
      [4] => 30
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571523
          [url] => /a/10001/202008/2c58d631d11c40d21f62f324bf5f8deb.jpg
        )

    )

  [id] => 699348
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 48
  [shares] => 4
  [digg] => 48
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 2020
          [1] => 任字
          [2] => 内政
          [3] => 森林工业
          [4] => 内蒙古
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571411
          [url] => /a/10001/202008/c769f07ca28c7492e7d7cfe99f58f63d.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 房贷利率
      [1] => LPR
      [2] => 房贷
      [3] => 房地产
      [4] => 下行
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66881
      [1] => 213772
      [2] => 2826
      [3] => 9667
      [4] => 10646
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shehui/p/699343.html
  [title] => 房贷利率七连降!还会降降降吗?
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596787835
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571411
      [url] => /a/10001/202008/c769f07ca28c7492e7d7cfe99f58f63d.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699343
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 4
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 房贷利率
          [1] => LPR
          [2] => 房贷
          [3] => 房地产
          [4] => 下行
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571017
          [url] => /a/10001/202008/9bcb7cdc5acba89a139fdb2c91d86438.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 青山区
      [1] => 小区
      [2] => 执法局
      [3] => 违建
      [4] => 房子
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 15
      [1] => 67354
      [2] => 1480
      [3] => 9764
      [4] => 20226
      [5] => 3957
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shehui/p/699316.html
  [title] => 拆!包头这个老旧小区将发生大变化,连小凉房都…
  [description] =>  
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596783298
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571017
      [url] => /a/10001/202008/9bcb7cdc5acba89a139fdb2c91d86438.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699316
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 7
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 青山区
          [1] => 小区
          [2] => 执法局
          [3] => 违建
          [4] => 房子
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵永峰
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵永峰
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4570956
          [url] => /a/10001/202008/c7a380b15e262a7d0fb5fb86231ce2ae.png
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4570961
          [url] => /a/10001/202008/350bfeb59665e25bf28c8fbae4c568ae.gif
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4570963
          [url] => /a/10001/202008/854a7c3090a3f40193b0a924774d9071.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 通知书
      [1] => 录取
      [2] => 上海大学
      [3] => 2020
      [4] => 新生
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8530
      [1] => 9529
      [2] => 236447
      [3] => 206365
      [4] => 3952
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shehui/p/699310.html
  [title] => 高校录取通知书又火了,这次是“盲盒”!
  [description] =>  
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596782991
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4570956
      [url] => /a/10001/202008/c7a380b15e262a7d0fb5fb86231ce2ae.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 699310
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 42
  [shares] => 4
  [digg] => 42
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 通知书
          [1] => 录取
          [2] => 上海大学
          [3] => 2020
          [4] => 新生
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4570818
          [url] => /a/thumb/10001/202008/5d91cda1b49f028c14e4881387cf16bb.jpeg@w1024_h576.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 景区
      [1] => 旅游
      [2] => 湖北
      [3] => 游客
      [4] => 预约
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2066
      [1] => 938
      [2] => 2564
      [3] => 2266
      [4] => 9655
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shehui/p/699294.html
  [title] => 安排!湖北所有A级景区对全国游客免门票
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596772651
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4570818
      [url] => /a/thumb/10001/202008/5d91cda1b49f028c14e4881387cf16bb.jpeg@w1024_h576.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 699294
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 28
  [shares] => 5
  [digg] => 28
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 景区
          [1] => 旅游
          [2] => 湖北
          [3] => 游客
          [4] => 预约
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4570736
          [url] => /a/thumb/10001/202008/c1d6e58318ecfb4ad2003f4c6092f699.png@w552_h311.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 00
      [1] => 预约
      [2] => 包头市
      [3] => 入场
      [4] => 场地
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 29509
      [1] => 9655
      [2] => 12
      [3] => 41104
      [4] => 7578
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shehui/p/699283.html
  [title] => 8月8日怎么会有这么多好消息,一起来参与!
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596770495
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4570736
      [url] => /a/thumb/10001/202008/c1d6e58318ecfb4ad2003f4c6092f699.png@w552_h311.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 699283
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 2
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 00
          [1] => 预约
          [2] => 包头市
          [3] => 入场
          [4] => 场地
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4570517
          [url] => /a/10001/202008/8521fbc63d52107baaad0b47a9f09364.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 女孩
      [1] => 失联
      [2] => 时许
      [3] => 小玲
      [4] => 协会
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1514
      [1] => 2988
      [2] => 209240
      [3] => 49351
      [4] => 3080
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shehui/p/699264.html
  [title] => 俩女孩离家失联,在包百商圈被找到时家长崩溃痛哭
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596766796
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4570517
      [url] => /a/10001/202008/8521fbc63d52107baaad0b47a9f09364.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699264
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 7
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 女孩
          [1] => 失联
          [2] => 时许
          [3] => 小玲
          [4] => 协会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4570415
          [url] => /a/10001/202008/3943dabf6233fbc7aa332b1047b7e40f.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/shehui/p/699261.html
  [title] => 咋回事?这项数据,男性是女性的8.8倍!
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596766241
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4570415
      [url] => /a/10001/202008/3943dabf6233fbc7aa332b1047b7e40f.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699261
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 4
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多