Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1448431
      [url] => /a/10001/201809/9fc574365c2f7f5b38cc59f3ff70e148.jpeg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1530068760
  [sort] => 0
  [title] => 引进人才作贡献
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/rencaifengcai/p/618769.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 博士后
      [1] => 科技进步
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 21224
      [1] => 60203
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,563,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1448431
          [url] => /a/10001/201809/9fc574365c2f7f5b38cc59f3ff70e148.jpeg
        )

    )

  [id] => 618769
  [tran_published] => 2018-06-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 357
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 博士后
          [1] => 科技进步
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 621811
          [url] => /a/10001/2016/1209/1481246616402.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 稀土
      [2] => 制冷
      [3] => 科技部国际
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 694
      [2] => 31219
      [3] => 101765
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,563,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/rencaifengcai/p/572607.html
  [title] => 黄焦宏
  [description] => 近些年,先后主持科技部“863”项目子课题2项、科技部国际合作专项1项,国家自然科学基金2项,军口配套项目1项,工信部稀土专项、稀土转型升级项目各1项,与国内外多家大学科研机构合作项目多项。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1481246635
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 621811
      [url] => /a/10001/2016/1209/1481246616402.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 572607
  [tran_published] => 2016-12-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 350
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 2
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 稀土
          [2] => 制冷
          [3] => 科技部国际
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 621709
      [url] => /a/10001/2016/1128/1480297253675.jpg
    )

  [description] => 另一徒弟在内蒙古自治区组织的“中国梦 劳动美”化学分析工职业技能大赛中获得第五名,在包钢举办的2015年和2016年职业技能大赛中进入决赛,在包钢技术中心2014年化学分析工职业技能大赛中获得第一名。
  [recommend] => 0
  [published] => 1480296720
  [sort] => 0
  [title] => 戴文杰
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/rencaifengcai/p/572556.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包钢
      [1] => 徒弟
      [2] => 化学分析
      [3] => 试样
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 316
      [1] => 2987
      [2] => 101754
      [3] => 101755
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,563,551,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 621709
          [url] => /a/10001/2016/1128/1480297253675.jpg
        )

    )

  [id] => 572556
  [tran_published] => 2016-11-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 380
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包钢
          [1] => 徒弟
          [2] => 化学分析
          [3] => 试样
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620824
          [url] => /a/10001/2016/0803/1470194160326.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 燃料
      [1] => 核电站
      [2] => 重水堆
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4981
      [1] => 6030
      [2] => 101650
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,563,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/rencaifengcai/p/572151.html
  [title] => 李冠兴
  [description] =>        
  [sourceurl] => 
  [published] => 1470194183
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620824
      [url] => /a/10001/2016/0803/1470194160326.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 572151
  [tran_published] => 2016-08-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 374
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 燃料
          [1] => 核电站
          [2] => 重水堆
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620659
          [url] => /a/10001/2016/0726/1469520207147.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 论文
      [2] => 教学
      [3] => 1项
      [4] => 科技进步
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4358
      [1] => 49826
      [2] => 60203
      [3] => 3381
      [4] => 12
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,563,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/rencaifengcai/p/572035.html
  [title] => 苏燕
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1470016381
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620659
      [url] => /a/10001/2016/0726/1469520207147.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 572035
  [tran_published] => 2016-08-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 教学
          [1] => 1项
          [2] => 科技进步
          [3] => 论文
          [4] => 包头市
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620661
      [url] => /a/10001/2016/0726/1469520260805.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1470016381
  [sort] => 0
  [title] => 李旻辉
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/rencaifengcai/p/572036.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 资源
      [1] => 药材
      [2] => 中药
      [3] => 蒙药
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1466
      [1] => 16644
      [2] => 26552
      [3] => 29985
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,563,551,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620661
          [url] => /a/10001/2016/0726/1469520260805.png
        )

    )

  [id] => 572036
  [tran_published] => 2016-08-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 资源
          [1] => 药材
          [2] => 中药
          [3] => 蒙药
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620669
      [url] => /a/10001/2016/0726/1469520759906.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1470016261
  [sort] => 0
  [title] => 王占黎
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/rencaifengcai/p/572040.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 内蒙古自治区
      [1] => 人才
      [2] => 英才
      [3] => 因子
      [4] => 国家自然科学基金
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2317
      [1] => 3496
      [2] => 13973
      [3] => 43255
      [4] => 50853
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,563,551,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620669
          [url] => /a/10001/2016/0726/1469520759906.png
        )

    )

  [id] => 572040
  [tran_published] => 2016-08-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 内蒙古自治区
          [1] => 人才
          [2] => 英才
          [3] => 因子
          [4] => 国家自然科学基金
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 620769
      [url] => /a/10001/2016/0728/1469696402719.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1469696400
  [sort] => 0
  [title] => 宋从越
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/rencaifengcai/p/572130.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 包头师范学院
      [2] => 社会科学
      [3] => 任教
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 29636
      [2] => 45636
      [3] => 58660
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,563,551,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 620769
          [url] => /a/10001/2016/0728/1469696402719.jpg
        )

    )

  [id] => 572130
  [tran_published] => 2016-07-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 包头师范学院
          [2] => 社会科学
          [3] => 任教
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多