Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/f118f0300ba7e5d38a3b58106c04fe12.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 祖国
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7971
      [1] => 24441
      [2] => 232439
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2104,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike4053/p/693957.html
  [title] => 生命,为祖国澎湃
  [description] => 包铁二幼教师王珍通过讲述英雄模范黄大年的事迹,弘扬革命精神,激励党员们坚定理想信念,切实肩负起新时代赋予的使命。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594195384
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/f118f0300ba7e5d38a3b58106c04fe12.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 693957
  [tran_published] => 12分钟前
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:43
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200708/ff9/26896_1594195082_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 0
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 祖国
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 董博宇
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:安静
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 董博宇
    )

  [source] => 拍客:安静
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/8938b994ec0ee7625f23926962e9604f.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 毕业
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12292
      [1] => 24441
      [2] => 231067
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2104,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike4053/p/693954.html
  [title] => “收获成长扬帆起航”六年级毕业典礼
  [description] => 地点:胜利路小学
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594195271
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/8938b994ec0ee7625f23926962e9604f.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 693954
  [tran_published] => 14分钟前
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:31
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200708/277/26897_1594195085_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 31
  [shares] => 0
  [digg] => 31
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 毕业
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 董博宇
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:贾宏
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 董博宇
    )

  [source] => 拍客:贾宏
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/ea2bc317ab715c5357a7d79a41ebacdd.jpg
    )

  [description] => 复习期间学习比较枯燥,为了激发孩子们的学习兴趣,同道小学的老师领着孩子们一边唱一边表演,一边诵读,兴趣盎然!
  [recommend] => 0
  [published] => 1594195178
  [sort] => 0
  [title] => 古诗新唱
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike4053/p/693953.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 古诗
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 20803
      [1] => 24441
      [2] => 232437
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,2104,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/ea2bc317ab715c5357a7d79a41ebacdd.jpg
        )

    )

  [id] => 693953
  [tran_published] => 16分钟前
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:54
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200708/b85/26895_1594195080_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 0
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 古诗
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 董博宇
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:张丽
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 董博宇
    )

  [source] => 拍客:张丽
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/b108c57ca102879b6a1e7f38bfc99d1e.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 魔方
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5666
      [1] => 24441
      [2] => 229245
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2104,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike4053/p/693952.html
  [title] => 最强大脑——公园路小学魔方社团
  [description] => 地点:公园路小学
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594195136
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/b108c57ca102879b6a1e7f38bfc99d1e.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 693952
  [tran_published] => 16分钟前
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:37
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200708/cee/26892_1594195074_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 0
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 魔方
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 董博宇
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:王鹏
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 董博宇
    )

  [source] => 拍客:王鹏
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/23572f169488ad44bdd158ee853092b7.jpg
    )

  [description] => 乒乓球是一项技能型球类体育项目,中国国球。
乒乓球起源于英国,因其打击时发出“ping pang” 的声音而得名,为圆球状,用赛璐珞或塑料制成,双方球员手持球拍,隔着架有球网的球桌互相对打,可作为单打或双打,两方互相击球直至一方无法回球,另一方便能得分。
  [recommend] => 0
  [published] => 1594190719
  [sort] => 0
  [title] => 乒乓球暑假模式的正确打开方式
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike4053/p/693916.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 乒乓球
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2862
      [1] => 139415
      [2] => 232417
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,2104,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/23572f169488ad44bdd158ee853092b7.jpg
        )

    )

  [id] => 693916
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:13
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200708/95c/26870_1594190566_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 0
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 乒乓球
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 马宏伟
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:马茂华
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 马宏伟
    )

  [source] => 拍客:马茂华
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [thumbHeight] => 306.5px
      [thumb] => /a/10001/202007/bd66b2c884135a566a3b9d7e21a5a4c0.png
      [filesize] => 205881
      [thumbWidth] => 528.413961038961px
      [fileext] => png
      [thumbZoom] => 0.9951298701298701
      [url] => /a/10001/202007/bd66b2c884135a566a3b9d7e21a5a4c0.png
      [source_url] => /a/10001/202007/bd66b2c884135a566a3b9d7e21a5a4c0.png
      [tags] => 
      [name] => bd66b2c884135a566a3b9d7e21a5a4c0.png
      [width] => 531
      [alias] => 2.png.png
      [id] => 4307153
      [thumburl] => /a/10001/202007/bd66b2c884135a566a3b9d7e21a5a4c0.png?1594190826373
      [height] => 308
    )

  [description] => 彭志强
音乐唱作人
内蒙古音乐家协会会员
内蒙古网络文艺家协会会员
包头市文联新文艺群体工作委员会秘书长兼副主任委员
包头市文联网络文艺工作委员会副主任委员
包头市昆区音乐家协会副主席
  [recommend] => 0
  [published] => 1594190447
  [sort] => 0
  [title] => 送中秋祝福翻车现场
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike4053/p/693913.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 搞笑
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12371
      [1] => 218963
      [2] => 230538
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,2104,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [thumbHeight] => 306.5px
          [thumb] => /a/10001/202007/bd66b2c884135a566a3b9d7e21a5a4c0.png
          [filesize] => 205881
          [thumbWidth] => 528.413961038961px
          [fileext] => png
          [thumbZoom] => 0.9951298701298701
          [url] => /a/10001/202007/bd66b2c884135a566a3b9d7e21a5a4c0.png
          [source_url] => /a/10001/202007/bd66b2c884135a566a3b9d7e21a5a4c0.png
          [tags] => 
          [name] => bd66b2c884135a566a3b9d7e21a5a4c0.png
          [width] => 531
          [alias] => 2.png.png
          [id] => 4307153
          [thumburl] => /a/10001/202007/bd66b2c884135a566a3b9d7e21a5a4c0.png?1594190826373
          [height] => 308
        )

    )

  [id] => 693913
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:45
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200708/abb/26813_1594180032_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 0
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 搞笑
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 青格乐
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:彭志强
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 青格乐
    )

  [source] => 拍客:彭志强
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4307150
          [url] => /a/10001/202007/ad63d719267d7570b31403b4e7a714ab.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 搞笑
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12371
      [1] => 218963
      [2] => 230538
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2104,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike4053/p/693912.html
  [title] => 谁家孩子领走!
  [description] => 彭志强
音乐唱作人
内蒙古音乐家协会会员
内蒙古网络文艺家协会会员
包头市文联新文艺群体工作委员会秘书长兼副主任委员
包头市文联网络文艺工作委员会副主任委员
包头市昆区音乐家协会副主席
  [sourceurl] => 
  [published] => 1594190404
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4307150
      [url] => /a/10001/202007/ad63d719267d7570b31403b4e7a714ab.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 693912
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:58
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200708/f6b/26812_1594179992_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 0
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 搞笑
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 青格乐
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:彭志强
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 青格乐
    )

  [source] => 拍客:彭志强
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/f8aa1b57e96c67cec4aeb9de28a2ccc7.jpg
    )

  [description] => 南湾猴岛是中国也是世界上唯一的岛屿型猕猴自然保护区,位于海南省陵水县南约14公里的南湾半岛,三面环海。

南湾猴岛因猕猴种类独特,种群众多被列为省级自然保护区,因其有2500多只国家二类保护动物猕猴,人们称之为“猴岛”。
  [recommend] => 0
  [published] => 1594180811
  [sort] => 0
  [title] => 风景丨三亚猴岛
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike4053/p/693900.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 三亚
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 130
      [1] => 88219
      [2] => 230067
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,2104,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202007/f8aa1b57e96c67cec4aeb9de28a2ccc7.jpg
        )

    )

  [id] => 693900
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:15
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200708/1a4/26828_1594180350_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 45
  [shares] => 1
  [digg] => 45
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 三亚
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 侯芳
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:妮娜
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 侯芳
    )

  [source] => 拍客:妮娜
)
    

查看更多