Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5090326
      [url] => /a/10001/202010/b52b5308450a0bd236a3f1ceadd246e3.png
    )

  [description] => 有一种红色,是历经沧桑之后的成熟,有一份热爱,是贯彻生命始终的赤诚, 今天是祖国母亲71岁生日,今天,我们想对您说。 这个国庆你在哪里呢,大声说出对祖国母亲的爱吧!

  [recommend] => 0
  [published] => 1602232285
  [sort] => 0
  [title] => 拍客丨祖国母亲,我想对您说
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike/p/708389.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 国庆
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8850
      [1] => 142531
      [2] => 239531
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,233,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5090326
          [url] => /a/10001/202010/b52b5308450a0bd236a3f1ceadd246e3.png
        )

    )

  [id] => 708389
  [tran_published] => 10-09
  [model] => 视频
  [playtime] => 01:14
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20201009/083/41599_1602231755_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 0
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 国庆
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 马雪菲
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:李艳婷
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 马雪菲
    )

  [source] => 拍客:李艳婷
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 5001564
          [url] => /a/10001/202009/a05deeeea586cb5cbeb155e4d636e602.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 美食
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1874
      [1] => 218963
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,233,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike/p/707198.html
  [title] => 拍客丨美食——酱香牛碗骨
  [description] => 酱香牛碗骨有丰富的胶原蛋白质,不含胆固醇,有强筋壮骨之功效!
  [sourceurl] => 
  [published] => 1601177524
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 5001564
      [url] => /a/10001/202009/a05deeeea586cb5cbeb155e4d636e602.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 707198
  [tran_published] => 09-27
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:15
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200927/edc/40337_1601177378_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 48
  [shares] => 0
  [digg] => 48
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 美食
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 青格乐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 青格乐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [fileext] => png
          [tags] => 
          [thumburl] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png?1600655905589
          [alias] => 1.png.png
          [width] => 521
          [source_url] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
          [url] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
          [thumbHeight] => 306.5px
          [id] => 4944787
          [thumbZoom] => 0.8988269794721407
          [filesize] => 165832
          [height] => 341
          [name] => 27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
          [thumbWidth] => 468.2888563049853px
          [thumb] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 蒙古族
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 788
      [1] => 114586
      [2] => 240095
    )

  [appid] => 4
  [recommend] => 0
  [catids] => ,233,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike/p/706108.html
  [title] => 拍客| 穿着蒙古族服装穿梭在草原上,这才是内蒙古的正确打开方式!
  [description] => 蒙古族服饰具有浓郁的草原风格特色,以袍服为主,便于鞍马骑乘。因为蒙古族长期生活在塞北草原,蒙古族人民不论男女都爱穿长袍。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1600655169
  [thumb] => Array
    (
      [fileext] => png
      [tags] => 
      [thumburl] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png?1600655905589
      [alias] => 1.png.png
      [width] => 521
      [source_url] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
      [url] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
      [thumbHeight] => 306.5px
      [id] => 4944787
      [thumbZoom] => 0.8988269794721407
      [filesize] => 165832
      [height] => 341
      [name] => 27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
      [thumbWidth] => 468.2888563049853px
      [thumb] => /a/10001/202009/27976224c2785da0aaf377a5c86a6a94.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 706108
  [tran_published] => 09-21
  [model] => 视频
  [playtime] => 00:14
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200921/ef1/39404_1600654137_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 5
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 蒙古族
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 周华润
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 拍客:敖特根
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 周华润
    )

  [source] => 拍客:敖特根
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202009/31e2fb14b2edbb24723faae0547369b0.jpg
    )

  [description] => 一张报纸,就是一段历史的见证。
  [recommend] => 0
  [published] => 1600423895
  [sort] => 0
  [title] => 包头日报社宣传片
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike/p/705979.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 宣传
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 121
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,233,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/202009/31e2fb14b2edbb24723faae0547369b0.jpg
        )

    )

  [id] => 705979
  [tran_published] => 09-18
  [model] => 视频
  [playtime] => 08:09
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20200918/eb6/39324_1600423263_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 0
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 宣传
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2466007
          [url] => /a/10001/201902/219ce21ec665fc967bec3cc45931d3b1.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 元宵节
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8822
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1605,233,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/paike/p/649885.html
  [title] => 正月十五 他还在街头忙碌....
  [description] => 元宵节
  [sourceurl] => 
  [published] => 1550562522
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2466007
      [url] => /a/10001/201902/219ce21ec665fc967bec3cc45931d3b1.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 649885
  [tran_published] => 2019-02-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 212
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 元宵节
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多