Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1496882429
  [sort] => 0
  [title] => 【争创五连冠 我参与我奉献】用“爱”守护留守儿童
  [url] => /p/545139.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 孩子
      [1] => 爱心
      [2] => 土右旗
      [3] => 小鹏程
      [4] => 小新平
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 275
      [1] => 1453
      [2] => 3968
      [3] => 60173
      [4] => 60174
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,803,401,14,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 545139
  [tran_published] => 2017-06-08
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 孩子
          [1] => 爱心
          [2] => 土右旗
          [3] => 小鹏程
          [4] => 小新平
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427768
      [url] => /a/10001/2017/0602/1496393623381.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1496393634
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古自治区成立70周年庆祝活动徽标发布
  [url] => /p/544763.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 内蒙古自治区
      [1] => 庆祝
      [2] => 徽标
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2317
      [1] => 9535
      [2] => 51845
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,803,401,14,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427768
          [url] => /a/10001/2017/0602/1496393623381.jpg
        )

    )

  [id] => 544763
  [tran_published] => 2017-06-02
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 内蒙古自治区
          [1] => 庆祝
          [2] => 徽标
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427760
          [url] => /a/10001/2017/0531/1496191845923.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,803,401,14,
  [url] => /p/544472.html
  [title] => 【撸起袖子加油干】优势互补 军民融合携手闯市场
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1496191846
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427760
      [url] => /a/10001/2017/0531/1496191845923.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 544472
  [tran_published] => 2017-05-31
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 高新区
      [1] => 环卫工
      [2] => 环卫工人
      [3] => 王凤清
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 695
      [1] => 1837
      [2] => 9850
      [3] => 59944
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,803,401,14,
  [url] => /p/544435.html
  [title] => 【创城进行时】高新区让“城市美容师”更幸福
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1496105040
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 544435
  [tran_published] => 2017-05-30
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 高新区
          [1] => 环卫工
          [2] => 环卫工人
          [3] => 王凤清
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427741
      [url] => /a/10001/2017/0523/1495523858193.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1495523820
  [sort] => 0
  [title] => 【撸起袖子加油干】我市将建设24处立体停车场
  [url] => /p/543970.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 停车场
      [1] => 充电
      [2] => 立体
      [3] => 院内
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1678
      [1] => 22630
      [2] => 23461
      [3] => 59585
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,803,401,14,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427741
          [url] => /a/10001/2017/0523/1495523858193.jpg
        )

    )

  [id] => 543970
  [tran_published] => 2017-05-23
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 停车场
          [1] => 充电
          [2] => 立体
          [3] => 院内
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427738
          [url] => /a/10001/2017/0522/1495422186234.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 姐妹
      [1] => 玉荣
      [2] => 龙梅
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 382
      [1] => 29184
      [2] => 29185
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,803,401,14,
  [url] => /p/543857.html
  [title] => 【内蒙古70载】包头记忆:听草原英雄小姐妹讲那过去的事情
  [description] => 1964年3月12日,《人民日报》发表了长篇通讯——《暴风雪中的一昼夜》,详细报道了龙梅、玉荣两姐妹的英雄事迹。2009年9月14日,龙梅和玉荣被评为100位新中国成立以来感动中国人物。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1495422180
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427738
      [url] => /a/10001/2017/0522/1495422186234.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 543857
  [tran_published] => 2017-05-22
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 姐妹
          [1] => 玉荣
          [2] => 龙梅
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427737
          [url] => /a/10001/2017/0522/1495420784423.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 新能源
      [1] => 产业
      [2] => 装备
      [3] => 防护
      [4] => 防务
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 267
      [1] => 691
      [2] => 21712
      [3] => 23432
      [4] => 26240
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,803,401,14,
  [url] => /p/543805.html
  [title] => 【撸起袖子加油干】包头装备园区:战略新兴产业推动经济转型发展
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1495420740
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427737
      [url] => /a/10001/2017/0522/1495420784423.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 543805
  [tran_published] => 2017-05-22
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 新能源
          [1] => 产业
          [2] => 装备
          [3] => 防护
          [4] => 防务
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427730
      [url] => /a/10001/2017/0518/1495067539851.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1495067541
  [sort] => 0
  [title] => 唱响五月 心系你我
  [url] => /p/543523.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,803,401,14,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427730
          [url] => /a/10001/2017/0518/1495067539851.jpg
        )

    )

  [id] => 543523
  [tran_published] => 2017-05-18
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多