Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4499694
      [url] => /a/10001/202007/ffa01b32e11dce130ee23ea9e9016f0d.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596069360
  [sort] => 0
  [title] => 别再“炒”啦!明令禁止炒作“状元”、“升学率”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/697635.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 高考
      [1] => 中考
      [2] => 成绩
      [3] => 升学率
      [4] => 宣传
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 920
      [1] => 9235
      [2] => 451
      [3] => 235244
      [4] => 121
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4499694
          [url] => /a/10001/202007/ffa01b32e11dce130ee23ea9e9016f0d.jpg
        )

    )

  [id] => 697635
  [tran_published] => 07-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 45
  [shares] => 0
  [digg] => 45
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 高考
          [1] => 中考
          [2] => 成绩
          [3] => 升学率
          [4] => 宣传
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4492729
          [url] => /a/10001/202007/7566b94d50a15432dc4a3725a51e366a.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 新课标
      [1] => 教育部
      [2] => 推荐
      [3] => 教材
      [4] => 书目
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 113689
      [1] => 918
      [2] => 3724
      [3] => 5659
      [4] => 24016
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,44,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/697550.html
  [title] => 假的!“教育部新课标推荐书目”“教育部新课标指定书目”,当心这些推荐信息
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596013052
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4492729
      [url] => /a/10001/202007/7566b94d50a15432dc4a3725a51e366a.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 697550
  [tran_published] => 07-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 新课标
          [1] => 教育部
          [2] => 推荐
          [3] => 教材
          [4] => 书目
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4492406
          [url] => /a/10001/202007/44b5ced15aeb4ac0eea05b076bf84c99.jpg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4492536
          [url] => /a/10001/202007/07696cc5b623b1c59a8ee5dc19da373c.jpg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4492423
          [url] => /a/10001/202007/764256b1fef1e305fb1d344d7b0da01d.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 柿子
      [1] => 千禧
      [2] => 天养
      [3] => 千禧果
      [4] => 九原
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18415
      [1] => 34509
      [2] => 20265
      [3] => 45021
      [4] => 235149
      [5] => 671
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,41,35,44,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/697510.html
  [title] => 南方雨水多,包头产这种小果果“柿”场不错
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596010876
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4492406
      [url] => /a/10001/202007/44b5ced15aeb4ac0eea05b076bf84c99.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 697510
  [tran_published] => 07-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 1
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 黄立群
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 黄立群
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 柿子
          [1] => 千禧
          [2] => 天养
          [3] => 千禧果
          [4] => 九原
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4492366
      [url] => /a/10001/202007/a7362e4e49fe7aa52ab3d1fec46df0ca.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596009665
  [sort] => 0
  [title] => 什么大鸟?空降包头,还等着公安来处理
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/697498.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 大鸟
      [1] => 王世豪
      [2] => 叉车
      [3] => 王瑞东
      [4] => 作业
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 36950
      [1] => 70828
      [2] => 235141
      [3] => 235142
      [4] => 235143
      [5] => 2209
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,35,44,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4492366
          [url] => /a/10001/202007/a7362e4e49fe7aa52ab3d1fec46df0ca.png
        )

    )

  [id] => 697498
  [tran_published] => 07-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 46
  [shares] => 0
  [digg] => 46
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 大鸟
          [1] => 王世豪
          [2] => 叉车
          [3] => 王瑞东
          [4] => 作业
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 宋美慧
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 宋美慧
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4492192
      [url] => /a/10001/202007/06391d2b86d3c680bff65d2f77d06ddf.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596004963
  [sort] => 0
  [title] => 快看!包头这里“区块链+政务服务平台”上线啦,申请公租房“刷脸”就行
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/697478.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 区块链
      [1] => 租房
      [2] => 石拐区
      [3] => 应用
      [4] => 政务
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 205907
      [1] => 11323
      [2] => 44
      [3] => 2462
      [4] => 3213
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,41,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4492192
          [url] => /a/10001/202007/06391d2b86d3c680bff65d2f77d06ddf.png
        )

    )

  [id] => 697478
  [tran_published] => 07-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 1
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 区块链
          [1] => 租房
          [2] => 石拐区
          [3] => 应用
          [4] => 政务
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4491973
      [url] => /a/10001/202007/3f451a7393aab421b33c766e611bc4e5.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1595994680
  [sort] => 0
  [title] => “泡泡大战”!亲子运动,清凉一“夏”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/697468.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18442
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,41,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4491973
          [url] => /a/10001/202007/3f451a7393aab421b33c766e611bc4e5.jpg
        )

    )

  [id] => 697468
  [tran_published] => 07-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 48
  [shares] => 0
  [digg] => 48
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李强
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李强
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4491896
          [url] => /a/10001/202007/dc52fd27a157f8913e7f29aeb4eb1b06.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 企业
      [1] => 降低
      [2] => 政策
      [3] => 小微
      [4] => 用地
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 59
      [1] => 29711
      [2] => 1637
      [3] => 31525
      [4] => 6747
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,44,41,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/697463.html
  [title] => 减免房租、延缓缴税…看到这一大波好消息,你开心不?
  [description] =>  
  [sourceurl] => 
  [published] => 1595994061
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4491896
      [url] => /a/10001/202007/dc52fd27a157f8913e7f29aeb4eb1b06.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 697463
  [tran_published] => 07-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 企业
          [1] => 降低
          [2] => 政策
          [3] => 小微
          [4] => 用地
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4491787
      [url] => /a/10001/202007/4c76c5c95da8ad5b27af0ec846e02985.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1595992832
  [sort] => 0
  [title] => 笑起来真好看!包头“95后”护士为患者垫钱,她说“即使要不回来,不后悔”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/minsheng/p/697455.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 李晓涵
      [1] => 老人
      [2] => 垫付
      [3] => 大爷
      [4] => 神经内科
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18442
      [1] => 235106
      [2] => 301
      [3] => 22158
      [4] => 6638
      [5] => 26593
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,41,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4491787
          [url] => /a/10001/202007/4c76c5c95da8ad5b27af0ec846e02985.jpeg
        )

    )

  [id] => 697455
  [tran_published] => 07-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 42
  [shares] => 0
  [digg] => 42
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李强
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李强
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 李晓涵
          [1] => 老人
          [2] => 垫付
          [3] => 大爷
          [4] => 神经内科
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多