Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1802752
          [url] => /a/10001/201810/42ebbcc5a33c349259bcfb67109fa085.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 孩子
      [2] => 儿科
      [3] => 患儿
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 27664
      [1] => 18038
      [2] => 275
      [3] => 12
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,32,320,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mingjiazaixian/p/626311.html
  [title] => 近日感冒患儿增多 包头市第四医院儿科专家支招如何护理
  [description] => 呼吸道感染很容易出现并发症,严重的会导致心肌炎或者脑部病变等,所以家长要及时关注孩子的情况,一旦孩子在发烧咳嗽流涕之外,出现萎靡不振、明显乏力、呕吐等症状,要及时就医。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1540258357
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1802752
      [url] => /a/10001/201810/42ebbcc5a33c349259bcfb67109fa085.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 626311
  [tran_published] => 2018-10-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 397
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 患儿
          [1] => 儿科
          [2] => 孩子
          [3] => 包头市
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1802731
          [url] => /a/10001/201810/634fab530dec6f40fd01a8768c6bd1c1.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 无偿献血
      [2] => 陈晓飞
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 117082
      [1] => 12
      [2] => 3564
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,32,320,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mingjiazaixian/p/626308.html
  [title] => 包头市第四医院纪委书记、副院长陈晓飞:做无愧于人民的好医师
  [description] => 2008年,陈晓飞又主持了冰冻稀有血型红细胞的科研项目,并成功应用于临床治疗。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1540257149
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1802731
      [url] => /a/10001/201810/634fab530dec6f40fd01a8768c6bd1c1.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 626308
  [tran_published] => 2018-10-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 309
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 7
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 陈晓飞
          [1] => 包头市
          [2] => 无偿献血
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1758238
          [url] => /a/10001/201810/62949953ccbd3d7948c4329b91ccac37.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 康复
      [1] => 医学
      [2] => 孙刚
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3333
      [1] => 24504
      [2] => 17299
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,320,32,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mingjiazaixian/p/625537.html
  [title] => 包头市第四医院康复医学科主任孙刚:愿做康复医学的学习者和践行者
  [description] => 为广大患者提供了更好、更优质的医疗服务
  [sourceurl] => 
  [published] => 1539737662
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1758238
      [url] => /a/10001/201810/62949953ccbd3d7948c4329b91ccac37.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 625537
  [tran_published] => 2018-10-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 417
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 7
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 康复
          [1] => 孙刚
          [2] => 医学
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1758229
      [url] => /a/10001/201810/d210e428a3f3ea21a8b5097f9cc1be77.jpeg
    )

  [description] => 提高医疗水平让患者受益
  [recommend] => 0
  [published] => 1539736568
  [sort] => 0
  [title] => 包头市第四医院副院长姜海山:不忘初心,30余年护患者平安
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mingjiazaixian/p/625519.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 患者
      [2] => 姜院长
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 153778
      [1] => 410
      [2] => 12
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,32,320,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1758229
          [url] => /a/10001/201810/d210e428a3f3ea21a8b5097f9cc1be77.jpeg
        )

    )

  [id] => 625519
  [tran_published] => 2018-10-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 245
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 7
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 姜院长
          [1] => 患者
          [2] => 包头市
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1700188
          [url] => /a/10001/201810/e71637e978d9271b5bcc31898edd6a7c.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 王亮
      [1] => 佟秀琴
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 117757
      [1] => 38893
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,32,308,320,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mingjiazaixian/p/624067.html
  [title] => 王亮、佟秀琴夫妇:医路漫漫 携爱同行
  [description] => 他们夫妇不但在各自的工作中出类拔萃,更是把婚姻和生活经营得有声有色,堪称楷模。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1539054562
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1700188
      [url] => /a/10001/201810/e71637e978d9271b5bcc31898edd6a7c.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 624067
  [tran_published] => 2018-10-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 297
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 10
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 佟秀琴
          [1] => 王亮
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1726060
          [url] => /a/10001/201810/1e011ff5fe46791b3b73e2d3d7d19499.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 康复
      [1] => 神经
      [2] => 超声
      [3] => 李月春
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7392
      [1] => 36367
      [2] => 3333
      [3] => 23280
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,32,320,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mingjiazaixian/p/624001.html
  [title] => 紧追前沿的顶级“神经”专家 
  [description] => 对引导神经病学的研究深入开展起到了中流砥柱的作用
  [sourceurl] => 
  [published] => 1539051031
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1726060
      [url] => /a/10001/201810/1e011ff5fe46791b3b73e2d3d7d19499.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 624001
  [tran_published] => 2018-10-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 218
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 12
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 神经
          [1] => 李月春
          [2] => 康复
          [3] => 超声
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1598497
          [url] => /a/10001/201809/b7819a3e29d81bbfa2edeead5022acae.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 主任
      [1] => 手术
      [2] => 麻醉
      [3] => 麻醉师
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 14815
      [1] => 2712
      [2] => 151669
      [3] => 23583
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,32,308,320,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mingjiazaixian/p/622204.html
  [title] => 李建国:我要把每一位患者平安“带回来”
  [description] => 每一个生命都是平等和珍贵的,我们只有竭尽全力才能对得起身上的这身无菌衣服。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1537839052
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1598497
      [url] => /a/10001/201809/b7819a3e29d81bbfa2edeead5022acae.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 622204
  [tran_published] => 2018-09-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 284
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 5
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 手术
          [1] => 主任
          [2] => 麻醉师
          [3] => 麻醉
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1365040
          [url] => /a/10001/201808/95e3e0072d97b1b39c8369fe8d6c0b9c.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 病变
      [1] => 术后
      [2] => 杜大爷
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 44505
      [1] => 14971
      [2] => 29543
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,308,32,320,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/mingjiazaixian/p/616204.html
  [title] => 你若生命相托 我必全力以赴 ——医患互信让包钢医院严重心脏病患者获救治
  [description] => 77岁的杜大爷因严重的冠脉病变和瓣膜病变做了手术。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1534905213
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1365040
      [url] => /a/10001/201808/95e3e0072d97b1b39c8369fe8d6c0b9c.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 616204
  [tran_published] => 2018-08-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 488
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 7
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 杜大爷
          [1] => 病变
          [2] => 术后
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多