Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1146395
          [url] => /a/10001/201806/50d8d20849627efdbab7cac5e187b6e3.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 借贷
      [1] => 借款
      [2] => 丁先生
      [3] => 胡先生
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66758
      [1] => 22154
      [2] => 19522
      [3] => 29683
      [4] => 44869
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,458,485,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/licaiyidiantong/p/607905.html
  [title] => 亲朋好友借贷中也要小心的事情
  [description] => 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第17条规定,原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务,被告应当对其主张提供证据证明。
  [sourceurl] => http://finance.china.com.cn/money/cfsh/20180620/4672962.shtml
  [published] => 1529457109
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1146395
      [url] => /a/10001/201806/50d8d20849627efdbab7cac5e187b6e3.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 607905
  [tran_published] => 2018-06-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 348
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [source] => finance.china.com.cn
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => finance.china.com.cn
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 借款
          [1] => 借贷
          [2] => 丁先生
          [3] => 胡先生
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多