Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4260821
      [url] => /a/10001/202006/dda949346984e23150694a83b3eabe1a.jpeg
    )

  [description] => 谢谢你,感谢有你,世界更美丽……
  [recommend] => 0
  [published] => 1590982054
  [sort] => 0
  [title] => 【写在2020年特殊的六一儿童节】《谢谢你,天使》:师雁平
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/lcwysg/p/688201.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 谢谢
      [1] => 儿童节
      [2] => 校园
      [3] => 天使
      [4] => 六一
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 67579
      [1] => 25873
      [2] => 1009
      [3] => 27261
      [4] => 25726
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2085,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4260821
          [url] => /a/10001/202006/dda949346984e23150694a83b3eabe1a.jpeg
        )

    )

  [id] => 688201
  [tran_published] => 06-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 谢谢
          [1] => 儿童节
          [2] => 校园
          [3] => 天使
          [4] => 六一
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4240684
      [url] => /a/10001/202005/de5129d403ef393603c5805e00e7c8f0.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590398118
  [sort] => 0
  [title] => 鹿城文艺时间|《四季》
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/lcwysg/p/687375.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 四季
      [1] => 师雅轩
      [2] => 烟雨
      [3] => 包头市
      [4] => 季节
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4006
      [1] => 225612
      [2] => 52052
      [3] => 12
      [4] => 32980
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2085,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4240684
          [url] => /a/10001/202005/de5129d403ef393603c5805e00e7c8f0.jpeg
        )

    )

  [id] => 687375
  [tran_published] => 05-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 四季
          [1] => 师雅轩
          [2] => 烟雨
          [3] => 包头市
          [4] => 季节
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 作者:刘汉清,内蒙古监狱管理局东部分局局长、党委书记,现已退休。
  [recommend] => 0
  [published] => 1589767714
  [sort] => 0
  [title] => 鹿城文艺时光 | 天 使 赞——观援鄂医疗队荣归有感
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/lcwysg/p/686453.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 祖国
      [1] => 显身手
      [2] => 高山仰止
      [3] => 苦算
      [4] => 用命博
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7971
      [1] => 226682
      [2] => 226683
      [3] => 226684
      [4] => 226685
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2085,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 686453
  [tran_published] => 05-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 祖国
          [1] => 显身手
          [2] => 高山仰止
          [3] => 苦算
          [4] => 用命博
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 作者:刘汉清,内蒙古监狱管理局东部分局局长、党委书记,现已退休。
  [recommend] => 0
  [published] => 1589767603
  [sort] => 0
  [title] => 鹿城文艺时光 | 怀念少华大哥
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/lcwysg/p/686452.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 少华
      [1] => 大哥
      [2] => 保安
      [3] => 家乡
      [4] => 乌兰浩特
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 200653
      [1] => 28963
      [2] => 586
      [3] => 5073
      [4] => 5869
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2085,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 686452
  [tran_published] => 05-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 少华
          [1] => 大哥
          [2] => 保安
          [3] => 家乡
          [4] => 乌兰浩特
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4139739
      [url] => /a/10001/202005/f048ed461987f94d4b40a25971a32ee4.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1589252934
  [sort] => 0
  [title] => 鹿城文艺时间|《母亲节念歌》
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/lcwysg/p/686065.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 母亲
      [2] => 作者简介
      [3] => 2017
      [4] => 母亲节
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 187
      [2] => 222437
      [3] => 57848
      [4] => 24249
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2085,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4139739
          [url] => /a/10001/202005/f048ed461987f94d4b40a25971a32ee4.jpeg
        )

    )

  [id] => 686065
  [tran_published] => 05-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 母亲
          [2] => 作者简介
          [3] => 2017
          [4] => 母亲节
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3998208
      [url] => /a/10001/202004/06130da5b32c2ab72f387b4e086f4d1f.png
    )

  [description] =>                 
  [recommend] => 0
  [published] => 1587607133
  [sort] => 0
  [title] => 鹿城文艺时间|《读书日献给孩子们的诗》
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/lcwysg/p/684692.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 春天
      [1] => 作者简介
      [2] => 徐彪
      [3] => 师雅轩
      [4] => 散文诗
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 14014
      [1] => 222437
      [2] => 225611
      [3] => 225612
      [4] => 43888
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2085,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3998208
          [url] => /a/10001/202004/06130da5b32c2ab72f387b4e086f4d1f.png
        )

    )

  [id] => 684692
  [tran_published] => 04-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 330
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 春天
          [1] => 作者简介
          [2] => 徐彪
          [3] => 师雅轩
          [4] => 散文诗
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3952142
      [url] => /a/10001/202004/bba9906f26bdf7d19ae481356e68e2a5.jpeg
    )

  [description] => 这个春天 我们都疼过张钟涛这个春天 我们都疼过隐忍的疼 忧伤的疼 焦虑的疼很多个夜晚和白昼我们被关在家里像一只只受伤的鸟儿面对苍远的天空却抬不起高飞的翘膀孤独 让我们学会了沉默在沉默中 看黎明怎样升起看夕阳如何沉落有时 我试着用酒精麻痹自已趁...
  [recommend] => 0
  [published] => 1587088586
  [sort] => 0
  [title] => 鹿城文艺时间|《这个春天 我们都疼过》
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/lcwysg/p/684265.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 春天
      [1] => 学会
      [2] => 张钟涛
      [3] => 疼过
      [4] => 无法
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 14014
      [1] => 31589
      [2] => 225265
      [3] => 225266
      [4] => 225267
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2085,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3952142
          [url] => /a/10001/202004/bba9906f26bdf7d19ae481356e68e2a5.jpeg
        )

    )

  [id] => 684265
  [tran_published] => 04-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 415
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 春天
          [1] => 学会
          [2] => 张钟涛
          [3] => 疼过
          [4] => 无法
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3943936
      [url] => /a/10001/202004/9038ef2c8efc02bb246f4301d46e4541.jpeg
    )

  [description] => 近日,本土作家、记者朱封金的新著《行走与回望》由团结出版社正式出版发行。
  [recommend] => 0
  [published] => 1587008302
  [sort] => 0
  [title] => 咸宁作家朱封金《行走与回望》出版
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/lcwysg/p/684182.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 新闻
      [1] => 朱封金
      [2] => 文学
      [3] => 回望
      [4] => 行走
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2365
      [1] => 225195
      [2] => 50278
      [3] => 390
      [4] => 40762
      [5] => 8817
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2085,5,200,197,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3943936
          [url] => /a/10001/202004/9038ef2c8efc02bb246f4301d46e4541.jpeg
        )

    )

  [id] => 684182
  [tran_published] => 04-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 457
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 新闻
          [1] => 朱封金
          [2] => 文学
          [3] => 回望
          [4] => 行走
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 咸宁新闻网
        )

    )

  [source] => 咸宁新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多