Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3970952
      [url] => /a/10001/202004/9229a04ff33bc7bd9d91f19f49789593.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1587344958
  [sort] => 0
  [title] => 新的社会阶层人士伸援手战疫情
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kjyqwzg/p/684375.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 社会阶层
      [1] => 疫情
      [2] => 包头
      [3] => 人士
      [4] => 联谊会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 46320
      [1] => 26258
      [2] => 45
      [3] => 5555
      [4] => 3579
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2073,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3970952
          [url] => /a/10001/202004/9229a04ff33bc7bd9d91f19f49789593.jpeg
        )

    )

  [id] => 684375
  [tran_published] => 04-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 480
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 社会阶层
          [1] => 疫情
          [2] => 包头
          [3] => 人士
          [4] => 联谊会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 农村是疫情防控的重点区域,为守好这第一道防线,青山区青福镇赵家店村第一书记解雪彬,第一时间冲在疫情防控第一线,与村党员干部齐心奋战,构筑起群防群控的防疫堡垒
  [recommend] => 0
  [published] => 1586307517
  [sort] => 0
  [title] => 第一书记的硬核担当——记青福镇赵家店村第一书记解雪彬
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kjyqwzg/p/683409.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 防控
      [1] => 防疫
      [2] => 解雪彬
      [3] => 疫情
      [4] => 新贤城
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 20157
      [1] => 72979
      [2] => 16685
      [3] => 222364
      [4] => 26258
      [5] => 224649
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2073,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 683409
  [tran_published] => 04-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 257
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 防控
          [1] => 防疫
          [2] => 解雪彬
          [3] => 疫情
          [4] => 新贤城
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1585702913
  [sort] => 0
  [title] => 危急见担当 中药助抗疫——包头中药助力疫情阻击战
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kjyqwzg/p/682902.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 中药
      [2] => 防疫
      [3] => 疫情
      [4] => 消毒液
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23
      [1] => 45
      [2] => 26552
      [3] => 16685
      [4] => 26258
      [5] => 10003
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2073,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 682902
  [tran_published] => 04-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 418
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 王雪仙
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 王雪仙
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 中药
          [2] => 防疫
          [3] => 疫情
          [4] => 消毒液
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1585272166
  [sort] => 0
  [title] => 奋战“疫”线 审计铁军勇当先
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kjyqwzg/p/682467.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 社区
      [1] => 审计局
      [2] => 昆区
      [3] => 疫情
      [4] => 工作
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 323
      [1] => 107878
      [2] => 2177
      [3] => 137
      [4] => 26258
      [5] => 174
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2073,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 682467
  [tran_published] => 03-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 373
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 社区
          [1] => 审计局
          [2] => 昆区
          [3] => 疫情
          [4] => 工作
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李岸
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李岸
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1585184344
  [sort] => 0
  [title] => 包头市近万名退役军人驰骋抗疫一线
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kjyqwzg/p/682320.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 退役军人
      [1] => 疫情
      [2] => 志愿
      [3] => 包头市
      [4] => 消杀
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 143827
      [1] => 26258
      [2] => 29186
      [3] => 12
      [4] => 220633
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2073,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 682320
  [tran_published] => 03-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 261
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 退役军人
          [1] => 疫情
          [2] => 志愿
          [3] => 包头市
          [4] => 消杀
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1585098754
  [sort] => 0
  [title] => “疫战”逆行者 平凡见不凡
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kjyqwzg/p/682222.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 社区
      [1] => 防控
      [2] => 疫情
      [3] => 人员
      [4] => 阿尔丁
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 323
      [1] => 70927
      [2] => 20157
      [3] => 26258
      [4] => 292
      [5] => 4899
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2073,1753,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 682222
  [tran_published] => 03-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 354
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 社区
          [1] => 防控
          [2] => 疫情
          [3] => 人员
          [4] => 阿尔丁
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张建芳
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张建芳
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1584839027
  [sort] => 0
  [title] => 职工防疫的贴心人
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kjyqwzg/p/681947.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 职工
      [1] => 口罩
      [2] => 疫情
      [3] => 供水
      [4] => 喷壶
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1113
      [1] => 1422
      [2] => 26258
      [3] => 1559
      [4] => 46716
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2073,1753,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 681947
  [tran_published] => 03-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 387
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 职工
          [1] => 口罩
          [2] => 疫情
          [3] => 供水
          [4] => 喷壶
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>            
  [recommend] => 0
  [published] => 1584752506
  [sort] => 0
  [title] => 汇聚基层“红色力量”构筑群防群治防线 杨圪塄街道实现“两手抓两手硬”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/kjyqwzg/p/681912.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 疫情
      [1] => 复工
      [2] => 防控
      [3] => 党员
      [4] => 街道
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26258
      [1] => 78880
      [2] => 14202
      [3] => 20157
      [4] => 626
      [5] => 2822
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2073,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 681912
  [tran_published] => 03-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 415
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 疫情
          [1] => 复工
          [2] => 防控
          [3] => 党员
          [4] => 街道
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张婷婷
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张婷婷
    )

  [source] => 
)
    

查看更多