Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23701
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2092,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/704835.html
  [title] => 王有达和他的20多个微信群
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1599788772
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 704835
  [tran_published] => 09-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 31
  [shares] => 0
  [digg] => 31
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张富博
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张富博
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 脱贫
      [1] => 固阳县
      [2] => 扶贫
      [3] => 程利翔
      [4] => 攻坚
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23634
      [1] => 35828
      [2] => 55
      [3] => 2586
      [4] => 235426
      [5] => 400
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2092,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/697877.html
  [title] => 不让一个贫困户返贫
  [description] =>     
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596158340
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 697877
  [tran_published] => 07-31
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 0
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 固阳县
          [2] => 扶贫
          [3] => 程利翔
          [4] => 攻坚
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23717
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2092,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/696677.html
  [title] => 自行车第一书记的“村民自强”讲习所
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1595554666
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 696677
  [tran_published] => 07-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 0
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 史建强
      [1] => 扶贫
      [2] => 孩子
      [3] => 达茂旗
      [4] => 致贫
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 233762
      [1] => 234600
      [2] => 2586
      [3] => 275
      [4] => 9392
      [5] => 22946
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2092,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/696671.html
  [title] => 草原上飞出“金凤凰”
  [description] => 这可是他一辈子的大事,不能不管不顾……” 段有在心里给自己定下个目标,“一定要帮助孩子完成学业,一定要帮助这个家庭渡过难关!”接下来的两年里,段有针对史建强家因学致贫的情况,积极为其争取扶贫政策,想方设法寻找脱贫路子
  [sourceurl] => 
  [published] => 1595554352
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 696671
  [tran_published] => 07-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 0
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张海芳 见习记者 苗雨蔚
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张海芳 见习记者 苗雨蔚
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 史建强
          [1] => 扶贫
          [2] => 孩子
          [3] => 达茂旗
          [4] => 致贫
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4293805
      [url] => /a/10001/202006/efb8a0b3b32ec5663dd3b547721c473b.jpeg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1593391544
  [sort] => 0
  [title] => 小黑猪拱出大财富
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/692239.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 黑猪
      [1] => 养殖
      [2] => 雷文东
      [3] => 出栏
      [4] => 养殖业
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 226734
      [1] => 231068
      [2] => 5433
      [3] => 231069
      [4] => 43694
      [5] => 40254
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2092,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4293805
          [url] => /a/10001/202006/efb8a0b3b32ec5663dd3b547721c473b.jpeg
        )

    )

  [id] => 692239
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 21
  [shares] => 0
  [digg] => 21
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张燕青 宫伟恩
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张燕青 宫伟恩
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 黑猪
          [1] => 养殖
          [2] => 雷文东
          [3] => 出栏
          [4] => 养殖业
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>          
  [recommend] => 0
  [published] => 1592269096
  [sort] => 0
  [title] => 乡亲们的暖心人
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/690260.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 赵魁
      [1] => 脱贫
      [2] => 村民
      [3] => 扶贫
      [4] => 廿四
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 229769
      [1] => 229770
      [2] => 35828
      [3] => 922
      [4] => 2586
      [5] => 229771
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2092,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690260
  [tran_published] => 06-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 姬卉春 实习记者 娜默热
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 姬卉春 实习记者 娜默热
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 赵魁
          [1] => 脱贫
          [2] => 村民
          [3] => 扶贫
          [4] => 廿四
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 豆腐
      [1] => 双龙
      [2] => 王军元
      [3] => 刘二有
      [4] => 贫困户
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1444
      [1] => 72979
      [2] => 7053
      [3] => 229419
      [4] => 229420
      [5] => 1028
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2092,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/689797.html
  [title] => 刘二有的“豆腐经”
  [description] =>       
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591924748
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 689797
  [tran_published] => 06-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 豆腐
          [1] => 双龙
          [2] => 王军元
          [3] => 刘二有
          [4] => 贫困户
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1591319921
  [sort] => 0
  [title] => 金融扶贫战线上的战斗员
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjhnzyq/p/688720.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 扶贫
      [1] => 贫困户
      [2] => 石育
      [3] => 固阳县
      [4] => 政策
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2586
      [1] => 23717
      [2] => 1028
      [3] => 228460
      [4] => 55
      [5] => 1637
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2092,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 688720
  [tran_published] => 06-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 扶贫
          [1] => 贫困户
          [2] => 石育
          [3] => 固阳县
          [4] => 政策
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [source] => 
)
    

查看更多