Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1597367793
  [sort] => 0
  [title] => 王春雷:让村里人过上城里人的生活
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjfdyw/p/700343.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 春雷
      [1] => 村民
      [2] => 宏庆德村
      [3] => 村委会
      [4] => 青山区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 17161
      [1] => 23217
      [2] => 922
      [3] => 237401
      [4] => 34789
      [5] => 15
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2090,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 700343
  [tran_published] => 08-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 50
  [shares] => 0
  [digg] => 50
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 春雷
          [1] => 村民
          [2] => 宏庆德村
          [3] => 村委会
          [4] => 青山区
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 郭健
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 郭健
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4492835
          [url] => /a/10001/202007/0971f2bea475b2218d3f1cd17dbbf762.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 贫困户
      [1] => 河村
      [2] => 扶贫
      [3] => 杨志荣
      [4] => 电商
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1028
      [1] => 235198
      [2] => 201043
      [3] => 2586
      [4] => 228416
      [5] => 131
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2090,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjfdyw/p/697574.html
  [title] => 牛!驻村干部把包头特产卖到了京东上,他还有更厉害的……
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596014037
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4492835
      [url] => /a/10001/202007/0971f2bea475b2218d3f1cd17dbbf762.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 697574
  [tran_published] => 07-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 贫困户
          [1] => 河村
          [2] => 扶贫
          [3] => 杨志荣
          [4] => 电商
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张燕青 苗雨蔚
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张燕青 苗雨蔚
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1594083736
  [sort] => 0
  [title] => 脱贫路上的“致富牛”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjfdyw/p/693683.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 李有
      [1] => 养牛
      [2] => 养殖
      [3] => 牛舍
      [4] => 村里
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23634
      [1] => 231786
      [2] => 45145
      [3] => 5433
      [4] => 232196
      [5] => 1356
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2090,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 693683
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 李有
          [1] => 养牛
          [2] => 养殖
          [3] => 牛舍
          [4] => 村里
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>           
  [recommend] => 0
  [published] => 1592441930
  [sort] => 0
  [title] => “发羊财”走出特色脱贫致富路
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjfdyw/p/690703.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 肉羊
      [1] => 养殖
      [2] => 王屯良
      [3] => 圈舍
      [4] => 王保公村
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 503
      [1] => 72979
      [2] => 5433
      [3] => 133012
      [4] => 37015
      [5] => 230097
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2090,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690703
  [tran_published] => 06-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 31
  [shares] => 0
  [digg] => 31
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 肉羊
          [1] => 养殖
          [2] => 王屯良
          [3] => 圈舍
          [4] => 王保公村
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4260710
          [url] => /a/10001/202006/3fe31e118ccc5917e3cebe3d121fa57e.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 驻村
      [1] => 固阳县
      [2] => 村民
      [3] => 辅警
      [4] => 贫困户
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33679
      [1] => 55
      [2] => 922
      [3] => 32672
      [4] => 1028
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1957,2090,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjfdyw/p/688191.html
  [title] => 奋斗有我!乡村里的亮丽“警色”
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590978612
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4260710
      [url] => /a/10001/202006/3fe31e118ccc5917e3cebe3d121fa57e.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688191
  [tran_published] => 06-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 驻村
          [1] => 固阳县
          [2] => 村民
          [3] => 辅警
          [4] => 贫困户
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4258357
      [url] => /a/10001/202005/0a6689deff2316897a599b8a9000485d.jpg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1590719829
  [sort] => 0
  [title] => 张跃清:昔日城里当老板 今朝乡村领头人
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjfdyw/p/687893.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 张跃清
      [1] => 村民
      [2] => 相公
      [3] => 村委会
      [4] => 青山区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23217
      [1] => 227810
      [2] => 922
      [3] => 35201
      [4] => 34789
      [5] => 15
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2090,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4258357
          [url] => /a/10001/202005/0a6689deff2316897a599b8a9000485d.jpg
        )

    )

  [id] => 687893
  [tran_published] => 05-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 郭健
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 郭健
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 张跃清
          [1] => 村民
          [2] => 相公
          [3] => 村委会
          [4] => 青山区
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 刘卓勇
      [1] => 固阳县
      [2] => 2018
      [3] => 2019
      [4] => 10
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 89461
      [1] => 226597
      [2] => 55
      [3] => 10452
      [4] => 204137
      [5] => 11064
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1957,2090,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjfdyw/p/687474.html
  [title] => 你离乡亲有多近,乡亲就对你有多亲
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590461323
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 687474
  [tran_published] => 05-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 万菲
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 万菲
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 刘卓勇
          [1] => 固阳县
          [2] => 2018
          [3] => 2019
          [4] => 10
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4239973
          [url] => /a/10001/202005/daed5f5d72ebfa8f6cbcacafb319ada7.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 电报局
      [1] => 贫困户
      [2] => 张俊
      [3] => 项目
      [4] => 固阳县
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 79165
      [1] => 105424
      [2] => 1028
      [3] => 121533
      [4] => 105421
      [5] => 205
      [6] => 55
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2090,1957,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jzjstpgjfdyw/p/687321.html
  [title] => “1+2+3”=? 扶贫6年,驻村干部给出N个答案
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590374139
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4239973
      [url] => /a/10001/202005/daed5f5d72ebfa8f6cbcacafb319ada7.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 687321
  [tran_published] => 05-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 青萍
      [1] => 常静
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 青萍
          [1] => 常静
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 电报局
          [1] => 贫困户
          [2] => 张俊
          [3] => 项目
          [4] => 固阳县
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多