Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4094030
      [url] => /a/10001/202005/9bee1557239875c1ba393dc5508dfe31.jpg
    )

  [description] => 记者了解到,在这次“一盔一带”安全守护行动中,昆区交管大队还将联合辖区内相关部门和行业协会推广“买电动自行车送头盔”或“买保险送头盔”模式,组织快递、外卖、出租车、网约车等重点行业示范引领,配齐用好安全头盔、安全带
  [recommend] => 0
  [published] => 1588729191
  [sort] => 0
  [title] => 我市交管部门开展“一盔一带”安全守护行动
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jjaqfcfg/p/685550.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 头盔
      [1] => 安全
      [2] => 安全带
      [3] => 电动
      [4] => 自行车
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1433
      [1] => 18624
      [2] => 3282
      [3] => 27794
      [4] => 3324
      [5] => 6700
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2005,2078,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4094030
          [url] => /a/10001/202005/9bee1557239875c1ba393dc5508dfe31.jpg
        )

    )

  [id] => 685550
  [tran_published] => 05-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 235
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 贾荣
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 贾荣
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 头盔
          [1] => 安全
          [2] => 安全带
          [3] => 电动
          [4] => 自行车
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 土默特
      [1] => 疫情
      [2] => 防控
      [3] => 分公司
      [4] => 千瓦时
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6457
      [1] => 26258
      [2] => 20157
      [3] => 2921
      [4] => 225967
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,2078,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jjaqfcfg/p/685355.html
  [title] => 助力复工复产 电力公司首季传捷报
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1588208198
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 685355
  [tran_published] => 04-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 282
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 土默特
          [1] => 疫情
          [2] => 防控
          [3] => 分公司
          [4] => 千瓦时
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1588208168
  [sort] => 0
  [title] => 助力复工复产 电力公司首季传捷报
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jjaqfcfg/p/685353.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 土默特
      [1] => 疫情
      [2] => 防控
      [3] => 分公司
      [4] => 千瓦时
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6457
      [1] => 26258
      [2] => 20157
      [3] => 2921
      [4] => 225966
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2078,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 685353
  [tran_published] => 04-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 土默特
          [1] => 疫情
          [2] => 防控
          [3] => 分公司
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 土默特
      [1] => 疫情
      [2] => 防控
      [3] => 分公司
      [4] => 千瓦时
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6457
      [1] => 26258
      [2] => 20157
      [3] => 2921
      [4] => 225965
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,2078,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jjaqfcfg/p/685352.html
  [title] => 助力复工复产 电力公司首季传捷报
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1588208160
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 685352
  [tran_published] => 04-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 土默特
          [1] => 疫情
          [2] => 防控
          [3] => 分公司
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4040468
          [url] => /a/10001/202004/953f81c45d3813815664aeab8f5b8593.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 昆区
      [1] => 复产
      [2] => 税务局
      [3] => 复工
      [4] => 包头市
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 137
      [1] => 221516
      [2] => 55928
      [3] => 14202
      [4] => 12
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,2078,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jjaqfcfg/p/685127.html
  [title] => 包头市昆区税务局助企业复工复产
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1588034975
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4040468
      [url] => /a/10001/202004/953f81c45d3813815664aeab8f5b8593.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 685127
  [tran_published] => 04-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 439
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 昆区
          [1] => 复产
          [2] => 税务局
          [3] => 复工
          [4] => 包头市
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 重点项目
      [1] => 复工
      [2] => 石拐区
      [3] => 落实
      [4] => 防控
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2311
      [1] => 23717
      [2] => 14202
      [3] => 44
      [4] => 12394
      [5] => 20157
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,2080,2078,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jjaqfcfg/p/685004.html
  [title] => 包头市石拐区:12个重点项目开复工
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1587949169
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 685004
  [tran_published] => 04-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 394
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 重点项目
          [1] => 复工
          [2] => 石拐区
          [3] => 落实
          [4] => 防控
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1587862534
  [sort] => 0
  [title] => 包头市高新区:构建稳定劳动关系 推动企业复工复产
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jjaqfcfg/p/684920.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 劳动
      [1] => 企业
      [2] => 职工
      [3] => 关系
      [4] => 高新区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1170
      [1] => 107521
      [2] => 59
      [3] => 1113
      [4] => 141807
      [5] => 695
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2080,2078,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 684920
  [tran_published] => 04-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 500
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 劳动
          [1] => 企业
          [2] => 职工
          [3] => 关系
          [4] => 高新区
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 贾婷婷
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 贾婷婷
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1587604465
  [sort] => 0
  [title] => 包头市住建局:本月力争所有在建工地开复工
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jjaqfcfg/p/684659.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 复工
      [1] => 建筑工地
      [2] => 售楼部
      [3] => 房地产
      [4] => 我市
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1026
      [1] => 14202
      [2] => 32585
      [3] => 33630
      [4] => 9667
      [5] => 29130
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2080,2078,35,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 684659
  [tran_published] => 04-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 407
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张燕青
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张燕青
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 复工
          [1] => 建筑工地
          [2] => 售楼部
          [3] => 房地产
          [4] => 我市
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多