Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3879534
          [url] => /a/10001/202004/08aa2c37bacbcf0ff21f9d03ebf29adb.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3879530
          [url] => /a/10001/202004/3b72322753d4d4299ad31b35af0c78f7.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3879533
          [url] => /a/10001/202004/dd2e41704c1f0f96c148749ba7d170ff.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 学生
      [1] => 防控
      [2] => 教学
      [3] => 疫情
      [4] => 李占峰
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 294
      [1] => 20157
      [2] => 4358
      [3] => 26258
      [4] => 35207
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,29,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiaoyu/p/683434.html
  [title] => 自治区教育厅副厅长李占峰深入一机一中 视察指导疫情防控和开学准备工作
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1586310032
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3879534
      [url] => /a/10001/202004/08aa2c37bacbcf0ff21f9d03ebf29adb.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 683434
  [tran_published] => 04-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 225
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 学生
          [1] => 防控
          [2] => 教学
          [3] => 疫情
          [4] => 李占峰
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 老师
      [1] => 直播
      [2] => 想见
      [3] => 督促
      [4] => 教室
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 449
      [1] => 1325
      [2] => 224225
      [3] => 56327
      [4] => 16679
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,29,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiaoyu/p/682611.html
  [title] => 【一机四中】官宣表白:待到春暖花开,我只想见你!
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1585445743
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 682611
  [tran_published] => 03-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 263
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 老师
          [1] => 直播
          [2] => 想见
          [3] => 督促
          [4] => 教室
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3758084
          [url] => /a/10001/202003/df37a87b6020b00181086a73e79f8bf1.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3758085
          [url] => /a/10001/202003/4e4fb7777361d66425c1a054637e897d.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3758089
          [url] => /a/10001/202003/68a36d9f37632d52032e9ee40f382356.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 体温
      [1] => 设置
      [2] => 二中
      [3] => 复课
      [4] => 留观室
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 24441
      [1] => 36758
      [2] => 39561
      [3] => 28920
      [4] => 15400
      [5] => 224000
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,29,1981,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiaoyu/p/682170.html
  [title] => 快开学了!一起去看看包头这所学校在忙什么…
  [description] => 包头市的学校准备好了吗!3月23日,记者来到了包二中探班,看看为了开学复课学校都做了哪些准备工作
  [sourceurl] => 
  [published] => 1585033865
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3758084
      [url] => /a/10001/202003/df37a87b6020b00181086a73e79f8bf1.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 682170
  [tran_published] => 03-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 368
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 董博宇
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 董博宇
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 体温
          [1] => 设置
          [2] => 二中
          [3] => 复课
          [4] => 留观室
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 课堂
      [1] => 云端
      [2] => 教学
      [3] => 学生
      [4] => 老师
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1046
      [1] => 23562
      [2] => 4358
      [3] => 294
      [4] => 449
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,29,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiaoyu/p/681953.html
  [title] => 许一场云端相育 愿一朝花开春暖
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1584839926
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 681953
  [tran_published] => 03-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 437
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 课堂
          [1] => 云端
          [2] => 教学
          [3] => 学生
          [4] => 老师
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1584410474
  [sort] => 0
  [title] => 云端里的春天,同心“战”疫
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiaoyu/p/681452.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 教学
      [1] => 网课
      [2] => 学生
      [3] => 线上
      [4] => 教师
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4358
      [1] => 223328
      [2] => 294
      [3] => 222045
      [4] => 3351
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 681452
  [tran_published] => 03-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 354
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 教学
          [1] => 网课
          [2] => 学生
          [3] => 线上
          [4] => 教师
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 老师
      [1] => 同学
      [2] => 疫情
      [3] => 学习
      [4] => 一机
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 449
      [1] => 448
      [2] => 26258
      [3] => 178
      [4] => 33373
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,29,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiaoyu/p/681223.html
  [title] => 战胜疫情,让我们迎难而上!
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1584070038
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 681223
  [tran_published] => 03-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 244
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 老师
          [1] => 同学
          [2] => 疫情
          [3] => 学习
          [4] => 一机
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1584069954
  [sort] => 0
  [title] => 乘风破浪展雄才,折桂蟾宫当有时——一机一中高三线上高考百日誓师活动
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiaoyu/p/681222.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 班级
      [1] => 高三
      [2] => 班主任
      [3] => 年部
      [4] => 誓师大会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5000
      [1] => 3233
      [2] => 4897
      [3] => 223412
      [4] => 10863
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 681222
  [tran_published] => 03-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 228
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 班级
          [1] => 高三
          [2] => 班主任
          [3] => 年部
          [4] => 誓师大会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3661714
          [url] => /a/10001/202003/1a726305d936f45a292660d7e8101fbc.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 学生
      [1] => 老师
      [2] => 疫情
      [3] => 备课
      [4] => 中考
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 294
      [1] => 449
      [2] => 26258
      [3] => 34633
      [4] => 9235
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,29,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiaoyu/p/681221.html
  [title] => 网络课程送到家,在线答疑全天候——一机四中初三年级停课不停学
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1584069497
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3661714
      [url] => /a/10001/202003/1a726305d936f45a292660d7e8101fbc.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 681221
  [tran_published] => 03-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 449
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 学生
          [1] => 老师
          [2] => 疫情
          [3] => 备课
          [4] => 中考
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多