Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1557909932
  [sort] => 0
  [title] => 包头人夏天吃这个一定要注意!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiankang/p/663996.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 营养师
      [1] => 食用
      [2] => 野菜
      [3] => 苦菜
      [4] => 郑楠
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 15049
      [1] => 7800
      [2] => 3694
      [3] => 26189
      [4] => 206337
      [5] => 2668
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,32,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 663996
  [tran_published] => 2019-05-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 435
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 6
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 刘英瑛
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 刘英瑛
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 野菜
          [1] => 食用
          [2] => 苦菜
          [3] => 郑楠
          [4] => 营养师
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 蔬菜是纤维的一大来源,我们自己的研究结果显示,高纤维的饮食能预防肠癌,这是英国第四常见的癌症。”
  [recommend] => 0
  [published] => 1553656201
  [sort] => 0
  [title] => 每天半个洋葱可降低罹患肠癌风险
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiankang/p/656713.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 癌症
      [1] => 洋葱
      [2] => 肠癌
      [3] => 葱蒜
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 14165
      [1] => 66869
      [2] => 43483
      [3] => 299
      [4] => 9734
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,32,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 656713
  [tran_published] => 2019-03-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 221
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 肠癌
          [1] => 葱蒜
          [2] => 癌症
          [3] => 洋葱
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 抑郁症
      [1] => 海马
      [2] => 体育运动
      [3] => 体积
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18356
      [1] => 66869
      [2] => 13168
      [3] => 52927
      [4] => 43720
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,32,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiankang/p/656704.html
  [title] => 儿童参加团体运动或可降低患抑郁症风险
  [description] => 报道指出,尽管其他研究已证明锻炼对抑郁症产生的积极影响以及锻炼与成人海马区体积之间的关系,可是该研究第一次证明了,青春期前的儿童参与团体运动也许会产生类似的抗抑郁效果。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1553656092
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 656704
  [tran_published] => 2019-03-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 287
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 海马
          [1] => 抑郁症
          [2] => 体积
          [3] => 体育运动
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 研究
      [1] => 科学家
      [2] => 记忆
      [3] => 麻醉剂
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22258
      [1] => 66869
      [2] => 409
      [3] => 1782
      [4] => 231
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,32,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiankang/p/656695.html
  [title] => 麻醉剂也许能带走痛苦记忆 治疗创伤后应激障碍
  [description] => 一个星期后,研究人员让他们回忆其中一个故事——意味着在大脑中重新激活这个故事。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1553653800
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 656695
  [tran_published] => 2019-03-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 267
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 麻醉剂
          [1] => 科学家
          [2] => 记忆
          [3] => 研究
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 报道称,利用大肠癌的老鼠模型,研究小组测试了摄入糖水对肿瘤发展的影响。
  [recommend] => 0
  [published] => 1553653759
  [sort] => 0
  [title] => 糖是否助长癌症生长?专家:至少在老鼠身上是肯定的 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiankang/p/656689.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 老鼠
      [1] => 糖水
      [2] => 大肠癌
      [3] => apc
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3794
      [1] => 66869
      [2] => 197518
      [3] => 15821
      [4] => 4260
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,32,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 656689
  [tran_published] => 2019-03-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 331
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 老鼠
          [1] => apc
          [2] => 大肠癌
          [3] => 糖水
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 戒烟
      [1] => 吸烟者
      [2] => 罹患
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3849
      [1] => 66869
      [2] => 29239
      [3] => 197008
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,32,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiankang/p/656245.html
  [title] => 纠结要不要戒烟?科学家告诉你戒烟有哪些好处 
  [description] => 5年后,口腔、咽喉、食道和膀胱罹患癌症的风险减少一半;
  [sourceurl] => 
  [published] => 1553498099
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 656245
  [tran_published] => 2019-03-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 377
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 戒烟
          [1] => 吸烟者
          [2] => 罹患
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 研究
      [1] => 热饮
      [2] => 报道
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 40941
      [1] => 66869
      [2] => 231
      [3] => 53190
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,32,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiankang/p/656242.html
  [title] => 专家警告:喝过烫的热饮或令患喉癌风险大幅上升
  [description] => 症状可包括:吞咽困难、持续消化不良或胃灼热、进食后不久即呕吐食物、食欲不振和体重下降、上腹部、胸部或背部疼痛。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1553498037
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 656242
  [tran_published] => 2019-03-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 311
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 热饮
          [1] => 研究
          [2] => 报道
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 专家介绍,早发现早治疗对肺结核患者很重要,如果孩子密切接触人员中有患肺结核的,应对孩子进行筛查以早期发现、早期治疗。
  [recommend] => 0
  [published] => 1553481084
  [sort] => 0
  [title] => 专家:儿童结核病早期症状不典型 易漏诊需警惕 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiankang/p/656179.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 孩子
      [1] => 肺结核
      [2] => 早期
      [3] => 结核杆菌
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66869
      [1] => 26925
      [2] => 196933
      [3] => 44670
      [4] => 275
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,32,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 656179
  [tran_published] => 2019-03-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 343
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 新华社
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 肺结核
          [1] => 结核杆菌
          [2] => 早期
          [3] => 孩子
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多