Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1485202
      [url] => /a/10001/201809/edc421ac197418db76dc6d77d3465cd2.jpeg
    )

  [description] => 红星美凯龙多年来致力于为消费者提供环保、健康、舒适的家居产品,引领绿色、健康的生活广式,对每个家庭的居家环保负责任,倡导绿色消费,红星美凯龙绿色环保周正式拉开序幕。
  [recommend] => 0
  [published] => 1536630443
  [sort] => 0
  [title] => 红星美凯龙“百城万人,绿色领跑”包头站
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiancaishichang/p/619516.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 绿色
      [1] => 红星
      [2] => 美凯龙
      [3] => 领跑
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1225
      [1] => 100627
      [2] => 127801
      [3] => 8085
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,23,254,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1485202
          [url] => /a/10001/201809/edc421ac197418db76dc6d77d3465cd2.jpeg
        )

    )

  [id] => 619516
  [tran_published] => 2018-09-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 409
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 绿色
          [1] => 美凯龙
          [2] => 领跑
          [3] => 红星
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 智能
      [1] => 智慧
      [2] => 智能家居
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8100
      [1] => 133960
      [2] => 1451
      [3] => 1428
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,23,254,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/jiancaishichang/p/603157.html
  [title] => 迈入智能场景时代 2018年智能家居能否迎来爆点时刻?
  [description] => 中国智能家居产业联盟秘书长周军指出,2018年智能家居生态的P K将会呈现出以下四大趋势:智能家居的生态之争将从产品互联网扩展到全平台“什么叫全平台?
  [sourceurl] => 
  [published] => 1527131757
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 603157
  [tran_published] => 2018-05-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 280
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 智能家居
          [1] => 智慧
          [2] => 智能
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 南都周刊
        )

    )

  [source] => 南都周刊
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多