Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1597287892
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬蒙古马精神 身边的榜样】萨仁图娜拉:活就活出个样子来
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjssbdby/p/700205.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 萨仁图
      [1] => 娜拉
      [2] => 脱贫致富
      [3] => 贫困户
      [4] => 脱贫
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 67268
      [1] => 237311
      [2] => 237312
      [3] => 31924
      [4] => 1028
      [5] => 35828
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2102,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 700205
  [tran_published] => 08-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [source] => 内蒙古新闻网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫致富
          [1] => 贫困户
          [2] => 脱贫
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1597287719
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬蒙古马精神•身边的榜样】范荣南,曼德拉山岩画保护传承“第一人”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjssbdby/p/700202.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 贫困户
      [1] => 驻村
      [2] => 淖尔
      [3] => 木凯
      [4] => 村民
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1028
      [1] => 67268
      [2] => 33679
      [3] => 46865
      [4] => 237308
      [5] => 922
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2102,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 700202
  [tran_published] => 08-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 贫困户
          [1] => 驻村
          [2] => 淖尔
          [3] => 村民
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1597202310
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬蒙古马精神 身边的榜样】辛芃伯:党徽戴在胸前就要担起这份责任!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjssbdby/p/700197.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 辛芃
      [1] => 繁荣
      [2] => 驻村
      [3] => 贫困户
      [4] => 村民
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 67268
      [1] => 231654
      [2] => 52935
      [3] => 33679
      [4] => 1028
      [5] => 922
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2102,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 700197
  [tran_published] => 08-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 0
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [source] => 内蒙古新闻网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 辛芃
          [1] => 繁荣
          [2] => 驻村
          [3] => 贫困户
          [4] => 村民
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1597115943
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬蒙古马精神·身边的榜样】敖特根巴特尔:让嘎查农牧民养驼致富路越走越宽广
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjssbdby/p/700198.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 嘎查
      [1] => 巴特尔
      [2] => 敖特根
      [3] => 养驼
      [4] => 贫困户
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 556
      [1] => 67268
      [2] => 5693
      [3] => 38736
      [4] => 237302
      [5] => 1028
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2102,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 700198
  [tran_published] => 08-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 32
  [shares] => 0
  [digg] => 32
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 嘎查
          [1] => 巴特尔
          [2] => 敖特根
          [3] => 养驼
          [4] => 贫困户
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1597029572
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬蒙古马精神 身边的榜样】王文成:让边墙村变强了
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjssbdby/p/700200.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 67268
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2102,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 700200
  [tran_published] => 08-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 0
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [source] => 内蒙古新闻网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596943185
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬蒙古马精神•身边的榜样】范荣南,曼德拉山岩画保护传承“第一人”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjssbdby/p/700201.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 岩画
      [1] => 曼德拉
      [2] => 文物
      [3] => 范荣南
      [4] => 阿拉善右旗
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 28361
      [1] => 67268
      [2] => 19036
      [3] => 1909
      [4] => 237307
      [5] => 167722
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2102,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 700201
  [tran_published] => 08-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 岩画
          [1] => 曼德拉
          [2] => 文物
          [3] => 范荣南
          [4] => 阿拉善右旗
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596856797
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬蒙古马精神身边的榜样】都西:村民的“自家人”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjssbdby/p/700203.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 贫困户
      [1] => 驻村
      [2] => 淖尔
      [3] => 木凯
      [4] => 村民
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1028
      [1] => 67268
      [2] => 33679
      [3] => 46865
      [4] => 237309
      [5] => 922
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2102,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 700203
  [tran_published] => 08-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 48
  [shares] => 1
  [digg] => 48
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 贫困户
          [1] => 驻村
          [2] => 淖尔
          [3] => 木凯
          [4] => 村民
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596770411
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬蒙古马精神 身边的榜样】余娟:从贫困户到致富带头人的美丽蜕变
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjssbdby/p/700204.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 沙枣树
      [1] => 余娟
      [2] => 合作社
      [3] => 种植
      [4] => 养殖
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 67268
      [1] => 228688
      [2] => 237310
      [3] => 727
      [4] => 34646
      [5] => 5433
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2102,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 700204
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 0
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [source] => 内蒙古新闻网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 沙枣树
          [1] => 余娟
          [2] => 合作社
          [3] => 种植
          [4] => 养殖
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多