Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600392372
  [sort] => 0
  [title] => 昆都仑区:紧盯项目建设 优化营商环境
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjs/p/705824.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 70927
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2126,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705824
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 35
  [shares] => 0
  [digg] => 35
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张建芳
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张建芳
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599789133
  [sort] => 0
  [title] => 重大项目助推高新区产业腾飞
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjs/p/704841.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 107521
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2126,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 704841
  [tran_published] => 09-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 46
  [shares] => 0
  [digg] => 46
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 贾婷婷
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 贾婷婷
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599789024
  [sort] => 0
  [title] => 稀土百变打造“金字招牌”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjs/p/704840.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 107521
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2126,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 704840
  [tran_published] => 09-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 0
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 贾婷婷
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 贾婷婷
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>    
  [recommend] => 0
  [published] => 1599389753
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬蒙古马精神 育新机 开新局 谱新篇】构建大格局 擘画新图景——践行“以人民为中心的发展思想”· 通辽在行动
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjs/p/703973.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 通辽
      [1] => 科尔沁
      [2] => 通辽市
      [3] => 玉米
      [4] => 产业
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2674
      [1] => 67268
      [2] => 16984
      [3] => 8766
      [4] => 8347
      [5] => 691
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2126,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 703973
  [tran_published] => 09-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 35
  [shares] => 0
  [digg] => 35
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 通辽
          [1] => 科尔沁
          [2] => 通辽市
          [3] => 玉米
          [4] => 产业
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1599183835
  [sort] => 0
  [title] => 一机集团 让创新人才成为企业最活跃的细胞
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjs/p/703752.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 人才
      [1] => 科技人才
      [2] => 职级
      [3] => 薪酬
      [4] => 骨干
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3496
      [1] => 23217
      [2] => 28467
      [3] => 4779
      [4] => 24103
      [5] => 6145
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2126,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 703752
  [tran_published] => 09-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 38
  [shares] => 0
  [digg] => 38
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 人才
          [1] => 科技人才
          [2] => 职级
          [3] => 薪酬
          [4] => 骨干
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 郭健
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 郭健
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1597996885
  [sort] => 0
  [title] => 【弘扬蒙古马精神 育新机 开新局 谱新篇】天骄之梦
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjs/p/701647.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 天骄
      [1] => 航空
      [2] => 航线
      [3] => 飞机
      [4] => 国产
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8113
      [1] => 67268
      [2] => 719
      [3] => 148
      [4] => 1175
      [5] => 4337
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2126,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 701647
  [tran_published] => 08-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 0
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 天骄
          [1] => 航空
          [2] => 航线
          [3] => 飞机
          [4] => 国产
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1597973041
  [sort] => 0
  [title] => 包头“智”造给力传统产业升级
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjs/p/701522.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 我市
      [1] => 包头市
      [2] => 工业
      [3] => 融合
      [4] => 智能
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1026
      [1] => 29130
      [2] => 12
      [3] => 692
      [4] => 9892
      [5] => 1428
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2126,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 701522
  [tran_published] => 08-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 张燕青
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 张燕青
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 我市
          [1] => 包头市
          [2] => 工业
          [3] => 融合
          [4] => 智能
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1597972702
  [sort] => 0
  [title] => 我市上半年生态保护修复提速发力
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/hymgmjs/p/701521.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23219
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2126,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 701521
  [tran_published] => 08-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 0
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 姬卉春
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 姬卉春
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多