Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4175173
          [url] => /a/10001/202005/15dcfb8be0aacc5e09f37c87c43902b3.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 新冠
      [1] => 病毒
      [2] => 细胞
      [3] => 科研人员
      [4] => 法兰克福
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 220621
      [1] => 895
      [2] => 327
      [3] => 50791
      [4] => 18257
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,197,5,203,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoji/p/686382.html
  [title] => 德研究发现新冠病毒“弱点”有助于开发药物
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1589590990
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4175173
      [url] => /a/10001/202005/15dcfb8be0aacc5e09f37c87c43902b3.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 686382
  [tran_published] => 05-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 新冠
          [1] => 病毒
          [2] => 细胞
          [3] => 科研人员
          [4] => 法兰克福
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4166460
          [url] => /a/10001/202005/918410d27ff1eccab6f9fd99b341ac1d.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 万亿美元
      [1] => 疫情
      [2] => 全球
      [3] => 亚行
      [4] => 万亿
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 226617
      [1] => 26258
      [2] => 1139
      [3] => 21362
      [4] => 226618
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,203,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoji/p/686352.html
  [title] => 新冠疫情致全球经济损失多少?亚行说8.8万亿美元
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1589525969
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4166460
      [url] => /a/10001/202005/918410d27ff1eccab6f9fd99b341ac1d.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 686352
  [tran_published] => 05-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 万亿美元
          [1] => 疫情
          [2] => 全球
          [3] => 亚行
          [4] => 万亿
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4158200
          [url] => /a/10001/202005/1cbb1830f9d8d7af5910f3f2b005098f.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 新冠
      [1] => 肺炎
      [2] => 世卫
      [3] => 病毒
      [4] => 13
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 220621
      [1] => 226594
      [2] => 5415
      [3] => 45796
      [4] => 895
      [5] => 64109
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,203,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoji/p/686274.html
  [title] => “新冠病毒也许永远不会消失…”世卫组织作出两个最新判断
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1589447502
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4158200
      [url] => /a/10001/202005/1cbb1830f9d8d7af5910f3f2b005098f.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 686274
  [tran_published] => 05-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 新冠
          [1] => 肺炎
          [2] => 世卫
          [3] => 病毒
          [4] => 13
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新闻联播微信
        )

    )

  [source] => 新闻联播微信
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4157635
          [url] => /a/10001/202005/d39ca14aa32b983dcb5bbfa9b7a57d9d.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 瑞安
      [1] => 迈克尔
      [2] => 世卫
      [3] => 病毒
      [4] => 新冠
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22099
      [1] => 35504
      [2] => 45796
      [3] => 895
      [4] => 220621
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,197,5,203,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoji/p/686214.html
  [title] => 世卫组织:新冠病毒可能成为永远不会消失的流行性病毒
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1589418880
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4157635
      [url] => /a/10001/202005/d39ca14aa32b983dcb5bbfa9b7a57d9d.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 686214
  [tran_published] => 05-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 瑞安
          [1] => 迈克尔
          [2] => 世卫
          [3] => 病毒
          [4] => 新冠
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4110210
      [url] => /a/10001/202005/7fdb00f06d30319683876e82d924d5e9.jpg
    )

  [description] => 美国白宫7日证实,一名在白宫为总统特朗普和总统家庭服务的美国海军现役人员新冠病毒检测结果呈阳性。
  [recommend] => 0
  [published] => 1588902210
  [sort] => 0
  [title] => 一名白宫服务人员新冠病毒检测呈阳性
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoji/p/685749.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 特朗普
      [1] => 白宫
      [2] => 总统
      [3] => 新冠
      [4] => 病毒检测
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 40272
      [1] => 66869
      [2] => 1734
      [3] => 22
      [4] => 220621
      [5] => 224131
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,203,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4110210
          [url] => /a/10001/202005/7fdb00f06d30319683876e82d924d5e9.jpg
        )

    )

  [id] => 685749
  [tran_published] => 05-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 236
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 4
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 特朗普
          [1] => 白宫
          [2] => 总统
          [3] => 新冠
          [4] => 病毒检测
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4102192
          [url] => /a/10001/202005/9aa77499485abcdbb374d6126d17c9af.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 伊拉克
      [1] => 卡迪米
      [2] => 组阁
      [3] => 人选
      [4] => 宣誓
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9628
      [1] => 66869
      [2] => 226225
      [3] => 112762
      [4] => 23636
      [5] => 34384
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,203,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoji/p/685688.html
  [title] => 穆斯塔法·卡迪米宣誓就任伊拉克总理
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1588838925
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4102192
      [url] => /a/10001/202005/9aa77499485abcdbb374d6126d17c9af.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 685688
  [tran_published] => 05-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 452
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 伊拉克
          [1] => 卡迪米
          [2] => 组阁
          [3] => 人选
          [4] => 宣誓
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4059206
          [url] => /a/10001/202004/42b8f7066b09128695b9e0a3992777e1.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 利比亚
      [1] => 塔尔
      [2] => 哈夫
      [3] => 国民军
      [4] => 民族团结
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8775
      [1] => 28134
      [2] => 88198
      [3] => 200107
      [4] => 33699
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,197,203,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoji/p/685381.html
  [title] => 利比亚局势再生变 俄罗斯斡旋
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1588211681
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4059206
      [url] => /a/10001/202004/42b8f7066b09128695b9e0a3992777e1.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 685381
  [tran_published] => 04-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 490
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 利比亚
          [1] => 塔尔
          [2] => 哈夫
          [3] => 国民军
          [4] => 民族团结
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4059071
      [url] => /a/10001/202004/99c1828e642bbfa92060e3f3b5b8ec8c.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1588210813
  [sort] => 0
  [title] => 韩国利川市一物流仓库起火致36人死亡
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/guoji/p/685373.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 29
      [1] => 利川市
      [2] => 京畿道
      [3] => 起火
      [4] => 消防人员
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 64157
      [1] => 160303
      [2] => 204246
      [3] => 11421
      [4] => 32011
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,203,197,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4059071
          [url] => /a/10001/202004/99c1828e642bbfa92060e3f3b5b8ec8c.jpeg
        )

    )

  [id] => 685373
  [tran_published] => 04-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 396
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 29
          [1] => 利川市
          [2] => 京畿道
          [3] => 起火
          [4] => 消防人员
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多