Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2843832
      [url] => /a/10001/201909/8952e1ea6ed7ea6d38bc3d6d46ddccbb.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1567383927
  [sort] => 0
  [title] => 第七届内蒙古“草原英才”高层次人才合作交流会在包开幕
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gongzuodongtai/p/670810.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 创业
      [2] => 人才
      [3] => 创新
      [4] => 英才
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3496
      [1] => 45
      [2] => 693
      [3] => 13277
      [4] => 13973
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,584,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2843832
          [url] => /a/10001/201909/8952e1ea6ed7ea6d38bc3d6d46ddccbb.jpeg
        )

    )

  [id] => 670810
  [tran_published] => 2019-09-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 355
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 人才
          [1] => 包头
          [2] => 创业
          [3] => 创新
          [4] => 英才
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 人才
      [1] => 青山区
      [2] => 社会工作
      [3] => 社工
      [4] => 老人
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3496
      [1] => 15
      [2] => 1771
      [3] => 5423
      [4] => 301
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,584,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gongzuodongtai/p/670144.html
  [title] => 实施人才强市战略,让专业人才助推城市发展 “大人才”格局助推拓荒启创 
  [description] => 人才强区润沃土记者了解到,青山区自2013年引进社工人才后,不到三月时间,便为青山区成功申报了全国首批18个企业社会工作试点地区
  [sourceurl] => 
  [published] => 1566271173
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 670144
  [tran_published] => 2019-08-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 449
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 人才
          [1] => 青山区
          [2] => 社会工作
          [3] => 社工
          [4] => 老人
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2816481
      [url] => /a/10001/201908/93f69c458637dbdc9add312d26850004.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1565657381
  [sort] => 0
  [title] => 第七届内蒙古“草原英才”高层次人才合作交流会暨 呼包鄂人才创新创业周活动“招才引智”招聘大会邀请函
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gongzuodongtai/p/669696.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 包头
      [2] => 招聘
      [3] => 人才
      [4] => 人才网
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 428
      [1] => 45
      [2] => 12
      [3] => 3496
      [4] => 7493
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,584,587,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2816481
          [url] => /a/10001/201908/93f69c458637dbdc9add312d26850004.jpeg
        )

    )

  [id] => 669696
  [tran_published] => 2019-08-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 369
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 招聘
          [1] => 包头
          [2] => 包头市
          [3] => 人才
          [4] => 人才网
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1536809070
  [sort] => 0
  [title] => 我市举行招才引智招聘大会
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gongzuodongtai/p/620086.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 创业
      [1] => 就业
      [2] => 人才
      [3] => 招聘会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5158
      [1] => 3496
      [2] => 693
      [3] => 1580
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,584,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 620086
  [tran_published] => 2018-09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 357
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 招聘会
          [1] => 人才
          [2] => 创业
          [3] => 就业
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 民营企业
      [2] => 企业家
      [3] => 周德文
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 149047
      [1] => 3012
      [2] => 3678
      [3] => 45
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,584,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gongzuodongtai/p/620002.html
  [title] => 金融专家为中小企业发展“把脉”
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1536804048
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 620002
  [tran_published] => 2018-09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 227
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 周德文
          [1] => 民营企业
          [2] => 企业家
          [3] => 包头
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1536803993
  [sort] => 0
  [title] => 尹伟伦院士工作站将落户高新区
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gongzuodongtai/p/619999.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 生态
      [1] => 院士
      [2] => 植被
      [3] => 尹伟伦
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 149044
      [1] => 3856
      [2] => 1162
      [3] => 18612
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,584,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 619999
  [tran_published] => 2018-09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 415
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 尹伟伦
          [1] => 院士
          [2] => 生态
          [3] => 植被
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1536803923
  [sort] => 0
  [title] => 著名经济学家周德文为我市企业发展支招
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gongzuodongtai/p/619996.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 经济
      [1] => 常态
      [2] => 企业家
      [3] => 讲座
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4842
      [1] => 781
      [2] => 3678
      [3] => 266
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,584,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 619996
  [tran_published] => 2018-09-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 266
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 讲座
          [1] => 常态
          [2] => 企业家
          [3] => 经济
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 院士
      [1] => 工作站
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3857
      [1] => 3856
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,584,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/gongzuodongtai/p/619411.html
  [title] => 22家院士专家工作站聚首话发展
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1536544980
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 619411
  [tran_published] => 2018-09-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 265
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 工作站
          [1] => 院士
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多