Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4922952
      [url] => /a/10001/202009/94ef5c50a20b39f3dbef02acf7808b45.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600393016
  [sort] => 0
  [title] => 好日子像城里的楼房一样步步高 固阳县金山镇东胜永村脱贫户文清珠
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fpyj/p/705835.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 240564
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2093,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4922952
          [url] => /a/10001/202009/94ef5c50a20b39f3dbef02acf7808b45.jpeg
        )

    )

  [id] => 705835
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 0
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨 李 强
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨 李 强
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600392932
  [sort] => 0
  [title] => 脱贫只是开始 小康才是目标 固阳县金山镇东胜永村驻村第一书记梁慧昌
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fpyj/p/705834.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2093,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705834
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 0
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4922936
      [url] => /a/10001/202009/e2b4cdf977f8b25dccfc04da5868ff36.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600392830
  [sort] => 0
  [title] => 大后山绿了 日子更红火了 固阳县金山镇协和义村脱贫户张飞
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fpyj/p/705833.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 82948
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2093,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4922936
          [url] => /a/10001/202009/e2b4cdf977f8b25dccfc04da5868ff36.jpeg
        )

    )

  [id] => 705833
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 王舒
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 王舒
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600392795
  [sort] => 0
  [title] => “绿色钥匙”开启敞亮的日子 固阳县金山镇协和义驻村第一书记尚永福
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fpyj/p/705832.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2093,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705832
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4922934
      [url] => /a/10001/202009/d9566b757812ab44b7eb0e5c59ecbf23.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600392732
  [sort] => 0
  [title] => 像滚雪球一样把产业做大 固阳县怀朔镇阳湾村脱贫户刘云江
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fpyj/p/705830.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23717
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2093,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4922934
          [url] => /a/10001/202009/d9566b757812ab44b7eb0e5c59ecbf23.jpeg
        )

    )

  [id] => 705830
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 45
  [shares] => 0
  [digg] => 45
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600392665
  [sort] => 0
  [title] => 阳湾村里多了“喜羊羊” 固阳县怀朔镇阳湾村第一书记谭树升
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fpyj/p/705828.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2093,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705828
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 29
  [shares] => 0
  [digg] => 29
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1591147459
  [sort] => 0
  [title] => 走进固阳:解读大后山脱贫攻坚的“固”字样本
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fpyj/p/688457.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 脱贫
      [1] => 固阳县
      [2] => 扶贫
      [3] => 固阳
      [4] => 攻坚
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35828
      [1] => 55
      [2] => 2586
      [3] => 499
      [4] => 400
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2093,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 688457
  [tran_published] => 06-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 固阳县
          [2] => 扶贫
          [3] => 固阳
          [4] => 攻坚
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4255957
      [url] => /a/10001/202005/bde2cdebafb9b0a9feea95d182fea5fd.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590545231
  [sort] => 0
  [title] => 扶贫印记|旧城村里的新生活
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/fpyj/p/687606.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 旧城
      [1] => 梁厂
      [2] => 钢轨
      [3] => 连生
      [4] => 贫困户
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22085
      [1] => 44707
      [2] => 13970
      [3] => 23394
      [4] => 1028
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,2093,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4255957
          [url] => /a/10001/202005/bde2cdebafb9b0a9feea95d182fea5fd.jpg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4255958
          [url] => /a/10001/202005/a9771bf968d605667b868ff149e32c3f.jpg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4255956
          [url] => /a/10001/202005/7e565f1ed9d253a699836cc034aa1488.jpg
        )

    )

  [id] => 687606
  [tran_published] => 05-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 旧城
          [1] => 梁厂
          [2] => 钢轨
          [3] => 连生
          [4] => 贫困户
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多