Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4265103
          [url] => /a/10001/202006/3eaffd6164c1eb83861547948a6a3a8a.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 少年宫
      [1] => 儿童节
      [2] => 六一
      [3] => 孩子
      [4] => 云端
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2387
      [1] => 9035
      [2] => 25873
      [3] => 25726
      [4] => 275
      [5] => 23562
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1981,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/eduehs/p/688640.html
  [title] => 市科技少年宫 云上演出 共忆往昔
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591237367
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4265103
      [url] => /a/10001/202006/3eaffd6164c1eb83861547948a6a3a8a.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 688640
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 少年宫
          [1] => 儿童节
          [2] => 六一
          [3] => 孩子
          [4] => 云端
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李学工
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李学工
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4265102
          [url] => /a/10001/202006/7d76da0c49b807a9ee997dfd91194ee2.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 民幼
      [1] => 玉泉区
      [2] => 幼教
      [3] => 参观团
      [4] => 幼儿园
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9035
      [1] => 58524
      [2] => 33924
      [3] => 11694
      [4] => 228391
      [5] => 276
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1957,1981,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/eduehs/p/688639.html
  [title] => 呼市幼教同行参观走访民幼集团
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591237279
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4265102
      [url] => /a/10001/202006/7d76da0c49b807a9ee997dfd91194ee2.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 688639
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李学工
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李学工
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 民幼
          [1] => 玉泉区
          [2] => 幼教
          [3] => 参观团
          [4] => 幼儿园
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4265058
      [url] => /a/10001/202006/fdaa6f5c4505e7e5059c308429db6d69.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1591235935
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古自治区卫生健康委员会通知 
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/eduehs/p/688635.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 医院
      [1] => 转诊
      [2] => 医疗机构
      [3] => 患者
      [4] => 基层
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 329
      [1] => 44100
      [2] => 4580
      [3] => 410
      [4] => 1550
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4265058
          [url] => /a/10001/202006/fdaa6f5c4505e7e5059c308429db6d69.png
        )

    )

  [id] => 688635
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 医院
          [1] => 转诊
          [2] => 医疗机构
          [3] => 患者
          [4] => 基层
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264609
          [url] => /a/10001/202006/6e703b8b9f3cac998a39cceeda5e2fe1.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 昆区
      [1] => 幼儿园
      [2] => 包头市
      [3] => 教育局
      [4] => 2020
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 137
      [1] => 276
      [2] => 12
      [3] => 6575
      [4] => 206365
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1981,1957,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/eduehs/p/688546.html
  [title] => 关于昆区地区2020年公办幼儿园空余学位的公告
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591175731
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264609
      [url] => /a/10001/202006/6e703b8b9f3cac998a39cceeda5e2fe1.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688546
  [tran_published] => 22小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 昆区
          [1] => 幼儿园
          [2] => 包头市
          [3] => 教育局
          [4] => 2020
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1981,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/eduehs/p/688533.html
  [title] => 股骨头坏死、膝关节变形的患者救助福利来了!
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591173226
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 688533
  [tran_published] => 23小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264451
      [url] => /a/10001/202006/2b386f6b214999b562399253a02f1f5e.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1591173024
  [sort] => 0
  [title] => 2020年体育单招文化考试即将开始
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/eduehs/p/688532.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 考试
      [1] => 考生
      [2] => 考前
      [3] => 体育
      [4] => 单招
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2616
      [1] => 1376
      [2] => 44243
      [3] => 3352
      [4] => 6861
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264451
          [url] => /a/10001/202006/2b386f6b214999b562399253a02f1f5e.png
        )

    )

  [id] => 688532
  [tran_published] => 23小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 考试
          [1] => 考生
          [2] => 考前
          [3] => 体育
          [4] => 单招
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4264222
      [url] => /a/10001/202006/6e14ceae640a86f97224c65505a7c41b.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1591167071
  [sort] => 0
  [title] => 划重点!这种情况中小学幼儿园将停课,自治区重污染天气应急预案发布
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/eduehs/p/688508.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 应急
      [1] => 预警
      [2] => 污染
      [3] => 自治区
      [4] => 天气
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4561
      [1] => 2087
      [2] => 921
      [3] => 215
      [4] => 14
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,41,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4264222
          [url] => /a/10001/202006/6e14ceae640a86f97224c65505a7c41b.jpg
        )

    )

  [id] => 688508
  [tran_published] => 06-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 应急
          [1] => 预警
          [2] => 污染
          [3] => 自治区
          [4] => 天气
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4263672
          [url] => /a/10001/202006/acf28e9f058db65813062141b861047f.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 单车
      [1] => 还车
      [2] => 右旗
      [3] => 哈啰
      [4] => 共享
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 24535
      [1] => 28544
      [2] => 85339
      [3] => 162
      [4] => 201898
      [5] => 8684
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1957,1981,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/eduehs/p/688441.html
  [title] => 定点归还!土右旗率先成为试点
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591145270
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4263672
      [url] => /a/10001/202006/acf28e9f058db65813062141b861047f.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 688441
  [tran_published] => 06-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 王璐
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 王璐
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 单车
          [1] => 还车
          [2] => 右旗
          [3] => 哈啰
          [4] => 共享
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多