Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2797152
      [url] => /a/10001/201907/d10525f8b8e9facc2fa8188e27a0cd0f.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1564017461
  [sort] => 0
  [title] => 邓小平南巡讲话
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dxpzhycnx---tbx/p/668403.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 北京
      [1] => 发展
      [2] => 社会主义
      [3] => 改革开放
      [4] => 出版社
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 42807
      [1] => 420
      [2] => 1327
      [3] => 6
      [4] => 41892
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2033,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2797152
          [url] => /a/10001/201907/d10525f8b8e9facc2fa8188e27a0cd0f.jpeg
        )

    )

  [id] => 668403
  [tran_published] => 2019-07-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 304
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 出版社
          [1] => 发展
          [2] => 社会主义
          [3] => 北京
          [4] => 改革开放
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2795190
          [url] => /a/10001/201907/c4501fdcf31b1290f76f45c8c7a00452.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 陈建华
      [1] => 田炳信
      [2] => 小平
      [3] => 同志
      [4] => 毛毛
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 51626
      [1] => 23658
      [2] => 40348
      [3] => 4156
      [4] => 49383
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2033,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dxpzhycnx---tbx/p/668284.html
  [title] => 备忘录四:访中共广州市委常委、宣传部部长陈建华
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1563932405
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2795190
      [url] => /a/10001/201907/c4501fdcf31b1290f76f45c8c7a00452.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 668284
  [tran_published] => 2019-07-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 306
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 陈建华
          [1] => 田炳信
          [2] => 小平
          [3] => 同志
          [4] => 毛毛
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2794630
      [url] => /a/10001/201907/1d760b64708c619fb40f16fe49de43a9.jpeg
    )

  [description] => 田炳信
  [recommend] => 0
  [published] => 1563843072
  [sort] => 0
  [title] => 备忘录三:访原中共广东省委副秘书长陈开枝
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dxpzhycnx---tbx/p/668180.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 广州
      [1] => 邓小平
      [2] => 田炳信
      [3] => 陈开枝
      [4] => 当时
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23658
      [1] => 51450
      [2] => 13880
      [3] => 145535
      [4] => 103
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2033,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2794630
          [url] => /a/10001/201907/1d760b64708c619fb40f16fe49de43a9.jpeg
        )

    )

  [id] => 668180
  [tran_published] => 2019-07-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 498
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 田炳信
          [1] => 陈开枝
          [2] => 邓小平
          [3] => 当时
          [4] => 广州
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2793305
          [url] => /a/10001/201907/b57266ef0d2fc500207412f10aeb4e4e.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 深圳
      [1] => 邓小平
      [2] => 田炳信
      [3] => 改革开放
      [4] => 特区
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 13880
      [1] => 2607
      [2] => 45660
      [3] => 23658
      [4] => 41892
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2033,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dxpzhycnx---tbx/p/668125.html
  [title] => 备忘录二:访原深圳市委书记李灏
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1563758598
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2793305
      [url] => /a/10001/201907/b57266ef0d2fc500207412f10aeb4e4e.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 668125
  [tran_published] => 2019-07-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 246
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 邓小平
          [1] => 深圳
          [2] => 特区
          [3] => 田炳信
          [4] => 改革开放
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2790378
      [url] => /a/10001/201907/816533d21c7347e28f56fd6311ac30af.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1563505023
  [sort] => 0
  [title] => 备忘录一:访原广州市市长黎子流
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dxpzhycnx---tbx/p/667996.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 广州
      [1] => 邓小平
      [2] => 大都市
      [3] => 南巡
      [4] => 黎子流
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 103
      [1] => 51655
      [2] => 211398
      [3] => 28148
      [4] => 13880
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2033,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2790378
          [url] => /a/10001/201907/816533d21c7347e28f56fd6311ac30af.jpeg
        )

    )

  [id] => 667996
  [tran_published] => 2019-07-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 451
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 广州
          [1] => 南巡
          [2] => 黎子流
          [3] => 大都市
          [4] => 邓小平
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2789241
          [url] => /a/10001/201907/0d4618bc9c41b5ab300551162db8c68a.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 广东
      [1] => 广州
      [2] => 万人
      [3] => 先生
      [4] => 邓小平
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1303
      [1] => 103
      [2] => 254
      [3] => 4996
      [4] => 13880
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2033,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dxpzhycnx---tbx/p/667957.html
  [title] => 礼花还在天空
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1563437569
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2789241
      [url] => /a/10001/201907/0d4618bc9c41b5ab300551162db8c68a.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 667957
  [tran_published] => 2019-07-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 294
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 广东
          [1] => 广州
          [2] => 万人
          [3] => 先生
          [4] => 邓小平
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2787629
          [url] => /a/10001/201907/f08fcf968f0634fb58521333bc4b9d79.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 邓小平
      [1] => 深圳
      [2] => 同志
      [3] => 陈锡添
      [4] => 视察
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 13880
      [1] => 2607
      [2] => 4156
      [3] => 211218
      [4] => 12477
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2033,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dxpzhycnx---tbx/p/667824.html
  [title] => 《邓小平最后一次南行》连载(10)
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1563333951
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2787629
      [url] => /a/10001/201907/f08fcf968f0634fb58521333bc4b9d79.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 667824
  [tran_published] => 2019-07-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 203
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 邓小平
          [1] => 深圳
          [2] => 同志
          [3] => 陈锡添
          [4] => 视察
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2785517
      [url] => /a/10001/201907/18d813128b56013cfc2ea1eba279e220.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1563240940
  [sort] => 0
  [title] => 《邓小平最后一次南行》连载(9)
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/dxpzhycnx---tbx/p/667713.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 中国
      [1] => 邓小平
      [2] => 毛泽东
      [3] => 周惠
      [4] => 文化大革命
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 13880
      [1] => 16942
      [2] => 39
      [3] => 89632
      [4] => 211103
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2033,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2785517
          [url] => /a/10001/201907/18d813128b56013cfc2ea1eba279e220.jpeg
        )

    )

  [id] => 667713
  [tran_published] => 2019-07-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 499
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 邓小平
          [1] => 毛泽东
          [2] => 中国
          [3] => 周惠
          [4] => 文化大革命
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多