Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2065549
          [url] => /a/10001/201811/3be354b560548e653888b758e3ec8364.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 报警
      [1] => 民警
      [2] => 九原
      [3] => 面包车
      [4] => 枪支
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 89776
      [1] => 2654
      [2] => 671
      [3] => 2638
      [4] => 456
      [5] => 186
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 1
  [catids] => ,41,35,1768,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/djwsfqfbwfhd/p/632272.html
  [title] => 面包车里放着“枪”被市民报警 交警一查发现原是虚惊一场
  [description] =>        
  [sourceurl] => 
  [published] => 1543220949
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2065549
      [url] => /a/10001/201811/3be354b560548e653888b758e3ec8364.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 632272
  [tran_published] => 2018-11-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 208
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李硕
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李硕
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 枪支
          [1] => 九原
          [2] => 面包车
          [3] => 民警
          [4] => 报警
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1560721
          [url] => /a/10001/201809/267d9e0205b546565f7a25d2275a53aa.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 物品
      [1] => 枪支
      [2] => 非法
      [3] => 销毁
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2654
      [1] => 70828
      [2] => 28386
      [3] => 8700
      [4] => 457
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 1
  [catids] => ,41,35,1768,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/djwsfqfbwfhd/p/621616.html
  [title] => 我市公安机关开展统一销毁非法枪爆物品活动
  [description] =>      
  [sourceurl] => 
  [published] => 1537431815
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1560721
      [url] => /a/10001/201809/267d9e0205b546565f7a25d2275a53aa.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 621616
  [tran_published] => 2018-09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 288
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 枪支
          [1] => 销毁
          [2] => 非法
          [3] => 物品
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 宋美慧
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 宋美慧
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2267026
          [url] => /a/10001/201812/863867bfbd011325fe1c455b63645c59.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 物品
      [1] => 枪支
      [2] => 打击
      [3] => 违法犯罪
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 174082
      [1] => 13299
      [2] => 11836
      [3] => 457
      [4] => 2654
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1768,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/djwsfqfbwfhd/p/639379.html
  [title] => 公安部:依法严厉打击整治枪爆违法犯罪
  [description] =>         
  [sourceurl] => 
  [published] => 1518337020
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2267026
      [url] => /a/10001/201812/863867bfbd011325fe1c455b63645c59.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 639379
  [tran_published] => 2018-02-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 452
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [source] => 公安部
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 公安部
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 违法犯罪
          [1] => 打击
          [2] => 物品
          [3] => 枪支
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1518165060
  [sort] => 0
  [title] => 公安部破特大网络贩枪案
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/djwsfqfbwfhd/p/639394.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 枪支
      [1] => 贩枪
      [2] => 刘某建
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2654
      [1] => 66916
      [2] => 174097
      [3] => 174100
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1768,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 639394
  [tran_published] => 2018-02-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 378
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 枪支
          [1] => 贩枪
          [2] => 刘某建
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华网
        )

    )

  [source] => 新华网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 671317
      [url] => /a/10001/201712/586392ff925d16152b8488b2d85e64d5.jpg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1513668465
  [sort] => 0
  [title] => 保护区内狩猎 私藏枪支 包头六旬老人“摊上大事”
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/djwsfqfbwfhd/p/577081.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 固阳县
      [1] => 狩猎
      [2] => 高某
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23088
      [1] => 32892
      [2] => 55
      [3] => 13092
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,1768,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 671317
          [url] => /a/10001/201712/586392ff925d16152b8488b2d85e64d5.jpg
        )

    )

  [id] => 577081
  [tran_published] => 2017-12-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 212
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 4
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李春燕
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李春燕
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 高某
          [1] => 固阳县
          [2] => 狩猎
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多